160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 118 - Γενικές διατάξεις (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 118Γενικές διατάξεις (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχό- ντων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων: α) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού των προσφερόντων ή των υπο- ψηφίων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 4 του άρ- θρου 121, αποκλείουν τους οικονομικούς φορείς που α- νταποκρίνονται στους εν λόγω κανόνες και κριτήρια. β) Επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφί- ους, σύμφωνα με τους αντικειμενικούς κανόνες και κρι- τήρια που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 121. γ) Στις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες με προκήρυξη διαγωνισμού, περιορίζουν, ενδεχομένως, τον αριθμό των επιλεγέντων δυνάμει των ανωτέρω περιπτώ- σεων α΄ και β΄ υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 121.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των συμμετεχόντων σε διαδικα- σίες σύναψης συμβάσεων για ειδικές συμβάσεις που α- ποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς: α) Επιλέγουν τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120. β) Εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που α- φορούν στις κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες στους εν λόγω οικονομικούς φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συμβατότητα θέτοντες φορείς. 2. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν, το συντομότερο δυ- νατό: α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε απορρι- φθέντα προσφέροντα τους λόγους απόρριψης της προ- σφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40, αιτιολογούν και την απόφασή τους για τη μη ισοδυναμία ή την απόφασή τους ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες δεν α- νταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λει- τουργίας και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι σχετικές προθεσμίες δεν μπορούν σε καμία περί- πτωση να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της γραπτής αίτησης. Οι αναθέτοντες φο- ρείς μπορούν να μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληρο- φορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύ- ναψη της συμφωνίας-πλαισίου ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγρα- φο 1, εφόσον η κοινολόγηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων ή θα ήταν α- ντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε νόμιμα ε- μπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του οικονομι- κού φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση ή θα μπο- ρούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού με- ταξύ οικονομικών φορέων. 3. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρί- ζονται σύστημα προεπιλογής ενημερώνουν τους αιτού- ντες ως προς την απόφαση που λαμβάνουν σχετικά με την προεπιλογή εντός εύλογης προθεσμίας. Αν για την απόφαση σχετικά με την προεπιλογή, απαι- τείται διάστημα άνω του εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστο- ποιεί στον αιτούντα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την κα- τάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την παρά- ταση της προθεσμίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αιτούντες αίτηση προεπιλογής των οποίων απορ- ρίπτεται, ενημερώνονται, το συντομότερο δυνατόν, και, σε κάθε περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της απόφασης, ως προς την απόφαση αυτή και ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στην παράγρα- φο 2 του άρθρου 120.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρί- ζονται σύστημα προεπιλογής περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονομικού φορέα μόνο για λόγους που στηρίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέ- ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 120. Η πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής κοινοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς στον οικονομικό φορέα, του- λάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομη- νία που προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, με μνεία του λόγου ή των λόγων που οδή- γησαν σε αυτήν. των προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγμένοι προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη σύμβα- ση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44.