160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 113 - Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών (άρθρo 45 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 113Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών (άρθρo 45 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι ανα- θέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη ιδίως το πολύπλοκο της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προ- ετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχι- στων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι πενήντα δύο (52) η- μέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού, ε- φαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) Η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμ- μετοχής, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυ- νάμει της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 ή πρόσκληση από αναθέτοντα φορέα, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος νόμου, ο- ρίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα επτά (37) τουλά- χιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προ- κήρυξης ή της πρόσκλησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες, αν η προκήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση με άλλα μέ- σα, εκτός των ηλεκτρονικών ή της τηλεομοιοτυπίας και σε δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον, αν η προκήρυξη αποστέλλεται με αυτά τα μέσα. β) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. γ) Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ορίζει προθεσμία η οποία, κατά γενικό κανόνα, ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ημέρες, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μι- κρότερη από δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν οι αναθέτοντες φορείς που έχουν δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, όπως ορίζει η παρά- γραφος 1 του άρθρου 111, που αναφέρεται στο παράρ- τημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα, τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. Οι συντετμημένες αυτές προθεσμίες εί- ναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική εν- δεικτική προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τις πληρο- φορίες που απαιτεί το παράρτημα XV A μέρος Ι του Προ- σαρτήματος Β, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται α- πό το παράρτημα XV Α μέρος ΙΙ του Προσαρτήματος Β, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά τη δημοσίευση της προκή- ρυξης, και ότι η προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσί- ευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών και ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκή- ρυξης του διαγωνισμού, που προβλέπεται από την περί- πτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτί- ζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφω- να με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που α- ναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3 του Προσαρτή- ματος Β, οι προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμε- τοχής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση και παραλαβής των προσφορών στις α- νοικτές διαδικασίες, μπορούν να συντέμνονται κατά ε- πτά (7) ημέρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η προθεσμία μπορεί να συντέμνεται κατά πέντε (5) ακόμη ημέρες για την παραλαβή των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, εκτός αν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία, βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, εφόσον ο αναθέτων φορέας πα- ρέχει απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση με η- λεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη από την ημερομη- νία δημοσίευσης της προκήρυξης που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πα- ράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία δια- τίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλε- σμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγρά- φους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να κα- ταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφο- ρών μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημε- ρομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού. Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν απο- στέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μέσο, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπο- νται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλα- βή των προσφορών μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέ- ρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία, για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής, μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης υποβο- λής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύ- θηκε δυνάμει της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19, ή πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυ- νάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος νόμου. Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συ- ντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, εκτός αν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από δέκα (10) ημέ- ρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υ- ποβολής προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα του δια- γωνισμού και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφο- ρίες, μολονότι ζητήθηκαν σε εύθετο χρόνο, δεν παρα- σχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρ- θρα 114 και115 ή αν οι προσφορές δεν μπορούν να κα- ταρτισθούν παρά μόνο έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπου εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στην προκήρυξη ή συγγραφή υποχρεώσεων, η προθε- σμία παραλαβής των προσφορών παρατείνεται, εκτός αν πρόκειται για προθεσμία που έχει ορισθεί με κοινή συμ- φωνία βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, ώ- στε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να είναι ενήμεροι όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο παράρτημα ΧΧΙΙ του Προσαρτήματος Β, παρα- τίθεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.