160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 242 - Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές Ποινές
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 242Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές Ποινές

1) Την πειθαρχική εξουσία στους κουρείς - κομμωτές και τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών ασκεί πεντα- μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και αποτελείται από: α) Ένα Πρωτόδικη, ως Πρόεδρο. β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης , ως Μέλος. γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω- νικής Ασφάλισης και Πρόνοοιας, ως Μέλος. δ) Έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου Κουρέων - Κομμωτών ως Μέλος. ε) Έναν εκπρόσωπο του Κλαδικού Οργάνου των εργα- ζομένων ή του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου, ή έ- ναν εκπρόσωπο από το εργατικό κέντρο εφόσον δεν υ- πάρχει συνδικαλιστικό όργανο και εφόσον τα θέματα α- φορούν στους εργαζόμενους, ως Μέλος. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει σε εργάσι- μες για τις δημόσιες υπηρεσίες ώρες και ημέρες χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του για τη συμμε- τοχή τους σε αυτή. 2. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να προσφύγει όποιος έχει έννομο συμφέρον. 3. Πειθαρχικά αδικήματα είναι: α) Κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. β) Κάθε βλάβη των επαγγελματικών συμφερόντων των Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνικών Περιποίησης χε- ριών - ποδιών (MANICURE PEDICURE), που προήλθε α- πό δόλο ή αμέλεια ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλματος. γ) Η μη χορήγηση των απαιτουμένων πιστοποιητικών από τους καταστηματάρχες κομμωτηρίων ή κουρείων προς τους εργαζόμενους που απασχόλησαν ή απασχο- λούν στις επιχειρήσεις τους. δ) Η κάθε είδους βλάβη που προκαλείται σε πελάτες κατά την άσκηση του επαγγέλματος. 4. Δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή χωρίς κλήση σε έγγραφη απολογία. 5. Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν από το Πειθαρ- χικό Συμβούλιο είναι: α) ΄Εγγραφη επίπληξη. β) Πρόστιμο από 600 έως 3.000 ευρώ που εισπράττε- ται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους άδειας καταστήματος του παρόντος διατάγμα- τος. γ) Πρόστιμο από 150 έως 1.500 ευρώ που εισπράττε- ται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους αδειών ασκήσεως επαγγέλματος του παρό- ντος διατάγματος, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα με ε- ξαρτημένη εργασία. δ) Προσωρινή διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλμα- τος για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη ή μη εργασία. ε) Οριστική διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη ή μη εργασία.