160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 198 - Μεταβατικές διατάξεις
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 198Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προ- μηθειών, συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων δη- μοσίων έργων και συμφωνιών-πλαισίων, καθώς και σε ό- λους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πε- δίο εφαρμογής του και η έναρξη της διαδικασίας σύνα- ψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 37, λαμβάνει χώ- ρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκλη- ρώνονται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατάλογοι που έχουν συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (Β΄ 1856), παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης των καταλόγων μπο- ρούν να αναθέτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών στους εγγεγραμμένους σε αυτούς οικονομι- κούς φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Συμβάσεις της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν συ- ναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρό- ντος, εκτελούνται σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων και διαταγμάτων που προβλέπονται στον Τίτλο II του Tέταρτου Mέρους, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 (Β΄ 2677) απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 139, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υπ’ α- ριθμ. Π1/2380/2012 (Β΄ 3400) απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την εφαρμογή του άρθρου 26 του παρόντος α- παιτείται σύμπραξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα- γωνιστικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις περί έννομης προστασίας των άρθρων 179 έως 194 ρυθμίζουν τις διαφορές που αναφύονται α- πό πράξεις ή παραλείψεις αναθέτουσας αρχής/αναθέτο- ντος φορέα, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την έναρξη ισχύος των ως άνω άρθρων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201. Μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης των κάθε είδους συμβάσεων, εκτι- μώμενης αξίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χω- ρίς το συνυπολογισμό του ΦΠΑ, εφαρμόζονται αναλό- γως οι διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται σε δια- δικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και δεν ρυθμίζεται ειδικά από τις διατάξεις αυτού.