160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 103 - Συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών (άρθρα 23 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται: α) Στις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλά- χιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίη- σε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριε- τία στον τομέα των υπηρεσιών προέρχεται από την πα- ροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, με τις ο- ποίες συνδέεται. β) Στις συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 80% τουλά- χιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίη- σε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριε- τία στον τομέα των προμηθειών προέρχεται από την πα- ροχή αυτών των προμηθειών στις επιχειρήσεις με τις ο- ποίες συνδέεται. γ) Στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η συν- δεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των έργων προέρχεται από την παροχή αυτών των έργων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται. Όταν, σε συνάρτηση με την ημερομηνία δημιουργίας της συνδεδεμένης επιχείρησης ή έναρξης των δραστη- ριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιμος ο κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί να αποδει- κνύει ότι η πραγματοποίηση του κύκλου εργασιών που α- ναφέρεται στα στοιχεία α΄, β΄ ή γ΄, είναι πιθανή, ιδίως με προβολή δραστηριοτήτων. Όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες, προμήθειες ή έρ- γα παρέχονται από περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, για τον υπολο- γισμό των προαναφερόμενων ποσοστών λαμβάνεται υ- πόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντι- στοίχως από την παροχή υπηρεσιών, προμηθειών ή έρ- γων εκ μέρους των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.