160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 247
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 247ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην τελευταία φράση της περίπτωσης ι΄ της παρα- γράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997, στο μέτρο που διατηρείται σε ισχύ κατά τις διατάξεις των άρθρων 76 έ- ως και 80 του ν. 4009/2011, διαγράφονται οι λέξεις «των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευ- μάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωμάτων, ή Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού Εξωτε- ρικών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, οι λέξεις «του Υπουρ- γού, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ- μάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωμάτων ή του Ειδικού Συμβούλου του Υπουργείου Ε- ξωτερικών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των Υπουρ- γών, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων».