160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 195Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου διακρίνονται σε όργα- να με γνωμοδοτική αρμοδιότητα («γνωμοδοτικά όργα- να») και όργανα με αποφασιστική αρμοδιότητα («απο- φαινόμενα όργανα»).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή των αρ- μοδίων οργάνων διοικήσεως αναθετουσών αρχών / ανα- θετόντων φορέων, σύμφωνα με τις ιδρυτικές και κατα- στατικές τους διατάξεις, κατά περίπτωση, μπορεί να ορί- ζονται τα αποφαινόμενα όργανα αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αποφαινόμενα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις ή διοικητικές πράξεις διατη- ρούν τις αρμοδιότητές τους και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των αποφαινόμε- νων οργάνων της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτο- ντος φορέα ασκούνται σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα γνωμοδοτικά όργανα εισηγούνται προς τα απο- φαινόμενα όργανα για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους προκειμένου τα τελευταία να αποφασίσουν σχετικά. Τα αποφαινόμενα όργανα μπορούν να είναι είτε μονομελή είτε συλλογικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ως γνωμοδοτικό όργανο στο στάδιο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται επιτροπή για τη διενέργεια των δια- δικασιών ανάθεσης και την αξιολόγηση των αποτελε- σμάτων. Ενδεικτικά, η επιτροπή αξιολογεί τις προσφο- ρές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψη- φίων, ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ανά- θεσης, ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές και δια- πραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, στο πλαίσιο διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου ή δια- πραγμάτευσης, εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφε- ρόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία ανάθεσης, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτε- λεσμάτων της διαδικασίας ανάθεσης, τη σταδιακή απο- δέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης και γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανα- κύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η επιτροπή της παραγράφου 6 συγκροτείται με από- φαση της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα για συγκεκριμένη σύμβαση, ή σε ετήσια βάση για τις συμβά- σεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φο- ρέας. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από κεντρικές αρχές προμηθειών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21, οι αντίστοιχες επιτροπές συγκρο- τούνται με απόφασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τις ίδιες αποφάσεις της προηγούμενης παρα- γράφου δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντι- μετώπιση ειδικών θεμάτων αφορώντων στις διαδικασίες ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ως γνωμοδοτικά όργανα στο στάδιο που ακολουθεί την ανάθεση της σύμβασης δύναται να είναι ή συλλογι- κά όργανα κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παρα- γράφους ή και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη δι- οικητική δομή της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φο- ρέα, που ορίζονται με απόφασή της/του. Ενδεικτικά, τα όργανα αυτά εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησια- κούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρί- νεται αναγκαίο, παρακολουθούν και ελέγχουν την προ- σήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και ει- σηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογι- κών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του πα- ρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 5 κατ’ ελάχιστον. Με τους Κανονισμούς Ανάθεσης Συμβάσεων του άρθρου 172 και τους Κανονισμούς Εκτέλεσης Συμβάσεων του άρθρου 178 μπορούν να προσδιορίζονται ειδικότερα τα αποφαι- νόμενα και γνωμοδοτικά όργανα, οι επιμέρους αρμοδιό- τητές τους και το έργο τους, η σύνθεση, ο αριθμός και τα ειδικότερα προσόντα των μελών τους, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους μέσω ορισμού ή κλήρωσης, η αναπλήρωση ή αντικατάσταση των μελών τους, η διάρ- κεια και ο τρόπος λειτουργίας τους, συμπληρωματικά με τις κείμενες διατάξεις, και να προβλεφθεί η υποβοήθηση του έργου τους από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Δημιουργείται και τηρείται στο ΕΣΗΔΗΣ Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται όλοι όσοι μπορούν να είναι α- ξιολογητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πενταετή εμπειρία στο αντι- κείμενο της ειδικότητάς τους. Οι αξιολογητές κατατάσ- σονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επάγγελμα ή/και την ειδικότητά τους και επιλέγονται ανάλογα με τη φύση και το είδος του αντικειμένου του διαγωνισμού. Στο στά- διο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν εμ- φανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των αξιολογητών που θα α- παρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε δια- γωνισμού, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορί- ζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με ηλε- κτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιο- λογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η επιλογή των Α- ξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγη- σης του Διαγωνισμού γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητών των κατη- γοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμε- νο του διαγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Ανά- πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο- θέσεις για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες - ειδικότητες των Αξιολογητών, οι επαγ- γελματικοί και επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 196Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 201, μερι- μνούν για την αρχική και δια βίου κατάρτιση, καθώς και την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υ- πηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και το οποίο εί- ναι επιφορτισμένο με καθήκοντα σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η κατάρτιση και πιστοποίηση γίνονται μέσω πιστο- ποιημένων προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποι- ούνται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε- θνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία της Αρχής της παραγράφου 20 του άρ- θρου 15 και ειδικών επιστημόνων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Γενικής Γραμματείας Δημο- σίων έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το πιστοποιημένο προσωπικό εγγράφεται σε ει- δικό Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.), το οποίο τηρείται από το ΙΝ.ΕΠ. και διασυνδέεται με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης του παρόντος νόμου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά από μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφί- ου αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου η ε- παρκής λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. πιστοποιείται από τον φορέα τήρησής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αντα- γωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από σύμ- φωνη γνώμη της Αρχής, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν ιδίως: α) την οργάνωση, το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέ- λεσης των προγραμμάτων κατάρτισης, β) τους ειδικότερους όρους, τα τυχόν επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης και πιστοποίησης, γ) τον ορισμό των διδασκόντων και εκπαιδευτών και την αμοιβή αυτών, δ) τη σύσταση του Μη.Π.Υ.Δη.Συ., ε) τον φορέα τήρησης του Μη.Π.Υ.Δη.Συ., στ) τις ειδικότερες προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής, ζ) τους τρόπους και ειδικότερους όρους υποστήριξης των αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων φορέων από μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ., κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημό- σιας σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ- ρεια που έχει σχέση με την κατάρτιση και την πιστοποίη- ση των υπαλλήλων και τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 197Τροποποιούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την αναθέ- τουσα αρχή, κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολο- γητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης 6α της παρ. 4 του άρ- θρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαι- ρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσε- ων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλε- κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης 14 της παρ. 4 του άρ- θρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαι- ρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσε- ων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλε- κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της περίπτωσης 15 της παρ. 4 του άρ- θρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαι- ρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσε- ων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλε- κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της περίπτωσης 16 της παρ. 4 του άρ- θρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαι- ρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσε- ων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλε- κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α΄112) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: «6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης ε- ξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβά- σεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Η- λεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης εκπό- νησης μελέτης ή σύμβασης υπηρεσιών που αφορά σε μελέτες ή επιβλέψεις μελετών και έργων δικαιούνται να συμμετέχουν εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στις κατά νόμο απαιτούμενες κατηγορίες του Μητρώου Μελετη- τών ή του Μητρώου Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η εγγραφή στα Μητρώα και η διατήρηση σε ισχύ της εγ- γραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί ανα- γκαία προϋπόθεση για την ανάληψη της εκπόνησης με- λέτης, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτη- σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρ- χή μπορεί να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους Εμπει- ρογνώμονες, όπως αυτοί ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, την υποστήριξη των υπηρεσιών του εργο- δότη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο εδάφιο 1 παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 4/2002 (Α΄ 3) διαγράφεται η φράση «και ιδίως της προ- μήθειας αγαθών και της παροχής υπηρεσιών».

Άρθρο 198Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προ- μηθειών, συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων δη- μοσίων έργων και συμφωνιών-πλαισίων, καθώς και σε ό- λους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πε- δίο εφαρμογής του και η έναρξη της διαδικασίας σύνα- ψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 37, λαμβάνει χώ- ρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκλη- ρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατάλογοι που έχουν συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (Β΄ 1856), παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης των καταλόγων μπο- ρούν να αναθέτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών στους εγγεγραμμένους σε αυτούς οικονομι- κούς φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Συμβάσεις της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν συ- ναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρό- ντος, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων και διαταγμάτων που προβλέπονται στον Τίτλο II του Tέταρτου Mέρους, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 (Β΄ 2677) απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 139, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ’ α- ριθμ. Π1/2380/2012 (Β΄ 3400) απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την εφαρμογή του άρθρου 26 του παρόντος α- παιτείται σύμπραξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα- γωνιστικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις περί έννομης προστασίας των άρθρων 179 έως 194 ρυθμίζουν τις διαφορές που αναφύονται α- πό πράξεις ή παραλείψεις αναθέτουσας αρχής/αναθέτο- ντος φορέα, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την έναρξη ισχύος των ως άνω άρθρων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201. Μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης των κάθε είδους συμβάσεων, εκτι- μώμενης αξίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χω- ρίς το συνυπολογισμό του ΦΠΑ, εφαρμόζονται αναλό- γως οι διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται σε δια- δικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και δεν ρυθμίζεται ειδικά από τις διατάξεις αυτού.

Άρθρο 199Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κα- τά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου: (1) της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), (2) της περίπτωσης δ΄ της παρ. του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22), (3) των άρθρων 8 και 26 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όσον αφορά στους κανονισμούς προμηθειών και υπηρεσιών που ρυθμίζουν όρους και διαδικασίες ανάθεσης μελε- των, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προ- μηθειών κινητών πραγμάτων εξοπλισμού και συναφών εργασιών, (4) του άρθρου 109 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), (5) των άρθρων 1 έως 9 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), (6) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της παρ. Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), (7) της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), (8) του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), (9) της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), (10) της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/ 2012 (Α΄ 86), (11) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), (12) της περίπτωσης λζ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/ 2012 (Α΄ 82), (13) της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/ 2012 (Α΄ 35), (14) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), (15) του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), (16) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), (17) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), (18) της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρ- θρου 30 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), (19) της περίπτωσης β΄ της παρ. VII του άρθρου 186, της παρ. 8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), (20) της περίπτωσης αα΄ της παρ. 1 του άρθρου έβδο- μου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), (21) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49), (22) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25, του άρθρου 25Α και της περίπτωσης β΄ του άρθρου 9 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), (23) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α΄ 45), (24) των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205), (25) της περίπτωσης ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 10 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), (26) των παραγράφων 1 έως 3, της παραγράφου 9, της παραγράφου 10 του άρθρου 209, της παραγράφου 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της παραγράφου 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), (27) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46), (28) της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100), (29) του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α΄ 212), (30) του άρθρου 24 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110) όσον α- φορά στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, (31) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν. 2947 /2001 (Α΄ 228), (32) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128), (33) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2898/ 2001 (Α΄ 71), (34) του εδαφίου β΄ της υποπαραγράφου 2 της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (Α΄ 251), (35) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), (36) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2744/ 1999 (Α΄ 222), (37) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του Κε- φαλαίου Α΄ και της παραγράφου 6 του άρθρου έβδομου του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2688/1999 (Α΄ 40) στο μέτρο που αφορά κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης, (38) του άρθρου 20 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198), (39) της περίπτωσης iii της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), (40) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107), (41) των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252), (42) των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (A΄ 143), (43) του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παρα- μένουν σε ισχύ για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την ε- κτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προγενεστέρων και των κα- νονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 5 ΙΙ αυτού, (44) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168), όσον α- φορά την ανάθεση έργων, μελετών και υπηρεσιών, (45) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), (46) της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/ 1993 (Α΄ 48) όσον αφορά στον κανονισμό προμηθειών, (47) της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), (48) της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1845/ 1989 (Α΄ 102) όσον αφορά τον τρόπο προμηθειών, (49) της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 1797/1988 (Α΄ 164), (50) των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 (Α΄ 13), (51) της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 1398/1983 (Α΄ 144), (52) του άρθρου 14 του π.δ. 138/2009 (Α΄ 185), (53) του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63), (54) του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), (55) των παραγράφων 4 έως 5 του άρθρου 12, της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 74, της παραγράφου 5 του άρ- θρου 76, του άρθρου 100, των εδαφίων β΄ και γ΄ της πα- ραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρ- θρου 101 του π.δ. 30/1996 (Α΄ 21), (56) του άρθρου 17 του π.δ. 331/1996 (Α΄ 223), (57) του π.δ. 327/1995 (Α΄ 176), (58) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περι- πτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 8, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και του δευτέρου εδαφίου της παρα- γράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ. 99/1992 (Α΄ 46), (59) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84), (60) των άρθρων 1 έως 25 του π.δ. 363/1979 (Α΄ 114), (61) της παραγράφου 5 του άρθρου 38 της υ.α. 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (Β΄ 292), (62) των στοιχείων β΄ και γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β΄ 826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2010 (Α΄ 156), (63) της παραγράφου 2 της υ.α. Π1/3305/2010 (Β΄ 1789), (64) της υ.α. 35130/739/2010 (Β΄ 1291), (65) του άρθρου 18 της υ.α Α-15932/1161/2006 (Β΄ 458), (66) της υ.α. 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β΄ 1280), (67) της κ.υ.α. 27319/2002 (Β΄ 945), (68) της υ.α. 2064/2002 (Β΄ 257), (69) της περίπτωσης iii της παρ. 3β του τρίτου Κεφα- λαίου της απόφασης (συνεδρίαση 26.9.2013) της Συ- γκλήτου της Ακαδημίας Αθήνων (Β΄ 414), (70) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Β. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονι- στικών πράξεων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νό- μου, πλην των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εκτέ- λεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται μέ- χρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178: (1) Κ.Υ.Α. 31/1999 (Β΄ 2302) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Λ.Γ.Α.» (2) Κ.Υ.Α 58192/2000 (61 Β) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» (3) Κ.Υ.Α. 4203/300/2000 (Β΄ 249) «Κανονισμός Προ- μηθειών Ο.Σ.Ε» (4) Κ.Υ.Α. 78870/2001 (Β΄ 1750) «Κανονισμός Προμη- θειών Ε.Ε.Ε.Τ.» (5) Κ.Υ.Α. 78761/7062/2001 (Β΄ 1819) «Κανονισμός Προμηθειών Η.Σ.Α.Π.» (6) Κ.Υ.Α. Α/12681/934/2001 (Β΄ 333) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Α.Σ.Α.» (7) Κ.Υ.Α. 263/2002 (Β΄ 528) «Κανονισμός Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε.» (8) Κ.Υ.Α. 12904/980/2002 (Β΄ 330) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΗΛΠΑΠ» (9) Κ.Υ.Α. Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β΄ 1106) «Κανονι- σμός Προμηθειών της Εγνατίας Οδού Α.Ε.» (10) Κ.Υ.Α. 6317/2003 (Β΄ 1217) «Κανονισμός Προμη- θειών Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» (11) Κ.Υ.Α. 191038/2003 (Β΄ 1088) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΕΚΕΠ» (12) Κ.Υ.Α. Α/36033/3237/2008 (ΦΕΚ Β 1349) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΕΘΕΛ» (13) Κ.Υ.Α. 56294/2009 (Β΄ 2015) «Ενιαίος Κανονι- σμός Προμηθειών ΚΕΔΚΕ» (14) Κ.Υ.Α. 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (ΦΕΚ Β 1043) «Έ- γκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλε- σης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» (15) Υ.Α. 18259/1990 (Β΄ 419) «Έγκριση του Κανονι- σμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έ- ρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (16) Υ.Α. 49/1994 (Β΄ 19) «Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος» (17) Υ.Α.16151/1994 (Β΄ 511) «Κανονισμός Προμηθει- ών Ε.Λ.Γ.Α.» (18) Υ.Α. 6409/ΦΟΡ/1250 (Β΄ 489) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΚΑΠΕ» (19) Υ.Α. 37568/3992/1995 (Β΄ 49) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΕΘΕΛ Α.Ε.» (20) Υ.Α. Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (Β΄ 611) «Κανονι- σμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Δ17α/08/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β΄ 223), Δ17α/53/1/ΦΝ 393/18.05.1998 (Β΄ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ 393/1.3.2000 (Β΄ 311), Δ17α/163/4/ ΠΕ/ΦΝ 393/13.3.2001 (Β΄ 305), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β΄ 400), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β΄ 400), Δ17α/95/3/ΦΝ 393/19.07.2002 (Β΄ 964), Δ17α/14/4/ΦΝ 393/17.2.2003 (Β΄ 191), Δ 17α/09/53/ΦΝ 393/17.6.2003 (Β΄ 846), Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (Β΄ 1765), Δ17α/08/56/ ΦΝ 393/27.04.2005 (Β΄ 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/ 3.7.2006 (Β΄ 999) και Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.1.2007 (Β΄ 45) και Δ17α/83/7/ΦΝ 393/30.06.2009 (Β΄ 1422) αποφάσεις (21) Υ.Α. Π2Β/2298/1996 (Β΄ 489) «Κανονισμός Προ- μηθειών Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας» (22) Υ.Α. Π2Β/995/1996 (Β΄ 505) «Κανονισμός Προμη- θειών Κέντρου Βρεφών Η Μητέρα» (23) Υ.Α. 970/1997 (Β΄ 970) «Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέμις Κατασκευα- στική Α.Ε.» (24) Υ.Α. 22808/72/1998 (Β΄ 1198) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΚΕ.ΕΛ.ΕΝ.» (25) Υ.Α. 5263/ΦΟΡ/559/2000 (Β΄ 897) «Κανονισμός Προμηθειών ΙΤΕ» (26) Υ.Α. 36072/2001 (Β΄ 1441) «Κανονισμός Προμη- θειών Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» (27) Υ.Α. Τ 1436/2001 (Β΄ 290) «Έγκριση Κανονισμού ανάθεσης Έργων και Μελετών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» (28) Υ.Α. Φ/4/2/1446/60/2001 (Β΄ 202) «Κανονισμός α- νάθεσης και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλε- σης μελετών της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (29) Υ.Α. 6483/2002 (Β΄ 613) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας» (30) Υ.Α. 10915/2002 (Β΄ 636) «Κανονισμός Προμήθει- ας Υλικών και Υπηρεσιών Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» (31) Υ.Α. 11140/2002 (Β΄ 1271) «Κανονισμός Προμη- θειών υλικών και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.» (32) Υ.Α. 5/2013 (Β΄ 274) «Έγκριση Κανονισμού Προ- μηθειών ΙΓΜΕ» (33) Υ.Α. Δ1/Γ/12808/2003 (Β΄ 1037) «Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΠΑ Α.Ε.» (34) Υ.Α. Φ25/70826/5824/2003 (Β΄ 1977) «Έγκριση Κανονισμών της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»: α) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέ- λεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών και γ) σύνα- ψης συμβάσεων προμηθειών (35) Υ.Α. 23584/2006 (Β΄ 1487) «Έγκριση του Κανονι- σμού του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχε- τικών συμβάσεων» (36) Υ.Α. Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β΄ 621) «Κανονι- σμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων της ε- ταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»» (37) Υ.Α. Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β΄ 621) «Κανονι- σμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»» (38) Υ.Α. 4900/2008 (ΦΕΚ Β 513) «Κανονισμός σύνα- ψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.» (39) Υ.Α. 258/2008 (Β΄ 2647) «Τροποποίηση του Κανο- νισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.» (40) Υ.Α. 1/491/2008 (Β΄ 2425) «Κανονισμός Προμη- θειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (41) Υ.Α. 19063/2008 (Β΄ 1402) «Έγκριση του Κανονι- σμού του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέ- λεση των σχετικών συμβάσεων» (42) Υ.Α. Φ1/2/6488/40/2010 (Β΄ 1990) «Κανονισμός Προμηθειών ΗΔΙΚΑ Α.Ε» (43) Υ.Α. Δ1 Γ/25457/2011 (Β΄ 2695) «Έγκριση Κανονι- σμών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υ- πηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυ- σικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)» (44) Υ.Α. 6/2012 (Β΄ 38) «Έγκριση Κανονισμού συμβά- σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο» (45) Υ.Α. 18362/2010 (Β΄ 662) «Κανονισμός ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». (46) Υ.Α. Φ 12/22043/2073 (Β΄ 971) «Έγκριση Κανονι- σμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (47) Υ.Α. Φ 27/5857/464 (Β΄ 479) «Έγκριση Κανονι- σμού Σύναψης Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Εταιρείας «Προαστιακός Α.Ε»», (48) Υ.Α. 226959/2003 (Β΄ 748) «Έγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» (49) Υ.Α. 226958/2003 (Β΄ 748): «Έγκριση του Κανονι- σμού Προμήθειας Υλικών και Εξοπλισμού της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»» (50) Υ.Α. 226957/2003 (Β΄ 748): «Έγκριση του Κανονι- σμού Ανάθεσης Υπηρεσιών της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»» (51) Κ.Υ.Α. (Β΄ 2168) «Εγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών, Ανάθεσης και Εκτέλεσης `Ερ- γων και Προμηθειών της Εταιρείας με την επωνυμία «Ε- ΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» (52) Υ.Α. 3442/431 (Β΄ 233) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (53) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» (54) «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΗ (Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008)» (55) «Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκ- ποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» Γ. Καταργείται κάθε νομοθετική διάταξη η οποία εξου- σιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα που ρυθμίζουν τη σύναψη και εκτέλεση δη- μοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάμει της εν λόγω ε- ξουσιοδότησης, πλην εκείνων των διατάξεων που αφο- ρούν στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οποί- ες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των προεδρι- κών διαταγμάτων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 178, καθώς και εκείνων που αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Δ. Καταργούνται οι κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστε- ρων διατάξεων, όπως ιδίως των ν. 1418/1984 (Α΄ 23), ν. 3316/2005 (Α΄ 42), ν. 3669/2008 (Α΄ 116), ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκδοθείσες διοικητικές πράξεις περί ορισμού των αποφαινομένων οργάνων αναθετουσών αρχών / α- ναθετόντων φορέων, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 195. Ε. Καταργείται κάθε νομοθετικής, κανονιστικής ή διοι- κητικής ισχύος διάταξη που επιφυλάσσει την με οποια- δήποτε τρόπο ή μέσο άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρ- χής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 κατά τρόπο διά- φορο και από φορέα άλλο από αυτόν που ορίζουν οι δια- τάξεις του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως εκάστοτε ισχύει. ΣΤ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέ- ματα αυτά με άλλον τρόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταργούνται οι διατάξεις: α. του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (Α΄ 204), πλην της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του αυτού ως άνω άρθρου, περι συστάσεως του Κεντρι- κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), από την έναρξη ισχύος του άρθρου 139, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 201, β. του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), από την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 έως 194, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201. γ. του ν.3669/2008 (Α΄116), πλην: αα) των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 7 σημεία α΄-στ΄, 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι 1-5, 7 εδάφια α΄, γ΄ και δ΄ και 11,17 παρά- γραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34, 36-40, του άρθρου 41 παρ.1 εδάφιο α΄, 2 εδάφια α΄, γ΄, δ΄ και 3, των άρθρων 42 έως 50, 51 παράγραφοι 1 έως 3 και 5 έως 10, των άρθρων 52-55, 56, 58 έως 64, 67, 70 έ- ως 75, 79 έως 81, 82-91, 92 έως 101, 103, 105 έως 110, 176, 177, 178 παρ. 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ι- σχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178 ββ΄ της διάταξης του εδαφίου β΄ της παραγρά- φου 7 του άρθρου 16, η οποία καταργείται από τη δημο- σίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως, γγ) των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προ- εδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α 157) και δδ) των διατάξεων των άρθρων 76 και 77, τα ο- ποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγ- μάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201, δ. του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των: αα) διατάξεων των άρθρων 2, 2Α, 3 έως 5,19, 21, 25, 27, 28, 29 παρά- γραφοι 2 έως 9, 30-38, 39 παράγραφοι 1 έως 6, 7 περι- πτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄, 8-9 των άρθρων 40, 42, 45 παρ. 4-6 και 10 και 45Α παράγραφοι 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178, ββ) των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3, οι ο- ποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προεδρι- κού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α΄ 157) και γγ) των διατάξεων του άρθρου 41, το οποίο δια- τηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παρα- γράφου 5 του άρθρου 201, ε. του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), εκτός από: α) το άρθρο 15, το οποίο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ι- σχύος των άρθρων 179-194 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201 και β) τα άρθρα 26 έως 39, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178, στ. του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11), πλην των διατάξεων των άρθρων 1-10, 12-14, 16-17, 27-66, οι οποίες διατηρού- νται μέχρι την έκδοση των Κανονισμών περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων των άρθρων 172 και 178 του παρόντος νόμου, ζ. της υ.α. 11389/1993 (Β550), πλην των διατάξεων των άρθρων 27-44, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε αναφορά διατάξεων νομοθετικής, κανονιστι- κής ή διοικητικής ισχύος σε διατάξεις που αντικαθίστα- νται από διατάξεις του παρόντος νόμου, ισχύει ως ανα- φορά στις τελευταίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. Ζ. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και οι σύμφωνα με αυτήν εκδοθεί- σες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολου- θούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Άρθρο 200Προσαρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα ακόλουθα Προσαρτήματα: Προσάρτημα Α: Παραρτήματα Ι έως Χ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Προσάρτημα Β: Παραρτήματα Ι έως XΧΙV της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Άρθρο 201Έναρξη ισχύοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλ- λως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) κα- ταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015. Ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνη- σης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ισχύς του άρθρου 139 αρχίζει δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερί- δα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 157 εφαρμόζεται για τις αναθέτουσες αρ- χές / αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18 και 19 σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 15, η διαδικασία ανάθεσης των οποίων αρχίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37, μετά τη δημοσίευση του πα- ρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ισχύς των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 197 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρα- γράφου 5 του άρθρου 139.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις των άρθρων 179 έως 194 αρχίζουν να εφαρμόζονται τρεις (3) μήνες μετά την έκδοση των προ- βλεπόμενων στα άρθρα 182, 183 και 187 προεδρικών διαταγμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 196 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της παρα- γράφου 4 του άρθρου 196.