160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 100 - Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 100Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ταχυδρομικών υπηρε- σιών ή με βάση τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ΄ του παρόντος άρθρου, άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρος, και με την επιφύλαξη του ν. 2668/1998 (Α΄ 282), όπως έχει τροπο- ποιηθεί και ισχύει, νοούνται ως: α) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: αντικείμενο με συγκε- κριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, π.χ., πέραν των αντικειμένων αλ- ληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδι- κά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα με ή χωρίς εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους. β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνί- στανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις υπηρεσίες αυτές περι- λαμβάνονται οι εξής: - «ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα ταχυδρομικές υπηρεσίες»: ταχυδρομικές υπηρεσίες που ανατίθενται ή μπορούν να ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η οποία ενσωματώ- θηκε με το ν. 2668/1998 (Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3185/2003 (Α΄229). - «άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες»: ταχυδρομικές υ- πηρεσίες που δεν επιτρέπεται να ανατίθενται κατ’ απο- κλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2668/1998 (Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3185/2003 (Α΄229) και, γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών»: υπηρε- σίες παρεχόμενες στους ακόλουθους τομείς: - υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες της αποστο- λής, όπως «mailroom management services»), - υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρέχονται εξ ολοκλή- ρου με ηλεκτρονικά μέσα (περιλαμβανομένης της ασφα- λούς διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων με ηλε- κτρονικά μέσα, της διαχείρισης διευθύνσεων και της δια- βίβασης συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), - υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α΄, όπως το δια- φημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλή- πτη, - χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος XVΙΙ A του Προ- σαρτήματος Β΄, και στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοι- χείο δ΄ του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων ι- δίως των ταχυδρομικών ενταλμάτων πληρωμής και των ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων, - φιλοτελικές υπηρεσίες και, - υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ ή την εναποθήκευ- ση με άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα), εφόσον οι υπη- ρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα, ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου β΄ πρώτη και δεύτερη περίπτωση, και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, όσον α- φορά στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.