160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο76 Γενικές διατάξεις (άρθρο 66 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 1. Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγω- νισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 76 έως 84 του παρόντος νόμου και τίθενται στη διάθεση ό- λων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνι- σμό μελετών. 2. Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελε- τών δεν περιορίζεται: α) Στην Eλληνική Eπικράτεια ή σε τμήμα της Eλληνι- κής Eπικράτειας. β) Από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων.
Άρθρο 77 - Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 77Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διαγωνισμοί μελετών οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος: α) Από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυ- βερνητικές αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πα- ράρτημα IV του Προσαρτήματος Α΄, με βάση ένα κατώ- τατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των εκα- τόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (134.000) ευρώ. β) Από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περι- λαμβάνονται στο Παράρτημα IV του Προσαρτήματος Α΄, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) ευρώ. γ) Από όλες τις αναθέτουσες αρχές, με βάση ένα κα- τώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) ευρώ, όταν οι διαγω- νισμοί μελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α του Προσαρτήματος Α΄, υπηρε- σίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι ισοδύναμες με τους αριθμούς ανα- φοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β του Προσαρτήμα- τος Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζο- νται: α) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υ- πηρεσιών. β) Στους διαγωνισμούς μελετών με βραβεία συμμετο- χής ή/και καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέ- χοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου α΄, ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμ- βασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχό- μενων βραβείων συμμετοχής ή/και πληρωμής χρηματι- κού ποσού στους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου β΄, ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και πο- σών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας ε- κτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που μπο- ρεί να ανατεθεί αργότερα δυνάμει του άρθρου 51 παρά- γραφος 3 του παρόντος νόμου, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.