160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 216
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 216ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

H παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) α- ντικαθίσταται ως εξής: «1. H άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότη- τας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμόδι- ου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμα- κευτικό Σύλλογο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 προστί- θεται εδάφιο ε΄ ως εξής: «ε) τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμα- κείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έ- δρας του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αι- τούντος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, η κατάθεση των τελευταίων γίνεται ιδιοχεί- ρως από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακεί- ου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 η φράση «με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη» αντικαθίσταται ως εξής: «με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να τροποποιούνται το παράρτημα Α΄ και το παράρτημα Β΄ του π.δ. 84/2001 (Α΄ 70).