160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 12 - Τροποποίηση του ν.4224/2013, θέματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 12Τροποποίηση του ν.4224/2013, θέματα Ταμείου Παρακαταθηκών και ΔανείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι οφειλέτες δεν επιβαρύνονται από τους δανειστές με οποιαδήποτε χρέωση σε σχέση με την εξέταση των αιτημάτων τους για υπαγωγή στις διατάξεις του Κώδικα, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ρυθμίσεων και εν γένει τις υπηρεσίες που αφορούν στην εφαρμογή του Κώδικα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου κα- ταλαμβάνουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτι- κών ιδρυμάτων και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρ- θρου 3 παρ. 1 σημείο 22 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107/5.5.2014).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 1 του ν. 4224/2013 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγ- χει: α) τον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και β) την πλήρη και αποτελεσματική θέσπιση συστημά- των. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να απαιτεί από τους δα- νειστές τη λήψη των απαραίτητων κατά την κρίση της διορθωτικών μέτρων και να επιβάλει τις κατά το νόμο και το Καταστατικό της (άρθρο 55Α) κυρώσεις: α) σε περί- πτωση συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντο- λογίας και β) στις περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών των συστημάτων. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επι- λαμβάνεται της επίλυσης των διαφορών που προκύ- πτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών από την εφαρ- μογή του Κώδικα Δεοντολογίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την εκτέλεση τραπεζικών εργασιών του εμπο- ρικού κλάδου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται ο υπόλογος διαχειριστής να εκδίδει και τα πα- ραστατικά δοσοληψιών των τραπεζικών εργασιών. Οι ό- ροι, οι διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών αυ- τών θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμ- βουλίου. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθ- μίσεις του παρόντος καταργείται.