160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 132Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (άρθρο 54 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 56 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηρια- σμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδι- κασίες με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμ- φωνα με το άρθρο 50 του παρόντος νόμου, οι αναθέτου- σες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασί- ζουν ότι, πριν από την ανάθεση μίας δημόσιας σύμβα- σης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηρια- σμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μίας συμφωνίας-πλαισίου, όπως προ- βλέπεται στη 2η περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 54, και τόσο από τις αναθέτουσες αρχές όσο και από τους αναθέτοντες φορείς κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέ- πει το άρθρο 133 του παρόντος νόμου. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά: α) Είτε μόνο τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή. β) Είτε τις τιμές ή τις αξίες των στοιχείων των προ- σφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσε- ων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέ- ρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς που α- ποφασίζουν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού πλει- στηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη που χρησι- μοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλ- λων, τις εξής πληροφορίες: α) Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν α- ντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά, β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υ- ποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδια- γραφές του αντικειμένου της σύμβασης, γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προ- σφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστη- ριασμού και τη χρονική στιγμή που ενδεχομένως τίθε- νται στη διάθεσή τους, δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξα- γωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ε- λάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως, α- παιτούνται για την υποβολή προσφορών και στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιού- μενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τε- χνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, πριν προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανά- θεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχουν καθορισθεί. Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδε- κτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση η- λεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές και/ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πλη- ροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορί- ζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονι- κού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να αρχίζει πριν παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημε- ρομηνία αποστολής των προσκλήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, η πρόσκληση συνο- δεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γί- νεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 43. Η πρόσκληση αναφέρει, επίσης, τον μαθηματικό τύπο, βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό η αυτόματη κατάταξη, σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές και/ή τις νέες αξίες. Ο μα- θηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράς, ό- πως αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμε- νες διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Αν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπε- ται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέ- ροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τουλά- χιστον τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν, επίσης, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό ε- πισημαίνεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν ε- πίσης, οποτεδήποτε, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσε- ων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς περα- τώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με έναν ή πε- ρισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: α) Με την επισήμανση στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό της ημερομηνίας και λήξεως της διαδικασίας που έχει ήδη καθορισθεί. β) Όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι α- ναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της τε- λευταίας υποβολής, πριν περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορί- ζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηρια- σμό, έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους. Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς απο- φασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηρια- σμό, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, ενδεχομένως σε συνδυασμό με την περίπτωση β΄, η πρόσκληση συμμετο- χής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμ- μα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηρια- σμού, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς ανα- θέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο, βάσει των α- ποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν ε- πιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστη- ριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό καθορίσθηκε στην προκήρυξη του διαγωνισμού και διευκρινίστηκε στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 133Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρo 33 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 15 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος α- γορών, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς ακο- λουθούν τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε ό- λες τις φάσεις της μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Γίνονται δεκτοί στο σύστημα όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προ- σφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα ενδεχόμενα συμπληρωματικά έγγραφα. Οι ενδεικτι- κές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη των συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 36.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτο- ντες φορείς: α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία διευκρινίζουν ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγο- ρών. β) Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υπο- χρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που α- ποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στο σύστημα αγορών, στο χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό ε- ξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγρα- φές της σύνδεσης. γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο, ήδη από τη δημοσί- ευση της προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος, και αναφέρουν στην προκήρυξη τη διεύθυνση στο διαδί- κτυο, στην οποία αναρτώνται αυτά τα έγγραφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς παρέ- χουν, σε όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος α- γορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υ- ποβάλει ενδεικτική προσφορά με σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού. Ολοκληρώνουν την α- ξιολόγηση εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) η- μερών, η οποία αρχίζει από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν ωστόσο να παρατείνουν την πε- ρίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει με- σολαβήσει άλλος διαγωνισμός. Η αναθέτουσα αρχή/ο α- ναθέτων φορέας ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τον προσφέροντα, για τον οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο ε- δάφιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστη- μα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί α- ντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από τον εν λόγω διαγωνι- σμό, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δημοσι- εύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού, με την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομι- κούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύμ- φωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρ- χές/αναθέτοντες φορείς προχωρούν στο διαγωνισμό μό- νο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των εν- δεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα να υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμέ- νη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Για τον σκοπό αυτόν καθορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, τα οποία επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπο- ρούν ενδεχομένως να προσδιορίζονται στην προανα- φερθείσα πρόσκληση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαι- ρετικές, ειδικά αιτιολογημένες, περιπτώσεις. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν μπο- ρούν να προσφεύγουν σε αυτό το σύστημα κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν, περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον α- νταγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχο- ντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται με έξοδα διεκπε- ραίωσης. ΤΙΤΛΟΣ II ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 134Πεδίο εφαρμογής

Oι διατάξεις του παρόντος Τίτλου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δημοσίων συμ- βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Μέρους Β΄ του παρόντος από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Μπορεί επίσης να εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και στις συμβάσεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232), εφόσον τούτο ορίζεται στα έγ- γραφα της σύμβασης.

Άρθρο 135Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτ- λου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια: α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά- σεων («ΕΣΗΔΗΣ»)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύ- στημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έ- γκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολο- γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). β) «Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ»: Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτή- ρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. γ) «Χρήστες ΕΣΗΔΗΣ»: Οι αναθέτουσες αρχές του άρ- θρου 18 του παρόντος νόμου, οι αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19, οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 33 και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του Δημόσιου Τομέα, που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 136Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υπο- χρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στά- δια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υ- πογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με ε- κτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό- τητας ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους από τις διατάξεις του παρόντος τίτ- λου μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγο- ρίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες α- ναθέτουσες αρχές και σε όλες τις αποφάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε μέρη αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των δη- μοσίων συμβάσεων του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές/ τους αναθέτοντες φορείς με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν: α) Τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012 - Β΄ 1301), και εφεξής ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημι- ουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα α- ντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδι- κότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίη- σης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστα- σία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36, του Παραρτήματος X΄ του Προσαρτήματος Α΄, και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β΄ του πα- ρόντος νόμου, καθώς και του ν. 3979/ 2011 (Α΄ 138) και του ΠΗΔ. β) Τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμά- των, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλε- κτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των δημόσιων συμ- βάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλό- γων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πλη- ρωμών. γ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσ- διορισμό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και α- πόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομι- κό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρό- σβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων. δ) Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τα πληροφοριακά συστήματα του Δη- μόσιου Τομέα, όπως των αναθετουσών αρχών/αναθετό- ντων φορέων, των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενι- κού Εμπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Προγράμμα- τος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3862/2010 (Α΄ 112) όπως ισχύει, ό- σον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συμβά- σεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υ- ποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληρο- φοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτού- μενων έργων και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση της πο- ρείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσε- ων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών και ασφαλιστικών Αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς, επίσης, και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων κρα- τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε) Τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευ- σης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σε- μιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής. στ) Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τε- χνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σημείο χωροθέτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με το π.δ. 25/2014 (Α΄ 44) ρυθμίζεται η κατάρτιση, η τήρηση, η επεξεργασία, η αποθήκευση, η ευρετηρίαση και αναζήτηση των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχεί- ων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις του παρό- ντος νόμου, που ανατίθενται και εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης, αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομέ- νων, καθώς και στις κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανω- τικής και τεχνικής ασφάλειας

Άρθρο 137Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα- γωνιστικότητας, η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυν- σης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρα- τικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος περί του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα- γωνιστικότητας, στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται: α) η παρακολούθηση, η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός, η συντήρηση και η διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, β) ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθε- ντικοποίησης των χρηστών, γ) η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, δ) η μέριμνα για την επικοινωνία, τη διαλειτουργικότη- τα, και το συντονισμό του ΕΣΗΔΗΣ με τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συ- στήματα της δημόσιας διοίκησης, με αντίστοιχα συστή- ματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρί- των χωρών, ε) η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.

Άρθρο 138Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρ- ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προσδιορίζεται το επίπεδο α- σφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ στα διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλε- σης δημοσίων συμβάσεων και των λοιπών εφαρμογών του συστήματος αυτού. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανά- λογο προς τους κινδύνους και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του παρό- ντος νόμου, ιδίως του άρθρου 36, του Παραρτήματος X του Προσαρτήματος Α΄ και του Παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β΄ αυτού, του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125) του ν. 3979/2011 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκ- δοθείσας νομοθεσίας, ιδίως του Πλαισίου Παροχής Υπη- ρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με τη με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 από- φαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφω- να με τις διατάξεις της με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β΄ 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρ- ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρί- τους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέ- τοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης απο- δεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς τον χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με α- σφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου με βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή στο φορέα που έχει αναλάβει την υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ η παρέμβαση στη διαδικα- σία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ. Η ανωτέρω αδυναμία πι- στοποιείται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχεί- ων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμμα- τείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω- νιστικότητας, και, στη συνέχεια, μετά από αιτιολογημένη απόφασή τους, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν χρησιμοποιεί το ΕΣΗΔΗΣ. Με απόφαση του Υπουρ- γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κά- θε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και πιστοποίησης της αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των οι- κονομικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή με μερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προ- μηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί Ε- πίσημο Κατάλογο Αναγνωρισμένων Οικονομικών Φορέ- ων του άρθρου 75. Το Μητρώο αυτό συνδέεται διαλει- τουργικά με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελε- τών που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έρ- γων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων. Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του δημόσιου φορέα. Τα παραπάνω στοιχεία δεν καταχωρίζονται πρωτογε- νώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυ- τόματα από το ΚΗΜΔΗΣ. γ. Η μη καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων της παραπάνω περίπτωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλλη- λο που έχει την ευθύνη για την καταχώριση. δ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5. 4. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της πα- ραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλ- λο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 5, που αφορούν στις ένοπλες δυνά- μεις, καταχωρίζονται σε εσωτερικό διαβαθμισμένο πλη- ροφοριακό υποσύστημα του ΚΗΜΔΗΣ, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργεί- ου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρό- σβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δι- οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμί- ζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα τυχόν επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδο- σης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περί- πτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την κα- ταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετι- κό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών κα- ταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρ- ξη ισχύος του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), δημοσίων συμβάσε- ων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι πράξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της πα- ραγράφου 3 που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώρισή τους σε αυτό. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονο- μικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοι- κητικές προσφυγές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρ- τησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και με βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πρά- ξεις. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύ- παρξη αριθμού ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται και την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247). Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κει- μένου της πράξης, ισχύει το κείμενο που καταχωρίστηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι ανα- Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι- στικότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρό- πος λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλει- τουργικότητα του συστήματος με ήδη υπάρχοντα μη- τρώα φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 139Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων ΣυμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ- βάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) το οποίο αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίη- ση στοιχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φο- ρείς και κεντρικές αρχές προμηθειών του παρόντος νό- μου, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας και διαδικασίας α- νάθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανά- πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’ ύλην συναρ- μόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλα- ξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και του άρ- θρου 22 του παρόντος. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των δια- τάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξερ- γασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομη- χανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου α- πορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές προμηθειών ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων στα- δίων για όλες τις δημόσιες συμβάσεις: α) το πρωτογε- νές αίτημα, β) το εγκεκριμένο αίτημα, ήτοι ανάληψη υπο- χρέωσης ή/και δέσμευση πίστωσης, γ) οι προκηρύξεις, σύμφωνα με τo άρθρo 152 και η διακήρυξη με τα παραρ- τήματά της, δ) η απόφαση ανάθεσης ή κατακύρωσης, ε) η σύμβαση, στ) κάθε εντολή πληρωμής και ζ) το αποδει- κτικό κάθε πληρωμής. Η καταχώριση περιλαμβάνει του- λάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: (1) το όνομα του φορέα, (2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδος της σύμβασης, ήτοι προμήθεια, υπηρεσία ή έργο, (4) τον προϋπολογι- σμό, (5) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α΄ 94), (6) την αξία της σύμβασης, (7) την ιθαγένεια – εθνι- κότητα του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση, (8) τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε περίπτωση ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, α- ναφορά στη νομική βάση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (9) τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν, (10) τoν κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) και (11) τη γε- ωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των

Άρθρο 141Διαδικασίες σύναψης συμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις του παρόντος Μέρους συνάπτονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: α) Την ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία με διαπραγμάτευση με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, τον ανταγωνιστικό διάλογο, β) το συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 143 ή γ) την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 144.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμβάσεις του παρόντος Μέρους μπορούν να συ- νάπτονται και μέσω του συστήματος προεπιλογής του άρθρου 120, ανεξάρτητα αν η σύμβαση συνάπτεται από αναθέτουσα αρχή του άρθρου 18 ή αναθέτοντα φορέα του άρθρου 19.

Άρθρο 142Επιλογή διαδικασίας ανάθεσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για σύναψη των συμβάσεων του παρόντος μέρους, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς επιλέγουν ελεύθερα είτε την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με προκήρυξη διαγωνι- σμού είτε τον ανταγωνιστικό διάλογο είτε το σύστημα προεπιλογής του άρθρου 120.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 51, όταν συνάπτονται από α- ναθέτουσα αρχή του άρθρου 18 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 105, όταν συνάπτονται από αναθέτοντα φο- ρέα του άρθρου 19.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος μέρους, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί να περιορίζει τα έγγραφα της σύμβασης που καθορίζονται στο άρθρο 39 και να μην επιβάλει ελά- χιστες απαιτήσεις ως προς την χρηματοοικονομική ή οι- κονομική επάρκεια και την επαγγελματική ή/και τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων, παρά μόνον εφό- σον αυτό αιτιολογείται ειδικά από τυχόν ιδιαιτερότητες της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας.

Άρθρο 143Συνοπτικός διαγωνισμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνι- σμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβα- σης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιά- δων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τμήματος ή τμημά- των σύμβασης μεγαλύτερης αξίας, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υ- περβαίνει το ποσό του προηγουμένου εδαφίου ούτε το είκοσι τοις εκατό (20 %) της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της σύμβασης. Ο υπολογισμός της εκτιμώμε- νης αξίας της σύμβασης για τις ανάγκες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου γίνεται, σύμφωνα με όσα ο- ρίζονται στο άρθρο 25. Το ποσό των τμημάτων που έ- χουν τυχόν ανατεθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 144 συνυπολογίζεται για την ε- φαρμογή της παρούσας παραγράφου. ΚΗΜΔΗΣ. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εξαιρού- νται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), και μπο- ρούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επί- κληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίω- ση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επι- κοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. 8. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμ- φωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσε- ως. 9. Το ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί το επίσημο εθνικό πληροφο- ριακό σύστημα για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων (eSenders) στο Tenders Electronic Daily (TED). 10. Το ΚΗΜΔΗΣ διασυνδέεται υποχρεωτικά και αδιά- λειπτα με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμ- βάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ- βάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Για τη διασύνδεση του ΚΗΜΔΗΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα, ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 136. 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περί- πτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφο- ρούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜ- ΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων της Ενιαίας Ανε- ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ΕΣΗΔΗΣ, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα πα- ρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται α- παραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δημοσίου της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.