160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 235 - Διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 235Διατάξεις Υπουργείου ΠολιτισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114) η ημερομηνία «31.8.2014» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2014»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 προστί- θεται παράγραφος 12, ως εξής: «12. Αλλοδαπές, μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα ε- ταιρείες που έχουν ειδικώς αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 (α) του Τελωνειακού Κώδικα, όπως εισή- χθη με το ν, 4132/2013 (Α΄ 59) και την υπουργική από- φαση 1126/12.6.2013 (Β΄ 1420), δεν είναι υπόχρεες για την καταβολή εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) για τα προϊόντα που εισάγουν υπό το καθεστώς αναστολής καταβολής του οφειλόμε- νου Φ.Π.Α. Η οφειλόμενη στους δικαιούχους εύλογη α- μοιβή του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2121/1993, καταβάλ- λεται από τον πρώτο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή που αποκτά τα προϊόντα από τις αδειο- δοτηθείσες σύμφωνα με το καθεστώς του άρθρου 29 παρ. 4 (α) του Τελωνειακού Κώδικα αλλοδαπές εταιρεί- ες, προκειμένου να τα διαθέσει στο εσωτερικό της Χώ- ρας, σημειώνεται δε (ως ποσοστό και ποσό) στο φορο- λογικό στοιχείο που εκδίδεται από τις ανωτέρω εταιρεί- ες κατά την παράδοση των ανωτέρω προϊόντων στο ε- σωτερικό της χώρας και εισπράττεται από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όπως στο παρόν άρθρο ορίζε- ται. Οι εταιρείες του άρθρου 29 παρ. 4(α) Τ.Κ. υποχρεού- νται να γνωστοποιούν στους δικαιούχους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης τα στοιχεία των παραδόσεών τους στο εσωτερικό της χώρας (με πλήρη στοιχεία αγο- ραστή, ποσότητας, αξίας, κωδικού είδους, ημερομηνία α- γοράς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την είσπραξη της αμοιβής) με τριμηνιαίες καταστά- σεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτι- σμού και Αθλητισμού μπορεί να ρυθμίζονται λεπτομέρει- ες που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας παρα- γράφου».