160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 33Οικονομικοί Φορείς (άρθρο 4 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 11 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι ε- γκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκε- κριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία. Επιτρέπεται ω- στόσο, στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμη- θειών, που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρε- σίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγ- γελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφι- οι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φο- ρέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινο- πραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συ- γκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής εί- ναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινο- πραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνο- νται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 34Εχεμύθεια (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 13 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ι- δίως εκείνων που αφορούν στις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερό- ντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 56 παράγραφος 4, 62, 112, 116, καθώς και τις διατάξεις της λοιπής κείμε- νης νομοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της/του έχουν διαβι- βάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτη- ρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευ- τικές πτυχές των προσφορών. Επιπλέον, κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγρα- φών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των οικονομικών φορέ- ων, και κατά την ανάθεση των συμβάσεων, οι αναθέτου- σες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλουν υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπι- στευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ανα- φέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστι- κές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφο- ρίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της, εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης έχει επι- λεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ- σφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Tο δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφο- ρών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Άρθρο 35Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρ- χές / αναθέτοντες φορείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της δια- δικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης. Μπο- ρούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φο- ρείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυ- τών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους, και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 36Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού (άρθρο 42 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 48 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επικοινωνία, καθώς και η ανταλλαγή πληροφο- ριών μπορούν, κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, να πραγματοποιούνται με επι- στολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτό και, συνεπώς, να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία α-

Άρθρο 35Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρ- χές / αναθέτοντες φορείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της δια- δικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης. Μπο- ρούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φο- ρείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυ- τών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους, και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 36Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού (άρθρο 42 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 48 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επικοινωνία, καθώς και η ανταλλαγή πληροφο- ριών μπορούν, κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, να πραγματοποιούνται με επι- στολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτό και, συνεπώς, να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία α- νάθεσης. νάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την απο- θήκευση πληροφοριών λαμβάνεται μέριμνα, προκειμέ- νου να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδομένων, το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων συμμε- τοχής, και η λήψη γνώσης από τις αναθέτουσες αρχές / τους αναθέτοντες φορείς του περιεχομένου των προ- σφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, μόνο μετά τη λή- ξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις επικοι- νωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χα- ρακτηριστικά τους, πρέπει να μην δημιουργούν διακρί- σεις και να είναι γενικώς διαθέσιμα και συμβατά σε σχέ- ση με τις εν γένει χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στη διαβίβαση και στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετο- χής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προ- σφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομέ- νης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσιτές στους ενδιαφερομένους. Επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλε- κτρονικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Πα- ραρτήματος X του Προσαρτήματος Α΄ και του Παραρτή- ματος XXIV του Προσαρτήματος Β΄. β) Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν, τηρώντας το άρθρο 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125), να απαιτούν οι ηλεκτρονικές προσφορές να συνοδεύο- νται από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου. γ) Μπορούν να καθιερώνονται ή να διατηρούνται συ- στήματα εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίω- ση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών. δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσμεύονται ώστε εάν τα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις, που αναφέ- ρονται στα άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 119 παρά- γραφος 2 και 3, 120, 121 δεν είναι διαθέσιμα σε ηλε- κτρονική μορφή, αυτά να υποβάλλονται πριν από τη λή- ξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής εφαρ- μόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά. β) Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλε- φωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους. γ) Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να απαιτούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλ- λονται με τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδρο- μικά, σύμφωνα με τους ορισμούς των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), ή με ηλεκτρο- νικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη. Η σχετική απαίτηση, όπως και η προθε- σμία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να προβλέπεται από την α- ναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα στην προκήρυ- ξη ή στην πρόσκληση που αναφέρει το άρθρο 115 παρά- γραφος 5.

Άρθρο 37Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις συμβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλει- στής διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης και του ανταγωνιστικού διαλό- γου, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προ- κήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω- παϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευ- σης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομη- νία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώ- της πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως ημερομηνία έναρξης ενός διαγωνισμού μελε- τών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημε- ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις λοιπές συμβάσεις, η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης εν- διαφέροντος ή της αποστολής της σχετικής πρόσκλη- σης υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 152.