160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 15 - Ορισμοί (άρθρο 1 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 1 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 15Ορισμοί (άρθρο 1 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 1 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρ- μόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγρά- φους 2 έως 26.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) «Δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις εξ επα- χθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ε- νός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μίας ή πε- ρισσότερων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέ- ων και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου. β) «Δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι δημόσιες συμ- βάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες ενός έργου που α- ναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Β΄ είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομι- κών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προ- ορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνι- κή λειτουργία. γ) «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β΄, οι οποίες έ- χουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μί- σθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δι- καίωμα αγοράς, προϊόντων. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση προμηθειών». δ) «Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημόσιων συμβάσεων έργων ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα XVII του Προσαρ- τήματος Β΄. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτο- χρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β΄, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμέ- νων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρε- σίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτή- ματος Α΄ και το Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β΄ και η οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που ανα- φέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Β΄, παρά μόνο παρεμπιπτόντως, σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

«Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» είναι μία σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστι- κά με μία δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγο- νός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε απο- κλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

«Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι μία σύμ- βαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μία δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλει- στικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την καταβολή αμοι- βής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

«Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μία συμφωνία που συ- νάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρ- χών / αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οι- κονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ι- δίως όσον αφορά στις τιμές, και, ενδεχομένως, τις προ- βλεπόμενες ποσότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

«Δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μία καθ' ολοκλη- ρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χα- ρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτου- σας αρχής /αναθέτοντος φορέα και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκειά της σε κάθε οι- κονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

«Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» είναι μια επαναλη- πτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μη- χανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών, και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική, πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινό- μησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων οι ο- ποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δη- μιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να α- ποτελέσουν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

«Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπη- ρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αναθέ- τουσα αρχή / αναθέτων φορέας του δημοσίου, ή κοινο- πραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει, αντιστοίχως, την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρε- σιών στην αγορά. Οι έννοιες «εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάρο- χος υπηρεσιών» αναφέρονται υπό τον όρο «οικονομικός φορέας». Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλο- γο, αναφέρεται ως «υποψήφιος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

«Αναθέτουσες αρχές» είναι οι αρχές που καθορίζο- νται στο άρθρο 18 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

«Αναθέτοντες φορείς» είναι οι φορείς που καθορί- ζονται στο άρθρο 19 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Ο όρος «Αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φο- ρείς» αναφέρεται στις αναθέτουσες αρχές της παρα- γράφου 9 και τους αναθέτοντες φορείς της παραγρά- φου 10.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

«Κεντρική αρχή προμηθειών » είναι η αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 20.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις ο- ποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οι- κονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέ- τουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα μπορούν να υποβά- λουν προσφορά. γ) «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, και στην οποία η αναθέτουσα αρχή/α- ναθέτων φορέας διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμέ- νου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπο- ρούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της/του, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν προσφορά. Για τον σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του πρώ- του εδαφίου, μια δημόσια σύμβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτο- ντες φορείς δεν είναι αντικειμενικά σε θέση είτε να κα- θορίσουν, σύμφωνα με στοιχεία β΄, γ΄ ή δ΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 40, τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στό- χους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νομική ή/και τη χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου. δ) «Διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι οι διαδικα- σίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτοντες φορείς διαβουλεύονται με τους οικονομι- κούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. ε) «Διαγωνισμοί μελετών» είναι οι διαδικασίες που ε- πιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φο- ρέα να αποκτήσει, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτι- κού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέ- τη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έ- πειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβεί- πειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβεί- ων. στ) «Συνοπτικός διαγωνισμός» είναι η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδια- φερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143. ζ) «Απευθείας ανάθεση» είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτο- ντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επι- λογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφω- να με τα οριζόμενα στο άρθρο 144.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέ- ξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβιβάζεται, αναπα- ράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβά- ζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

«Ηλεκτρονικό μέσο», είναι ένα μέσο που χρησιμο- ποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπερι- λαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευ- σης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύ- ματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβά- σεις», (Common Procurement Vocabulary - CPV), επιση- μαίνεται η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2195/2002 (L 340) του Ευρωπαϊκού Κοι- νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπήςτης 28ης Νοεμβρίου 2007 (L 74), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία με τις άλ- λες υπάρχουσες ονοματολογίες. Σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών ως προς το πε- δίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων δια- φορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματο- λογίας της NACE που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προ- σαρτήματος Β΄, ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που χρησι- μοποιείται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XVII, A΄ και Β΄ του Προσαρτήματος Β΄, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η ονομα- τολογία CPC.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Για τους σκοπούς των άρθρων 27, 78β και 86α΄, νοούνται ως: α) «Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δημόσια τη- λεπικοινωνιακή υποδομή, μέσω της οποίας πραγματο- ποιείται η μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων του δικτύου, με ενσύρματη μετάδο- ση, με δέσμες ερτζιανών κυμάτων, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. β) «Τερματικό σημείο του δικτύου», το σύνολο των φυ- σικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών πρό- σβασης που απαρτίζουν το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δί- κτυο και είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία. γ) «Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλε- πικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη - μέλη, ιδίως σε έναν ή περισ- σότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι ο- ποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη διαβί- βαση και διακίνηση σημάτων μέσω του δημοσίου τηλεπι- κοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, με την εξαίρεση των ραδιοφωνικών και τηλεο- πτικών εκπομπών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

«Κράτος-μέλος» είναι κάθε κράτος που έχει προ- σχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

«Τρίτη χώρα» είναι κάθε κράτος που δεν έχει προ- σχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

«Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «Αρχή» είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που συ- στάθηκε με τον ν. 4013/2011 (Α΄ 204).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

«Δημόσιος Τομέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κε- ντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά- σεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστη- μα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκρι- ση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κεί- μενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολο- γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ- βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξερ- γασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 139 και δια- συνδέεται υποχρεωτικά και αδιάλειπτα με την Εθνική Βάση Δημοσίων Συμβάσεων που τηρεί η Αρχή της παρα- γράφου 20.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

«Έγγραφα της Σύμβασης» είναι το σύνολο των κειμένων, σχεδίων και λοιπών στοιχείων που περιλαμβά- νουν τους όρους σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 39.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

«Υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας» είναι όσες ε- μπίπτουν στις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνο- νται στο Παράρτημα ΙΙΑ του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XVIIΑ του Προσαρτήματος Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

«Υπηρεσίες χαμηλής προτεραιότητας» είναι όσες εμπίπτουν στις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνο- νται στο Παράρτημα ΙΙΒ του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XVIIΒ του Προσαρτήματος Β΄.