160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Άρθρο 57 - Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων (άρθρο 36 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 57Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων (άρθρο 36 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII A του Προσαρτή- ματος Α΄, καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμο- ποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την προβλεπόμε- νη στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέ- τουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρο- νται στο σημείο 3 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτή- ματος Α΄ είτε με άλλα μέσα. Στην περίπτωση της επι- σπευδόμενης διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 59 παράγραφος 8 του παρόντος νόμου, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλε- κτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα μνημονεύονται στο ση- μείο 3 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που αναφέρονται στο ση- μείο 1 στοιχεία α΄ και β΄ του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλο- νται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του σημείου 3 του Παραρ- τήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄, δημοσιεύονται το πολύ πέντε (5) ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρο- νικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του σημείου 3 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄, δημοσιεύονται το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας του άρθρου 59 παρά- γραφος 8, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την απο- στολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυ- τικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίλη- ψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δη- μοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Ευρω- παϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπο- ρούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επι- τροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό ε- πίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες δια- φορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύ- ξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δη- μοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρ- θρο 56 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να ανα- φέρουν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδο- ποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύ- ξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν α- πό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποί- ησης, με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν απο- στέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζεται σε περί- που εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαί- ωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβί- βασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημο- σίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της πραγ- ματοποίησης της δημοσίευσης.