160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 132 - Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (άρθρο 54 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 56 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς που α- ποφασίζουν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού πλει- στηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη που χρησι- μοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλ- λων, τις εξής πληροφορίες: α) Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν α- ντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά, β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υ- ποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδια- γραφές του αντικειμένου της σύμβασης, γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προ- σφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστη- ριασμού και τη χρονική στιγμή που ενδεχομένως τίθε- νται στη διάθεσή τους, δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξα- γωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ε- λάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως, α- παιτούνται για την υποβολή προσφορών και στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιού- μενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τε- χνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.