160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 96Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται από αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, κατά την σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθει- ών και υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης των δρα- στηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 97 έως 101 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζο- νται στις συμβάσεις που συνάπτουν ή στους διαγωνι- σμούς μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φο- ρείς για ανάγκες διαφορετικές από τις ανάγκες εκτέλε- σης των δραστηριοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 97 έ- ως 101 του παρόντος νόμου. Οι εν λόγω συμβάσεις συ- νάπτονται σύμφωνα με τους κανόνες του Δεύτερου Μέ- ρους. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

Άρθρο 97Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός (άρθρο 3 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όσον αφορά στο αέριο και τη θερμότητα, το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχε- διασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής α- ερίου ή θερμότητας, ή β) τροφοδότηση των δικτύων αυτών με αέριο ή θερμό- τητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό από α- ναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγρά- φου 1, όταν: α) Η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφε- ρόμενο φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις πα- ραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 98 έως 101 του παρόντος νόμου και, β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυ- τής και αντιστοιχεί το πολύ στο 20 % του κύκλου εργα- σιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευ- ταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έ- τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όσον αφορά στον ηλεκτρισμό, το παρόν Μέρος ε- φαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχε- διασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής η- λεκτρισμού ή β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με ηλεκτρισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τροφοδότηση με ηλεκτρισμό δικτύων που προορί- ζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέ- τοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεω- ρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 3, όταν: α) Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου ή στα άρ- θρα 98 έως 101 του παρόντος νόμου και β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μό- νον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερ- βαίνει το 30 % της συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών (3) τελευταίων ε- τών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 98Ύδωρ (άρθρο 4 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις ακόλουθες δρα- στηριότητες: α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχε- διασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος ή β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύ- δωρ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται επίσης στις συμβά- σεις που συνάπτονται ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τους φορείς που ασκούν δρα- στηριότητα οριζόμενη στην παράγραφο 1, και τα οποία: α) Συνδέονται με έργα υδραυλικής μηχανικής, αρδευ- τικών ή αποστραγγιστικών έργων, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το 20% του συνολικού όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρ- δευσης ή αποστράγγισης ή β) συνδέονται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων που προο- ρίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από ανα- θέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θε- ωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παρα- γράφου 1, όταν: α) Η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον ενδιαφερόμε- νο φορέα γίνεται, διότι η κατανάλωσή του είναι ανα- γκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρε- ται στα άρθρα 97 έως 101 του παρόντος νόμου και β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μό- νον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερ- βαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδα- τος του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών (3) προη- γουμένων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 99Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 5 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διάθεση ή την εκμετάλλευση δι- κτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο. Όσον αφορά στις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ό- τι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια αρχή, όπως εκεί- νοι που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέ- σιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται στους φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών με λεω- φορείο, οι οποίοι είχαν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρ- μογής του π.δ. 57/2000 (Α΄45), δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αυτού, με το οποίο μεταφέρθηκε η οδη- γία 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 2 παρ.4 αυτής ) στο ελληνικό δί- καιο.

Άρθρο 100Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ταχυδρομικών υπηρε- σιών ή με βάση τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ΄ του παρόντος άρθρου, άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρος, και με την επιφύλαξη του ν. 2668/1998 (Α΄ 282), όπως έχει τροπο- ποιηθεί και ισχύει, νοούνται ως: α) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: αντικείμενο με συγκε- κριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, π.χ., πέραν των αντικειμένων αλ- ληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδι- κά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα με ή χωρίς εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους. β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνί- στανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις υπηρεσίες αυτές περι- λαμβάνονται οι εξής: - «ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα ταχυδρομικές υπηρεσίες»: ταχυδρομικές υπηρεσίες που ανατίθενται ή μπορούν να ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η οποία ενσωματώ- θηκε με το ν. 2668/1998 (Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3185/2003 (Α΄229). - «άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες»: ταχυδρομικές υ- πηρεσίες που δεν επιτρέπεται να ανατίθενται κατ’ απο- κλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2668/1998 (Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3185/2003 (Α΄229) και, γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών»: υπηρε- σίες παρεχόμενες στους ακόλουθους τομείς: - υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες της αποστο- λής, όπως «mailroom management services»), - υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρέχονται εξ ολοκλή- ρου με ηλεκτρονικά μέσα (περιλαμβανομένης της ασφα- λούς διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων με ηλε- κτρονικά μέσα, της διαχείρισης διευθύνσεων και της δια- βίβασης συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), - υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α΄, όπως το δια- φημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλή- πτη, - χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος XVΙΙ A του Προ- σαρτήματος Β΄, και στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοι- χείο δ΄ του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων ι- δίως των ταχυδρομικών ενταλμάτων πληρωμής και των ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων, - φιλοτελικές υπηρεσίες και, - υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ ή την εναποθήκευ- ση με άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα), εφόσον οι υπη- ρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα, ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου β΄ πρώτη και δεύτερη περίπτωση, και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, όσον α- φορά στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Άρθρο 101Αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων -

Διάθεση λιμένων και αερολιμένων σε μεταφορείς (άρθρο 7 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εκ- μετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό: α) Την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων ή β) τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λι- μένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων, σε αεροπορικούς, θαλάσ- σιους ή ποτάμιους μεταφορείς.

Άρθρο 102Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες (άρθρο 9 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σύμβαση για τη διεξαγωγή περισσότερων δραστη- ριοτήτων ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τη δραστηριότητα για την οποία προορίζεται κυρίως. Η επι- λογή μεταξύ της σύναψης μιας μόνο σύμβασης και (της σύναψης) πολλών χωριστών συμβάσεων δεν μπορεί να έχει ως στόχο την καταστρατήγηση της εφαρμογής του παρόντος Μέρους, όσο και των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν μία από τις δραστηριότητες που αποτελούν α- ντικείμενο της συμβάσεως, εμπίπτει στο παρόν Μέρος και η άλλη εμπίπτει στο Δεύτερο Μέρος και είναι αντικει- μενικώς αδύνατον να προσδιορισθεί για ποια δραστηριό- τητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, η σύμβαση ανατίθε- ται σύμφωνα με τους κανόνες του Δεύτερου Μέρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εάν μία από τις δραστηριότητες, για τις οποίες προ- ορίζεται η σύμβαση, εμπίπτει στο παρόν Μέρος και η άλ- λη δεν εμπίπτει στο παρόν Μέρος ή το Δεύτερο Μέρος του παρόντος νόμου και είναι αντικειμενικώς αδύνατον να προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Μέρους.

Άρθρο 103Συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών (άρθρα 23 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην πα- ράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο παρών νόμος δεν ε- φαρμόζεται στις συμβάσεις: α) Τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με συνδεδε- μένη επιχείρηση ή β) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συ- σταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φο- ρείς, με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, κατά την έννοια των άρθρων 97 έως 101 του παρόντος νόμου, με επιχείρηση συνδεδεμένη με έναν από αυτούς τους ανα- θέτοντες φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως «συνδεδε- μένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση, της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με τους λογα- ριασμούς του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα με τις απαι- τήσεις της υπ’ αριθμ. 83/349/ΕΟΚ έβδομης οδηγίας του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρ- θρο 44 παράγραφος 2 περίπτωση ζ΄ της Συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (L 193), όπως τροπο- ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευ- ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 283), οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), ό- πως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 33 του π.δ. 409/1986 (Α΄ 191), και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3460/2006 (Α΄ 102) ή στην περίπτωση που οι φορείς δεν εμπίπτουν στον παρόντα νόμο, κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά την έννοια του άρ- θρου 19 παράγραφος 2 ή η οποία μπορεί να ασκεί κυ- ρίαρχη επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία υ- πόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα φορέα, στην κυ- ρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω της ιδιο- κτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται: α) Στις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλά- χιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίη- σε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριε- τία στον τομέα των υπηρεσιών προέρχεται από την πα- ροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, με τις ο- ποίες συνδέεται. β) Στις συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 80% τουλά- χιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίη- σε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριε- τία στον τομέα των προμηθειών προέρχεται από την πα- ροχή αυτών των προμηθειών στις επιχειρήσεις με τις ο- ποίες συνδέεται. γ) Στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η συν- δεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των έργων προέρχεται από την παροχή αυτών των έργων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται. Όταν, σε συνάρτηση με την ημερομηνία δημιουργίας της συνδεδεμένης επιχείρησης ή έναρξης των δραστη- ριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιμος ο κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί να αποδει- κνύει ότι η πραγματοποίηση του κύκλου εργασιών που α- ναφέρεται στα στοιχεία α΄, β΄ ή γ΄, είναι πιθανή, ιδίως με προβολή δραστηριοτήτων. Όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες, προμήθειες ή έρ- γα παρέχονται από περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, για τον υπολο- γισμό των προαναφερόμενων ποσοστών λαμβάνεται υ- πόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντι- στοίχως από την παροχή υπηρεσιών, προμηθειών ή έρ- γων εκ μέρους των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις: α) Τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συ- σταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φο- ρείς, με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έν- νοια των άρθρων 97 έως 100, με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς, ή β) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με μια τέτοια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει, με την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί με σκοπό την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας επί περίοδο τουλά- χιστον τριών (3) ετών και ότι η συστατική πράξη της κοι- νοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς, που τη συ- γκροτούν, συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πλη- ροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1, 3 και 4: α) Τις επωνυμίες των επιχειρήσεων ή των κοινοπρα- ξιών για τις οποίες πρόκειται. β) Τη φύση και την αξία των οριζόμενων συμβάσεων. γ) Τα στοιχεία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει απα- ραίτητα για να αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ του ανα- θέτοντος φορέα και της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας, στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 104Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό (άρθρο 30 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις με αντικείμενο την άσκηση δραστη- ριότητας οριζόμενης στα άρθρα 97 έως 101 δεν υπόκει- νται στον παρόντα νόμο, εάν η δραστηριότητα, στην Ελ- λάδα, είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμέ- νη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, προκειμένου να καθορισθεί εάν μια δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, αποφασίζεται κατόπιν κριτηρίων τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της Συνθήκης ΕΕ, όπως τα χαρακτηριστι- κά των συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών, η ύπαρξη ε- ναλλακτικών αγαθών ή υπηρεσιών, οι τιμές και η πραγ- ματική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός προμηθευτών των εν λόγω αγαθών ή παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε μια αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται εάν εφαρ- μόζονται οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που α- ναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Β. Όταν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το τεκμήριο ότι υ- πάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένη αγορά, βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να αποδεικνύεται ότι η πρό- σβαση στην εν λόγω αγορά είναι ελεύθερη εκ των πραγ- μάτων και εκ του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν το αρμόδιο Υπουργείο κρίνει ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, η παράγραφος 1 έχει εφαρμο- γή σε δεδομένη δραστηριότητα, απευθύνεται στην Ευ- ρωπαϊκή Επιτροπή και της γνωστοποιεί όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία που αφορά στη συμμόρ- φωση με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενα, ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την εν λόγω δραστηριότητα. Αντίγραφο του φακέλου που υ- ποβάλλεται στην Επιτροπή, κοινοποιείται στην Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15. Οι συμβάσεις με αντικεί- μενο την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στον παρόντα νόμο: 1. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδώσει απόφαση σχε- τικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 της Οδη- γίας 2004/17/ΕΚ, και εντός της προθεσμίας που προβλέ- πεται στην παράγραφο αυτή ή δεν εκδώσει απόφαση σχετικά με αυτή τη δυνατότητα εφαρμογής εντός της προθεσμίας αυτής. 2. Στις περιπτώσεις που η ελεύθερη πρόσβαση σε συ- γκεκριμένη αγορά τεκμαίρεται με βάση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος, και όπου μια ανεξάρ- τητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δρα- στηριότητα έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1, οι συμβάσεις που προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν υ- πόκεινται πλέον στον παρόντα νόμο, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταλήξει στην αδυναμία εφαρμογής της παραγράφου 1, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφω- να με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει ότι, σε δεδομένη δραστηριότητα έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, με από- φαση βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 30 της Οδη- γίας 2004/17/ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει α- μέσως την ενδιαφερόμενη αρχή. Το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τηρουμένων των παραγράφων 2 και 3, για όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, για κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία που αφορά στη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνο- δευόμενα ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε η ανε- ξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα. Εάν, μετά το πέρας της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 30 της Οδη- γίας 2004/17/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώ- σει απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1 σε δεδομένη δραστηριότητα, η παράγρα- φος 1 τεκμαίρεται εφαρμοστέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, καθώς και της παραγράφου 6 του άρ- θρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ καθορίζονται στην α- πόφαση της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2005/15/ΕΚ (L 7), όπως κάθε φορά ισχύει. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 105Χρησιμοποίηση ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης με ή χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρo 40 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμό- ζουν τις διαδικασίες που είναι προσαρμοσμένες στους σκοπούς του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν ο- ποιαδήποτε από τις διαδικασίες που περιγράφονται στα στοιχεία α΄, β΄ ή δ΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 15, εφόσον, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός, δυνάμει του άρθρου 109 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια διαδικασία, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνι- σμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν, ύστερα από διαδικασία με προηγούμενη προκή- ρυξη διαγωνισμού, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλ- ληλη ή αν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έ- χουν τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί όροι της σύμ- βασης. β) Εάν η σύναψη της σύμβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιμών, μελέτης ή ανάπτυξης, και όχι με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, και στο βαθμό που η σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης δε θίγει την προκήρυξη διαγωνισμού για τις επόμενες συμβάσεις που θα επιδιώ- κουν, ιδίως, αυτούς τους σκοπούς. γ) Αν, για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετι- κούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ορισμένο οικονομι- κό φορέα. δ) Στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος, αν, λό- γω κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για τους αναθέτοντες φορείς, δεν είναι δυ- νατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση. ε) Στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών για συμπληρωματικές παραδόσεις εκ μέρους του αρχικού προμηθευτή, οι οποίες προορίζονται είτε για τη μερική α- νανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρή- σης είτε για την επέκταση υφισταμένων προμηθειών ή ε- γκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υπο- χρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να προμηθευθεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυμβατότητα ή σε δυσανά- λογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση ή τη συ- ντήρηση. στ) Για συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν πε- ριλαμβάνονται στην αρχικά κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, αλλά τα οποία, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, έ- χουν καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον ερ- γολήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών που εκτελεί την αρχι- κή σύμβαση, όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υ- πηρεσίες δεν μπορούν να διαχωρισθούν, τεχνικά ή οικο- νομικά, από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργη- θούν μείζονα προβλήματα στους αναθέτοντες φορείς ή όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες, αν και μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρ- χικής σύμβασης, είναι απολύτως απαραίτητα για την ο- λοκλήρωσή της. ζ) Στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, για νέα έρ- γα που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων εργα- σιών και ανατίθενται στον εργολήπτη, στον οποίο οι ίδιοι αναθέτοντες φορείς έχουν αναθέσει προηγούμενη σύμ- βαση, με την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά είναι σύμφω- να με μια βασική μελέτη και ότι για τη μελέτη αυτή έχει συναφθεί μια πρώτη σύμβαση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρώτη μελέτη, πρέπει να επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυ- νατότητα προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία, το δε ποσό του συνολικού προϋπολογισμού για τη συνέχιση των έργων λαμβάνεται υπόψη από τους αναθέτοντες φορείς για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρα- γράφου ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του άρ- θρου 25. η) Αν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων. θ) Για τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει συμφω- νίας-πλαισίου, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 108. ι) Για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, με την αξιοποίηση μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να αποκτη- θούν προμήθειες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις τιμές που επικρατούν συνήθως στην αγορά. ια) Για την αγορά προμηθειών, υπό όρους ιδιαίτερα ευ- νοϊκούς, είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά την ε- μπορική δραστηριότητά του είτε από το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή πτώχευσης, δικαστικού συμβιβασμού, ανα- γκαστικής εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας. ιβ) Όταν η σχετική σύμβαση υπηρεσιών ακολουθεί δια- γωνισμό μελετών που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και πρέπει, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες, να ανατεθεί αυτή στον νικητή ή σε ένα από τους νικητές του εν λόγω διαγωνισμού. Στην τελευταία περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. διαπραγμάτευση.

Άρθρο 106Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρo 35 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικο- νομικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύμβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδια- γραφές που ορίζονται συστηματικά στις συμβάσεις προ- μηθειών, έργων ή υπηρεσιών, τις οποίες οι φορείς ανα- θέτουν ή τις τεχνικές προδιαγραφές, στις οποίες προτί- θενται να παραπέμψουν, για τις συμβάσεις που αποτε- λούν αντικείμενο περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 111.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζο- νται στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των οικονο- μικών φορέων που ενδιαφέρονται, αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.

Άρθρο 107Εναλλακτικές προσφορές (άρθρo 36 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άπο- ψη προσφοράς, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να λαμ- βάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές που υπο- βάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς. Στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι α- ναθέτοντες φορείς αναφέρουν αν επιτρέπουν ή όχι τις εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις επιτρέπουν, α- ναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τις ειδι- κές απαιτήσεις για την παρουσίασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς που έ- χουν επιτρέψει εναλλακτικές προσφορές δυνάμει της παραγράφου 1, δεν μπορούν να απορρίπτουν εναλλα- κτική προσφορά για το μόνο λόγο ότι, αν αυτή επιλεγεί, θα οδηγήσει αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύμβασης υπη- ρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι σύμβασης υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ
Άρθρο 108Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρo 14 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεωρούν συμ- φωνία-πλαίσιο ως σύμβαση, κατά την έννοια της παρα- γράφου 2 του άρθρου 15, και να εφαρμόζουν για την α- νάθεσή της τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συμ- φωνία-πλαίσιο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, μπορούν να εφαρμόζουν την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105, όταν συνάπτουν συμβάσεις που βασίζο- νται στη συμφωνία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν μια συμφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύμ- φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι αναθέτο- ντες φορείς δεν μπορούν να εφαρμόζουν την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύ- γουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά, κατά τρό- πο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον α- νταγωνισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 109Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού (άρθρo 42 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υ- πηρεσιών, ο διαγωνισμός αρχίζει με την έκδοση: α) Περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όπως αναφέ- ρεται στο παράρτημα XV Α του Προσαρτήματος Β ή β) προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλο- γής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIV του Προσαρ- τήματος Β, ή γ) Προκήρυξης σύμβασης, όπως αναφέρεται στο πα- ράρτημα XIIΙ του Προσαρτήματος Β, μέρος A, B ή Γ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση των δυναμικών συστημάτων αγο- ρών, ο διαγωνισμός για το σύστημα αρχίζει με την έκ- δοση της προκήρυξης που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, ενώ ο διαγωνισμός για τις συμ- βάσεις που βασίζονται σε τέτοια συστήματα αρχίζει μέ- σω της απλουστευμένης προκήρυξης που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΙΙΙ του Προσαρτήματος Β, μέρος Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν ο διαγωνισμός αρχίζει μέσω περιοδικής εν- δεικτικής προκήρυξης: α) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμε- νο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. β) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ότι η σύμβαση αυ- τή θα συναφθεί με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς εκ των υστέρων δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και να καλεί τους ενδιαφερό- μενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους και γ) Πρέπει να έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με το παράρ- τημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β, το πολύ δώδεκα (12) μή- νες πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλη- σης, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 115. Ο αναθέτων φορέας τηρεί τις προθεσμίες του άρ- θρου 113 του νόμου αυτού.

Άρθρο 110Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρo 44 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙ- ΙΙ, ΧΙV, XV Α, XV Β και XVI του Προσαρτήματος Β και, εν- δεχομένως, κάθε επί πλέον πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με τα τυ- ποποιημένα έντυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή με την προβλεπόμενη στο άρθρο 68 παρά- γραφος 2 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλ- λονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του Παραρτήματος ΧΧ του Προσαρτήματος Β, σημείο 3 είτε με άλλα μέσα. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα109, 111 και 112 δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης του παραρτήματος ΧΧ του Προσαρτήματος Β, σημείο 1 στοιχεία α΄ και β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που καταρτίζο- νται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης του πα- ραρτήματος ΧΧ σημείο 3 του Προσαρτήματος Β, δημοσι- εύονται το πολύ πέντε (5) ημέρες από την αποστολή τους. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις, οι οποίες δεν α- ποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορ- φή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β σημείο 3, δη- μοσιεύονται εντός δώδεκα (12) ημερών το αργότερο με- τά την αποστολή τους. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώ- σεις, και μετά από αίτηση του αναθέτοντος φορέα, οι προκηρύξεις διαγωνισμού που προβλέπονται στην περί- πτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 δημοσιεύ- ονται εντός πέντε (5) ημερών, αν η προκήρυξη έχει απο- σταλεί με τηλεομοιοτυπία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα και αυθεντικό θεω- ρείται μόνο το πρωτότυπο κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης ή γνωστοποίησης δημοσιεύ- εται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.. Η δαπά- νη της δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιή- σεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βαρύνει την Ευρω- παϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις και το περιεχό- μενό τους δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται πριν από την ημερομηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επι- τροπή. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσι- εύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβά- νουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλο- νται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 111, και, πρέπει να αναφέ- ρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή γνω- στοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευ- σης στο «προφίλ αγοραστή». Οι ενδεικτικές περιοδικές προκηρύξεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται στο «προ- φίλ αγοραστή» πριν να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επι- τροπή η γνωστοποίηση που ανακοινώνει τη δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή και πρέπει να αναφέρουν την η- μερομηνία της εν λόγω αποστολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ό- τι είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστο- λής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της δημοσίευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7, προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης βάσει του παρόντος νόμου.

Άρθρο 111Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρo 41 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προ- κήρυξης, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα XVΑ του Προσαρτήματος Β, και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή ή από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς στο “προφίλ αγοραστή”, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β σημείο 2 στοιχείο β΄: α) Όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών - πλαι- σίων ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, ε- φόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπό- ψη των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τους ανα- θέτοντες φορείς με παραπομπή στην ονοματολογία CPV. β) Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα XVIΙ A του Προσαρτήματος Β κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον η εν λόγω εκτιμώμενη συνο- λική αξία, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της υπο- παραγράφου ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. γ) Όταν πρόκειται για έργα, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων ή των συμφωνιών-πλαισίων που οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, η εκτιμώμενη αξία των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 23, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατό, μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Η προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύ- εται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο, μετά την έ- γκριση του προγράμματος εργασιών στο οποίο εντάσσο- νται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσιο, τις ο- ποίες οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να συνάψουν. Οι αναθέτοντες φορείς που δημοσιεύουν την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη στο “προφίλ αγοραστή” τους, δια- βιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβί- βασης που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧ, σημείο 3 του Προσαρτήματος Β, γνωστοποίηση με την οποία ανα- κοινώνουν τη δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκή- ρυξης στο «προφίλ αγοραστή». Η δημοσίευση των προ- κηρύξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ είναι υποχρεωτική μόνον εφόσον οι αναθέτοντες φο- ρείς έχουν επιλέξει τις συντετμημένες προθεσμίες πα- ραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 113 πα- ράγραφος 4 του παρόντος νόμου. Η παρούσα παράγρα- φος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες χωρίς προηγού- μενη προκήρυξη διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να δημοσι- εύουν ή να αναθέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δη- μοσίευση περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων με αντι- κείμενο σημαντικά έργα, χωρίς να επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί σε προηγούμε- νη περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, εφόσον αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι συμπληρωματι- κές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρμό- σουν σύστημα προεπιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 120 του παρόντος νόμου, συντάσσεται προκήρυξη, σύμφω- να με το τυποποιημένο υπόδειγμα προκήρυξης, που πε- ριλαμβάνεται στο παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β, η οποία αναφέρει τον σκοπό, τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής, και τις λεπτομέρειες της πρόσβα- σης στους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστημα έ- χει διάρκεια άνω των τριών (3) ετών, η προκήρυξη πρέπει να δημοσιεύεται ετησίως. Όταν το σύστημα έχει μικρό- τερη διάρκεια, αρκεί η αρχική προκήρυξη.

Άρθρο 112Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί (άρθρo 43 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν τη γνωστο- ποίηση που αφορά στις συναφθείσες συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVΙ του Προσαρτήματος Β. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται υπό τις προϋπο- θέσεις που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 67 της με αριθμό 2004/17/ΕΚ οδηγίας, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύναψη της συμφωνίας- πλαισίου. Στην περίπτωση συμφωνιών- πλαισίων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108, οι αναθέτοντες φορείς απαλλάσσο- νται από την αποστολή γνωστοποίησης των αποτελε- σμάτων της ανάθεσης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλ- λουν τη γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της σύνα- ψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστη- μα αγορών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστο- ποιήσεις εντός δύο (2) μηνών το αργότερο μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ του Προσαρτήματος Β και προορίζονται να δημοσιευθούν, δημοσιεύονται σύμφωνα με το παράρ- τημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα που τυχόν επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των υ- ποβληθεισών προσφορών, την ταυτότητα των οικονομι- κών φορέων και τις τιμές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύμβαση υ- πηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (Σύμβαση Ερ. και Αν.) με διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105, μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ του Προσαρ- τήματος Β, σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ένδειξη “υπηρεσίες έρευ- νας και ανάπτυξης”. Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνά- πτουν σύμβαση έρευνας και ανάπτυξης, η οποία δεν μπορεί να συναφθεί με διαδικασία χωρίς προκήρυξη δια- γωνισμού, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγρά- φου 3 του άρθρου 105, μπορούν να περιορίζουν τις πλη- ροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το πα- ράρτημα XVΙ του Προσαρτήματος Β, σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για λόγους εμπορικού απορρή- του. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτοντες φορείς με- ριμνούν ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετι- κά με αυτή την παράγραφο να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με εκείνες που περιλαμβάνονται στην προ- κήρυξη του διαγωνισμού, η οποία έχει δημοσιευθεί σύμ- φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 110. Όταν εφαρ- μόζουν σύστημα προεπιλογής, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν, στις περιπτώσεις αυτές, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με την κατηγορία που ορίζεται στο μητρώο των προεπι- λεγμένων παρόχων υπηρεσιών, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 120 του πα- ρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιπτώσεις των συμβάσεων που συνάπτονται για υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ B του Προσαρτήματος Β, οι αναθέτοντες φορείς α- ναφέρουν στην προκήρυξη εάν δέχονται τη δημοσίευσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ του Προσαρτήματος Β, και δηλώνονται ως μη δημοσιεύσιμες, δημοσιεύονται μόνο σε απλου- στευμένη μορφή, και σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β για στατιστικούς λόγους.

Άρθρο 113Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών (άρθρo 45 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι ανα- θέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη ιδίως το πολύπλοκο της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προ- ετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχι- στων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι πενήντα δύο (52) η- μέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού, ε- φαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) Η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμ- μετοχής, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυ- νάμει της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 ή πρόσκληση από αναθέτοντα φορέα, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος νόμου, ο- ρίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα επτά (37) τουλά- χιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προ- κήρυξης ή της πρόσκλησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες, αν η προκήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση με άλλα μέ- σα, εκτός των ηλεκτρονικών ή της τηλεομοιοτυπίας και σε δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον, αν η προκήρυξη αποστέλλεται με αυτά τα μέσα. β) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. γ) Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ορίζει προθεσμία η οποία, κατά γενικό κανόνα, ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ημέρες, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μι- κρότερη από δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν οι αναθέτοντες φορείς που έχουν δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, όπως ορίζει η παρά- γραφος 1 του άρθρου 111, που αναφέρεται στο παράρ- τημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα, τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. Οι συντετμημένες αυτές προθεσμίες εί- ναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική εν- δεικτική προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τις πληρο- φορίες που απαιτεί το παράρτημα XV A μέρος Ι του Προ- σαρτήματος Β, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται α- πό το παράρτημα XV Α μέρος ΙΙ του Προσαρτήματος Β, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά τη δημοσίευση της προκή- ρυξης, και ότι η προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσί- ευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών και ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκή- ρυξης του διαγωνισμού, που προβλέπεται από την περί- πτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτί- ζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφω- να με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που α- ναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3 του Προσαρτή- ματος Β, οι προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμε- τοχής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση και παραλαβής των προσφορών στις α- νοικτές διαδικασίες, μπορούν να συντέμνονται κατά ε- πτά (7) ημέρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η προθεσμία μπορεί να συντέμνεται κατά πέντε (5) ακόμη ημέρες για την παραλαβή των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, εκτός αν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία, βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, εφόσον ο αναθέτων φορέας πα- ρέχει απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση με η- λεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη από την ημερομη- νία δημοσίευσης της προκήρυξης που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πα- ράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία δια- τίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλε- σμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγρά- φους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να κα- ταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφο- ρών μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημε- ρομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού. Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν απο- στέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μέσο, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπο- νται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλα- βή των προσφορών μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέ- ρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία, για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής, μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης υποβο- λής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύ- θηκε δυνάμει της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19, ή πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυ- νάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος νόμου. Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συ- ντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, εκτός αν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από δέκα (10) ημέ- ρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υ- ποβολής προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα του δια- γωνισμού και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφο- ρίες, μολονότι ζητήθηκαν σε εύθετο χρόνο, δεν παρα- σχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρ- θρα 114 και115 ή αν οι προσφορές δεν μπορούν να κα- ταρτισθούν παρά μόνο έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπου εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στην προκήρυξη ή συγγραφή υποχρεώσεων, η προθε- σμία παραλαβής των προσφορών παρατείνεται, εκτός αν πρόκειται για προθεσμία που έχει ορισθεί με κοινή συμ- φωνία βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, ώ- στε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να είναι ενήμεροι όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο παράρτημα ΧΧΙΙ του Προσαρτήματος Β, παρα- τίθεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 114Ανοικτές διαδικασίες: έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρo 46 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτοντες φο- ρείς δεν προσφέρουν, με ηλεκτρονικό μέσο και σύμφω- να με την παράγραφο 6 του άρθρου 113, απρόσκοπτη, πλήρη και, άμεση πρόσβαση στο κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και εν γένει σε όλα τα έγγραφα του δια- γωνισμού, αυτά αποστέλλονται στους οικονομικούς φο- ρείς εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της αίτη- σης, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί εμπροθέσμως πριν α- πό την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τη συγγραφή υ- ποχρεώσεων παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες έξι (6) ημέρες το αργότερο πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προ- σφορών.

Άρθρο 115Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης (άρθρo 47 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες δια- πραγμάτευσης, οι αναθέτοντες φορείς καλούν ταυτο- χρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρε- ώσεων και εν γένει όλων των εγγράφων του διαγωνι- σμού είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα έγγρα- φα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθε- νται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 113 του παρόντος νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν φορέας άλλος από τον αναθέτοντα που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία ανάθεσης έχει στη διάθεσή του τη συγγραφή υποχρεώσεων ή/και τυχόν συμπληρω- ματικά έγγραφα, η πρόσκληση διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα εν λόγω έγγραφα και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υ- ποβολής της αίτησης αυτής, καθώς και το ύψος και τους τρόπους πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονο- μικούς φορείς αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων ή τα συμπληρωματικά έγγρα- φα, γνωστοποιούνται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί ε- μπρόθεσμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιπλέον, η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα α- κόλουθα στοιχεία: α) Κατά περίπτωση, τη λήξη της προθεσμίας για την αί- τηση συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και το ποσό και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που πρέπει, ενδεχο- μένως, να καταβληθεί για τη λήψη των εγγράφων. β) Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να δια- βιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέ- πει να συνταχθούν. γ) Τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει δημοσιευθεί ήδη. δ) Μνεία των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυναφθούν. ε) Τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, όταν δεν περι- λαμβάνονται στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήμα- τος προεπιλογής που χρησιμεύει ως μέσο έναρξης δια- γωνισμού. στ) Τη βαρύτητα (σχετική στάθμιση) των κριτηρίων α- νάθεσης της σύμβασης ή, ενδεχομένως, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, σε περίπτω- ση που δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνι- σμού, στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προ- επιλογής ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. 3. Όταν η έναρξη διαγωνισμού πραγματοποιείται με περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, οι αναθέτοντες φο- ρείς καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχό- ντων σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακό- λουθες πληροφορίες: α) Φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές συμβάσεις και, εφόσον αυτό είναι δυνατό, την εκτιμώμε- νη προθεσμία που τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως. Αν πρόκειται για ανανεώσι- μες συμβάσεις, φύση και ποσότητα, και, εφόσον αυτό εί- ναι δυνατό, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευ- σης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για έρ- γα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται. β) Χαρακτήρα της διαδικασίας: κλειστή ή με διαπραγ- μάτευση. γ) Ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών της εκτέλεσης των έρ- γων ή της παροχής των υπηρεσιών. δ) Διεύθυνση και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, καθώς και γλώσσα ή γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συντάσσο- νται. ε) Διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα που πρέπει να συνάψει τη σύμβαση και να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και άλλα έγγραφα. στ) Όρους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρη- ματοοικονομικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαι- τούνται από τους οικονομικούς φορείς. ζ) Ύψος και λεπτομέρειες καταβολής οποιουδήποτε ποσού, το οποίο απαιτείται για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης. η) Είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: αγορά, χρηματοδο- τική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή συνδυασμό των ανωτέρω συμβάσεων, και θ) Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυ- τών ή, ενδεχομένως, τα κριτήρια αυτά κατά σειρά σπου- δαιότητας, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην ενδεικτική προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς δια- πραγμάτευση.

Άρθρο 116Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρo 49 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν, το συντομό- τερο δυνατό, τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη σύνα- ψη συμφωνίας-πλαισίου ή την ανάθεση της σύμβασης ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμ- βανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μη συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο ή να μην αναθέσουν σύμβαση, για την οποία υπήρξε διαγωνισμός, ή να αρχί- σουν νέα διαδικασία ή να μην εφαρμόσουν δυναμικό σύ- στημα αγορών. Οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται γραπτώς, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, στους ανα- θέτοντες φορείς.

Άρθρο 117Πληροφορίες που διατηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί (άρθρο 50 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύμβα- ση, τις κατάλληλες πληροφορίες που τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφά- σεις τους σχετικά με: α) Την προεπιλογή και την επιλογή οικονομικών φορέ- ων και την ανάθεση των συμβάσεων. β) Την εφαρμογή διαδικασιών, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 105. γ) Τη μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32,105 έως 107 και 109 έως 116, δυνάμει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα άρθρα 96 έως 102, την υποπαρά- γραφο II της παραγράφου 2 του άρθρου 23, στα άρθρα 25 έως 28 και104. Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικα- σιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή ή την Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις απαραίτητες πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 118Γενικές διατάξεις (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχό- ντων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων: α) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού των προσφερόντων ή των υπο- ψηφίων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 4 του άρ- θρου 121, αποκλείουν τους οικονομικούς φορείς που α- νταποκρίνονται στους εν λόγω κανόνες και κριτήρια. β) Επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφί- ους, σύμφωνα με τους αντικειμενικούς κανόνες και κρι- τήρια που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 121. γ) Στις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες με προκήρυξη διαγωνισμού, περιορίζουν, ενδεχομένως, τον αριθμό των επιλεγέντων δυνάμει των ανωτέρω περιπτώ- σεων α΄ και β΄ υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 121.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των συμμετεχόντων σε διαδικα- σίες σύναψης συμβάσεων για ειδικές συμβάσεις που α- ποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς: α) Επιλέγουν τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120. β) Εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που α- φορούν στις κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες στους εν λόγω οικονομικούς φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συμβατότητα θέτοντες φορείς. 2. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν, το συντομότερο δυ- νατό: α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε απορρι- φθέντα προσφέροντα τους λόγους απόρριψης της προ- σφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40, αιτιολογούν και την απόφασή τους για τη μη ισοδυναμία ή την απόφασή τους ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες δεν α- νταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λει- τουργίας και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι σχετικές προθεσμίες δεν μπορούν σε καμία περί- πτωση να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της γραπτής αίτησης. Οι αναθέτοντες φο- ρείς μπορούν να μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληρο- φορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύ- ναψη της συμφωνίας-πλαισίου ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγρα- φο 1, εφόσον η κοινολόγηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων ή θα ήταν α- ντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε νόμιμα ε- μπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του οικονομι- κού φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση ή θα μπο- ρούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού με- ταξύ οικονομικών φορέων. 3. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρί- ζονται σύστημα προεπιλογής ενημερώνουν τους αιτού- ντες ως προς την απόφαση που λαμβάνουν σχετικά με την προεπιλογή εντός εύλογης προθεσμίας. Αν για την απόφαση σχετικά με την προεπιλογή, απαι- τείται διάστημα άνω του εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστο- ποιεί στον αιτούντα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την κα- τάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την παρά- ταση της προθεσμίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αιτούντες αίτηση προεπιλογής των οποίων απορ- ρίπτεται, ενημερώνονται, το συντομότερο δυνατόν, και, σε κάθε περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της απόφασης, ως προς την απόφαση αυτή και ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στην παράγρα- φο 2 του άρθρου 120.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρί- ζονται σύστημα προεπιλογής περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονομικού φορέα μόνο για λόγους που στηρίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέ- ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 120. Η πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής κοινοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς στον οικονομικό φορέα, του- λάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομη- νία που προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, με μνεία του λόγου ή των λόγων που οδή- γησαν σε αυτήν. των προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγμένοι προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη σύμβα- ση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44.

Άρθρο 119Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν, όταν επιλέ- γουν τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση, κατά τη λήψη της απόφασής τους για την προεπιλογή ή κατά την αναπροσαρμογή των κρι- τηρίων και των κανόνων προεπιλογής: α) Να επιβάλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοι- κονομικούς όρους σε ορισμένους οικονομικούς φορείς, εφόσον δεν θα τους επέβαλαν σε άλλους. β) Να απαιτούν δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέ- ματα, ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειμενικές α- ποδείξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συ- ντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα ο- ποία βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορι- σμένα πρότυπα ποιοτικής εξασφάλισης, οι αναθέτοντες φορείς παραπέμπουν σε συστήματα ποιοτικής εξασφάλι- σης που βασίζονται στις σχετικές σειρές ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που ακο- λουθούν τις σειρές ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίη- σης. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν στα άλλα κράτη - μέλη. Αποδέχονται επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότη- τας εκ μέρους των οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, οι αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να ζητούν, προκειμένου να ελέγχουν την τεχνική ι- κανότητα του οικονομικού φορέα, την αναφορά μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που ενδέχεται να εφαρμό- σει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβα- σης. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν οι αναθέτοντες φο- ρείς ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσο- νται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία βεβαι- ώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυ- πα περιβαλλοντικής διαχείρισης, παραπέμπουν στο EMAS ή στα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πιστοποιούνται από οργανισμούς που τηρούν την κοινο- τική νομοθεσία ή τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα τα ο- ποία αφορούν την πιστοποίηση. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανι- σμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κά- νουν δεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ μέρους των οικο- νομικών φορέων.

Άρθρο 120Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 53 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής των οικονομι- κών φορέων. Οι φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρί- ζονται ένα σύστημα προεπιλογής, εξασφαλίζουν τη δυ- νατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής. Η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενι- κών κριτηρίων και κανόνων προεπιλογής που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμό- ζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του παρόντος νόμου. Τα κριτήρια και οι κανόνες είναι δυνατό να αναπροσαρ- μόζονται, αν παρίσταται ανάγκη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρο- νται στην παράγραφο 2 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 68 για τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά. Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 18, τα εν λόγω κριτή- ρια και οι κανόνες περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλει- σμού που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν απαιτή- σεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα του οι- κονομικού φορέα, τότε αυτός ο οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως, να κάνει χρήση των ικανοτήτων άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υ- φιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φο- ρέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ’ ό- λη την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, ό- πως με την παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινο- πραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 33 μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχό- ντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν απαιτή- σεις σχετικά με τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικα- νότητες του οικονομικού φορέα, αυτός μπορεί, ενδεχο- μένως, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέ- σεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περί- πτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ’ όλη την περίο- δο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, όπως με την παρουσίαση εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομι- κών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 33, μπορεί να ε- πικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοι- νοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέ- ρονται στην παράγραφο 2 παρέχονται, μετά από αίτησή τους, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Η αναπροσαρμογή αυτών των κριτηρίων και κανόνων ανα- κοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φο- ρείς. Αν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις επωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τηρείται μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων. Το μητρώο αυτό μπορεί να χωρίζεται σε κατη- γορίες ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων για τις οποί- ες ισχύει η προεπιλογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτοντες φορείς, όταν θεσπίζουν και διαχει- ρίζονται σύστημα προεπιλογής, τηρούν ιδίως τις διατά- ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 111 σχετικά με τις προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 116 σχετικά με την ενημέρωση των οικονομικών φορέων που έχουν ζη- τήσει προεπιλογή, του άρθρου 118 σχετικά με την επιλο- γή συμμετεχόντων, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστή- ματος προεπιλογής και, τις διατάξεις του άρθρου 119 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτι- κά στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όταν η έναρξη του διαγωνισμού γίνεται με προκή- ρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι προ- σφέροντες σε κλειστή διαδικασία ή οι συμμετέχοντες σε διαδικασία με διαπραγμάτευση επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου συστήματος.

Άρθρο 121Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 54 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς που ορίζουν τα κριτήρια επι- λογής σε ανοικτή διαδικασία, ενεργούν σύμφωνα με α- ντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που είναι στη διά- θεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι επιλέγουν τους υ- ποψηφίους για κλειστή διαδικασία ή για διαδικασία με διαπραγμάτευση, προβαίνουν στην επιλογή σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια και τους κανόνες που έ- χουν ορίσει και τα οποία είναι στη διάθεση των ενδιαφε- ρόμενων οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες ή στις διαδικασίες με δια- πραγμάτευση, τα κριτήρια είναι δυνατόν να βασίζονται στην αντικειμενική ανάγκη του αναθέτοντος φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων στο επίπεδο που ε- πιβάλλει η εξισορρόπηση μεταξύ των ειδικών χαρακτηρι- στικών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και των μέ- σων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της. Ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς α- νταγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 68 για τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά. Όταν ο αναθέ- των φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 18, τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγρά- φους 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν τα κριτήρια α- ποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 68.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγρά- φους 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί, κάθε φορά που αυτό ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομι- κής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να α- ποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει τα απα- ραίτητα μέσα, όπως με την παρουσίαση σχετικών εγγυή- σεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέ- ρεται στο άρθρο 33, μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγρά- φους 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές ή επαγγελματικές ικανότητες του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί, κάθε φορά που αυτό ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κά- νει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να απο- δεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει, για την ε- κτέλεση της σύμβασης, τα απαραίτητα μέσα, όπως με την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομι- κών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 33, μπορεί να ε- πικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στις κοινο- πραξίες ή άλλων φορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ
Άρθρο 122Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 58 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που πε- ριέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών, με τις ο- ποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυ- μερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει α- ντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών επι- χειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών. Ε- φαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας έναντι τρίτων χω- ρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών μπορεί να απορρίπτεται, αν το μέρος των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2913/1992 (L 302) του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπι- ση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως ισχύει, υ- περβαίνει το 50% της συνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Για τους σκο- πούς του παρόντος άρθρου, τα λογισμικά που χρησιμο- ποιούνται στον εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως προϊόντα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι ισοδύναμες, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 43, προτιμάται η προσφορά που δεν μπορεί να α- πορριφθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2. Το ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιμών δεν υπερβαίνει το 3%. Δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όταν η απο- δοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να απο- κτήσει υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά α- πό εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, πράγμα που θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειμέ- νου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες, στις οποίες ε- πεκτείνεται το ευεργέτημα των διατάξεων της Oδηγίας 2004/17/ΕΚ με απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 123Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 59 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή για τις τυχόν γενικού χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουν οι ελληνικές επιχειρή- σεις, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην προσπά- θειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση δημοσίων συμ- βάσεων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή για τις τυχόν δυσχέρειες που συναντούν και α- ναφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, και οι οποίες οφείλονται στη μη τήρηση των διεθνών διατάξεων εργατικού δικαίου που αναφέρο- νται στο παράρτημα XXΙΙΙ του Προσαρτήματος Β΄ στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβά- σεων σε τρίτες χώρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρί- των χωρών, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφω- νίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στο πλαί- σιο του ΠΟΕ.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 124Γενική διάταξη (άρθρο 60 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και τα άρθρα 125 και 127 έως 130 και τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελε- τών δεν μπορεί να περιορίζεται: α) Στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τμήμα της Ελληνι- κής Επικράτειας. β) Από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων.

Άρθρο 125Κατώτατα όρια (άρθρο 61 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η εκτιμώμενη αξία των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει τις τετρακόσιες δεκα- τέσσερις χιλιάδες (414.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμ- βάνεται ο ΦΠΑ. Για τους σκοπούς της παρούσας παρα- γράφου, ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία ε- κτός ΦΠΑ της σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομέ- νων των ενδεχόμενων βραβείων συμμετοχής ή πληρω- μής ποσών στους συμμετέχοντες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώ- σεις διαγωνισμών μελετών, όταν το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχο- ντες, ισούται με ή υπερβαίνει τις τετρακόσιες δεκατέσ- σερις χιλιάδες (414.000 ευρώ). Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «κα- τώτατο όριο» νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώ- μενης αξίας, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, της σύμβασης υπηρεσιών, η οποία μπορεί να ανατίθεται εκ των υστέρων, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 105, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν έχει αποκλείσει μία τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνι- σμού.

Άρθρο 126Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται (άρθρο 62 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες που προβλέπονται στην παρά- γραφο 2 του άρθρου 28, στο άρθρο 26 και στην παρά- γραφο 1 του άρθρου 27 για τις συμβάσεις υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται για την άσκηση μίας δραστηριότητας για την οποία με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κριθεί εφαρ- μοστέα η παράγραφος 1 του άρθρου 104 ή θεωρείται ό- τι αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 ή το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 127Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας (άρθρο 63 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να διοργανώ- σουν διαγωνισμό μελετών, τον διοργανώνουν μέσω προ- κήρυξης. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό, ανακοινώνουν τα αποτελέσματά του με σχετική γνωστοποίηση. Η προκήρυξη διαγωνισμού περι- λαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρ- τημα XVIΙI του Προσαρτήματος Β΄ και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών περιλαμβά- νει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα XIX του Προσαρτήματος Β΄, σε σχήμα τυποποιημένου ε- ντύπου που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 68 παράγραφος 2 της Oδηγίας 2004/17/ΕΚ. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού και υπό τους όρους που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτρο- πή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβε- ται τις τυχόν ευαίσθητες εμπορικές πτυχές που ενδέχε- ται να επισημάνουν οι αναθέτοντες φορείς, όταν διαβι- βάζουν τις πληροφορίες αυτές, όσον αφορά στον αριθμό των μελετών ή σχεδίων που έχουν παραληφθεί, την ταυ- τότητα των οικονομικών φορέων και τις προσφερόμενες τιμές. Οι παράγραφοι 2 έως 8 του άρθρου 110 εφαρμόζονται και στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις σχετικά με δια- γωνισμούς μελετών.

Άρθρο 128Μέσα επικοινωνίας (άρθρο 64 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προκειμένου για κάθε μορφής επικοινωνία σχετικά με διαγωνισμούς εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 36. Οι επικοινωνίες, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πλη- ροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να εξα- σφαλίζει ότι δε θίγεται η ακεραιότητα και το απόρρητο του συνόλου των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών. Η κριτι- κή επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των σχε- δίων και μελετών μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους. 3. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστή- ματα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και μελε- τών: α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδια- γραφές για την παρουσίαση των σχεδίων και μελετών με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, ε- νώ, και τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχε- δίων και μελετών πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαι- τήσεις του παραρτήματος XXIV του Προσαρτήματος Β΄. β) Μπορεί να καθιερώνονται ή να διατηρούνται μηχανι- σμοί εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχο- νται για αυτά τα συστήματα.

Άρθρο 129Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και κριτική επιτροπή (άρθρο 65 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών, οι αναθέτο- ντες φορείς εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν περιορισμέ- νο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπί- ζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών της κριτικής επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ισοδύναμο προσόν.

Άρθρο 130Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 66 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τη διατύπωση των γνωμο- δοτήσεών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τρόπο ανώνυμο και α- ποκλειστικά βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η επιτροπή καταχωρίζει την κατάταξη των μελετών σε πρακτικά, τα οποία υπογράφουν τα μέλη της και στα οποία αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή- ματα κάθε μελέτης, τις παρατηρήσεις της και ενδεχόμε- να σημεία που πρέπει να διευκρινισθούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, εφόσον απαι- τείται, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει κα- ταχωρήσει στα πρακτικά της η κριτική επιτροπή, προς δι- ευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου της μελέτης. Στην πε- ρίπτωση αυτή τηρούνται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ανωνυμία πρέπει να τηρείται μέχρι την ολοκλή- ρωση του έργου της κριτικής επιτροπής. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 131Στατιστικά στοιχεία συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς (άρθρο 67 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 διαβιβά- ζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο στατιστική κα- τάσταση σχετικά με το συνολικό ύψος, κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έ- ως Χ του Προσαρτήματος Β΄, των συναφθεισών συμβά- σεων ήσσονος και χαμηλής αξίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων, στις οποίες αναφέρονται τα παραρτήματα II, III, V, IX και Χ του Προσαρτήματος Β΄, η ανωτέρω Αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Ο- κτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισμένη, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών υψηλής αξίας, αντίστοιχα, που έχουν συ- νάψει οι αναθέτοντες φορείς κατά το προηγούμενο έ- τος. Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που ανέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, στην ως άνω Αρχή. Στην κατάσταση αυτή, περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρ- μογής της συμφωνίας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχε- τικά με συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρε- σίες, οι οποίες απαριθμούνται στην κατηγορία 8 του Πα- ραρτήματος XVII Α του Προσαρτήματος Β΄, τις υπηρε- σίες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες απαριθμούνται στην κα- τηγορία 5 του Παραρτήματος XVII Α του Προσαρτήματος Β΄ των οποίων οι κλάσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με αριθμό αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526 ή τις υπηρε- σίες οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XVII Β του Προσαρτήματος Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση της ανωτέρω Αρχής καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν ιδίως τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των σχετικών στοιχείων των προη- γούμενων παραγράφων από τους αναθέτοντες φορείς. Με όμοια απόφαση της ίδιας Αρχής καθορίζονται λεπτο- μέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι: α) για λόγους διοικη- τικής απλούστευσης μπορούν να εξαιρούνται οι συμβά- σεις χαμηλής αξίας με καθορισμό συγκεκριμένου χρημα- τικού ορίου, εφόσον δεν θίγεται η χρησιμότητα των στα- τιστικών και β) τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχομένων πληροφοριών.