160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 231 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 35 του ιδίου νόμου αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Άρθρο 35 Συντονισμός Υπηρεσιών, βαθμοί διοικούντων 1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη διοί- κηση του Σώματος και κατευθύνει, παρακολουθεί και ε- λέγχει τη λειτουργία και τη δράση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Στο πλαίσιο αυτό, σε σοβαρές περιπτώσεις και κα- τόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών Α- στυνομίας, δύναται να διατάσσει την επιχειρησιακή δρα- στηριοποίηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του Σώματος και σε περιοχές εκτός της τοπικής τους αρμοδιότητας. 2. Ο Υπαρχηγός είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς του. 3. Ο Προϊστάμενος Επιτελείου βοηθά τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό του Σώματος στην εκπλήρωση της απο- στολής τους, προΐσταται του Επιτελείου και εποπτεύει, συντονίζει, καθοδηγεί και ελέγχει τους Κλάδους του Ε- πιτελείου και τις αυτοτελείς Διευθύνεις των άρθρων 28 και 29 του παρόντος νόμου. 4. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας Βορείου και Νο- τίου Ελλάδος βοηθούν τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό του Σώματος στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και ε- ποπτεύουν, κατευθύνουν, συντονίζουν και ελέγχουν, κα- τά λόγο αρμοδιότητας, τις περιφερειακές Υπηρεσίες των Τομέων Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, ό- πως οι τομείς αυτοί ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. 5. Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσ- σαλονίκης, οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευ- θυντές, οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των αυτοτελών ή μη κεντρικών Υπηρεσιών και οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώμα- τος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των Υπηρεσιών τους, συντονίζοντας και ελέγχοντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους το έργο των υφισταμένων τους Υπη- ρεσιών και του προσωπικού τους προς το σκοπό αποτε- λεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής τους. 6. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρει το βαθ- μό του Αντιστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέ- ρουν ο Υπαρχηγός, ο Προϊστάμενος Επιτελείου και οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος μετά τον Αρχηγό Αντιστράτηγος Αστυνο- μίας. 7. Οι Προϊστάμενοι των Κλάδων του Επιτελείου, οι Γε- νικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προ- στασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων φέρουν το βαθ- μό του Υποστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέ- ρουν οι μέχρι δύο τον αριθμό ανώτατοι αξιωματικοί, οι ο- ποίοι τοποθετούνται ως βοηθοί του Προϊστάμενου Επιτε- λείου και είναι αρχαιότεροι των Προϊσταμένων των Κλά- δων του Επιτελείου. 8. Οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιμετώ- πισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Διεύθυνσης Οικονο- μικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρο- νικού Εγκλήματος, καθώς και ο υγειονομικός αξιωματι- κός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειο- νομικού, φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου ή του Τα- ξίαρχου Αστυνομίας. 9. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και οι Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρε- σιών επιπέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθμό του Ταξίαρ- χου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή. Επίσης, το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή φέρουν και οι αξιωματικοί που τοποθετούνται ως βοηθοί των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττι- κής και Θεσσαλονίκης, των Γενικών Περιφερειακών Α- στυνομικών Διευθυντών και των Διευθυντών των Διευ- θύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε καθέ- ναν από τους μέχρι τρεις τον αριθμό βοηθούς των Γενι- κών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών ανατίθε- νται, αντιστοίχως, καθήκοντα συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των Υπηρεσιών της οικείας Γενικής Περιφε- ρειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης σε θέμιατα τάξης, α- σφάλειας ή αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Ως βοηθοί των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών τοποθετούνται αξιωματικοί με το βαθμό του Α- στυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή. 10. Διευθυντές, Προϊστάμενοι ή Τμηματάρχες, κατά περίπτωση, των αυτοτελών ή μη Υπηρεσιών επιπέδου Υ- ποδιεύθυνσης, καθώς και Τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων του Επιτελείου τοποθε- τούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευ- θυντές ή Αστυνόμοι Α΄. 11. Διοικητές ή Προϊστάμενοι τον Κεντρικών και Περι- φερειακών, αυτοτελών ή μη, Υπηρεσιών επιπέδου Τμή- ματος τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Α- στυνόμοι Α΄ ή Αστυνόμοι Β΄ ή Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄. Διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Σταθ- μού τοποθετούνται Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ ή Ανθυπα- στυνόμοι - Αρχιφύλακες. 12. Διευθυντές των Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Πο- λιτικού Προσωπικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατά- ξεις προϋποθέσεις. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών μπορεί να τοποθετείται Διευθυντής και πολιτικός υπάλ- ληλος. Σε θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. 13. Οι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνο- μίας τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώμα- τος. Η τοποθέτηση των ομοιόβαθμων Προϊσταμένου Επι- τελείου και Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας πραγμα- τοποιείται ανεξαρτήτως της σειράς αρχαιότητάς τους.»