160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 148 - Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 148Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς προ- γραμματίζουν τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπη- ρεσιών και έργων που προτίθενται να συνάψουν στο ε- πόμενο κάθε φορά οικονομικό έτος. Για τον σκοπό αυτό συντάσσουν πίνακα προγραμματισμού, ο οποίος περι- λαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Τον αριθμό, το είδος και το αντικείμενο των συμβά- σεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικτικών ποσοτή- των, καθώς και των δικαιωμάτων προαίρεσης. β) Τη συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων και, ενδεχομένως, καθεμίας από αυτές. γ) Τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων. δ) Την προγραμματισμένη έναρξη της διαδικασίας α- νάθεσης των συμβάσεων. ε) Την προβλεπόμενη διάρκεια των συμβάσεων. στ) Κάθε άλλη σχετική πληροφορία ή στοιχείο που ή- θελε καθοριστεί δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφα- σης της παραγράφου 5 του άρθρου139.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού τους, καταχωρίζουν τον πίνακα προγραμματισμού στην Εθνική Βάση Δεδομέ- νων Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011, και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληρο- φοριών. Ο πίνακας ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες παραμένει αναρ- τημένος τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουλίου του επόμενου οικονομικού έτους από αυτό που αφορά στον προγραμ- ματισμό. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρ- θρου 139 μπορεί να διαβαθμίζεται η πρόσβαση αρχών ή φορέων του Δημοσίου Τομέα ή οικονομικών φορέων στα στοιχεία του πίνακα προγραμματισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά με την ανάρτηση του πίνακα προγραμματισμού δεν εφαρμόζο- νται στις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμ- βάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Ως τέτοιες νοού- νται οι πληροφορίες εκείνες, η κοινολόγηση των οποίων μπορεί να επιφέρει βλάβη ή ζημία στα συμφέροντα της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή να παραβλά- ψει τυχόν απόρρητα.