160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 175 - Υπεργολαβία
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 175ΥπεργολαβίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 173 από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακόλουθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να περιλαμβάνουν στα έγγραφα της σύμβασης ρή- τρα υπεργολαβίας, σύμφωνα με το άρθρο 65.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κα- τόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή κατα- βάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας υπηρεσιας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτω- ση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ει- δικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύ- ριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολό- γητες πληρωμές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται υπό την επιφύ- λαξη του ζητήματος της ευθύνης του κύριου αναδόχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση των συμβάσεων έργων και όσον α- φορά στις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται στις ε- γκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, μετά τη σύναψη της σύμβασης και το αργότερο μέχρι την έναρξη της εκτέλε- σής της, ο ανάδοχος υποδεικνύει στην αναθέτουσα αρ- χή/στον αναθέτοντα φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοι- νωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολά- βων του, που εμπλέκονται στα εν λόγω έργα ή υπηρε- σίες, στο βαθμό που είναι γνωστά κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να ενη- μερώνει αμελλητί την αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτο- ντα φορέα για τυχόν μεταβολές στις πληροφορίες αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και να παρέχει τις πληροφορίες αυτές σχετικά με νέους υπεργολάβους που θα εμπλακούν στην εκτέλεση των εν λόγω έργων ή υπηρεσιών. Εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της περίπτω- σης β΄ της παραγράφου 6, οι απαιτούμενες πληροφο- ρίες πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 155 ή και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που προσδιο- ρίζει η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής δεν εφαρμό- ζεται σε προμηθευτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μπο- ρεί να επεκτείνονται τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδά- φιο της προηγούμενης παραγράφου: α) Στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρε- σιών εκτός εκείνων που αφορούν υπηρεσίες που παρέ- χονται στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα υπό την άμεση εποπτεία της/του ή σε προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή υπηρεσίων. β) Σε υπεργολάβους των υπεργολάβων του αναδόχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό- τητας και του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά στις άμεσες πληρωμές των υπεργολάβων, σύμφωνα με την παράγρα- φο 3, ιδίως προβλέποντας άμεσες πληρωμές προς τους υπεργολάβους, χωρίς αίτηση των τελευταίων, καθώς και το είδος των μέτρων που αναφέρονται στην εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3, 5 και 6. Μπορεί επί- σης να περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής των μέτρων αυ- τών είτε σε ορισμένα είδη συμβάσεων είτε σε ορισμένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων φορέων ή οικονομικών φορέων ή στις συμβάσεις υψηλής αξίας.