160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 48Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου (άρθρο 28 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας είτε στην ανοικτή διαδικα- σία είτε στην κλειστή διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβαίνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση ανταγωνι- στικού διαλόγου, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 49.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στα άρθρα 50 και 51 οι αναθέτουσας αρχές μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Άρθρο 49Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, μπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου αυτού, η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματο- ποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν σχετική προ- κήρυξη διαγωνισμού. Με την προκήρυξη ή και τα τεύχη του διαγωνισμού γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις α- παιτήσεις τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με τους υποψηφίους που επελέγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 75 σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου μπο- ρεί να αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερό- ντων. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μην παρέχουν, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που εν- δέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέ- ση με άλλους. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προ- τεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην προκήρυξη ή τα συνοδευτικά τεύχη μπορεί να προβλέπεται ότι η διαδικασία διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των λύσεων που εξετάζονται κατά τις διαδοχικές φάσεις του διαλόγου, κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αναθέτουσα αρχή διεξάγει το διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει, μετά από συγκριτική αξιολό- γηση, την ή τις λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώ- σουν σχετικά τους συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρ- χές τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτού- μενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητού- μενων προμηθειών ή υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Οι διασα- φηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλη- σης προς υποβολή προσφορών, επιφέροντας διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτη- ρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού, και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφω- να με το άρθρο 43 του παρόντος νόμου. Εκείνος που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέ- ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μπορεί να κα- λείται από την αναθέτουσα αρχή να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροπο- ποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρό- σκλησης προς υποβολή προσφορών, με συνέπεια να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ή να προκαλούνται δια- κρίσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην οικεία προκήρυξη απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες στο διάλογο.

Άρθρο 50Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 30 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δη- μόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκή- ρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθε- σης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 33, 43, 44, 64, 65, 67-75 και 132 του παρόντος νόμου, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή δια- δικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, με την προϋπόθεση ό- τι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ου- σιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγ- μάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 68 έως 75 του παρό- ντος νόμου και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή δια- δικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέ- βαλαν παραδεκτές προσφορές. β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έρ- γα, προμήθειες ή υπηρεσίες, των οποίων η φύση ή διά- φοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνο- λικό προκαθορισμό των τιμών. γ) Στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως κατά την έννοια της κατηγορίας 6 του Παραρτήματος ΙΙ Α του Προσαρτή- ματος Α΄ και για παροχές διανοητικής εργασίας, όπως η σύλληψη έργου, στο μέτρο που η φύση των προς παρο- χή εργασιών δεν επιτρέπει τον καθορισμό με επαρκή α- κρίβεια των προδιαγραφών της σύμβασης, ώστε να επι- τρέπεται η ανάθεσή της με επιλογή της καλύτερης προ- σφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την α- νοικτή ή την κλειστή διαδικασία. δ) Στον τομέα των έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποί- ησης, και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγρα- φο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες προκειμένου αυτοί να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στους όρους της προκήρυξης του δια- γωνισμού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοι- πών τευχών του διαγωνισμού και προκειμένου να επι- τευχθεί η καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι αναθέ- τουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλ- λους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδοχι- κές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς δια- πραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των προ- βλεπόμενων κριτηρίων ανάθεσης.

Άρθρο 51Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δη- μόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προ- μηθειών και υπηρεσιών: α) Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθεί- σες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη ή εάν δεν υπάρ- χει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋ- πόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της. β) Εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετι- κούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οι- κονομικό φορέα. γ) Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λό- γω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρ- χές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγ- μάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγω- νισμού του άρθρου 50 του παρόντος νόμου. Οι περιστά- σεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αι- τιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: α) Όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται απο- κλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης, για ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την ε- μπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. β) Όταν αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προ- ορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή ε- γκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρ- χή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρα- κτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυ- σανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων, καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδρομή των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. γ) Όταν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμέ- νες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊό- ντων. δ) Όταν έχουν ως αντικείμενο προμήθεια ειδών, υπό ι- διαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από έναν προμηθευτή που έπαυσε οριστικά την εμπορική δραστηριότητά του είτε από τον σύνδικο ή τον εκκαθαριστή πτώχευσης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρι- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών και πρέπει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ό- λοι οι νικητές του διαγωνισμού καλούνται να συμμετά- σχουν στις διαπραγματεύσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υ- πηρεσιών: α) Όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περι- γράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ό- τι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συ- μπληρωματικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, α- πό τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, είτε μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβα- σης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλή- ρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων συμ- βάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επι- τρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. β) Όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υ- πηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα -ανά- δοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή οι υπη- ρεσίες είναι σύμφωνες με μία βασική μελέτη που αποτέ- λεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης, και η οποία έχει συ- ναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή ή την κλειστή διαδικα- σία. Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την αρχική προκήρυξη διαγω- νισμού και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέ- χιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές, κατά την εφαρμογή του άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνον επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

Άρθρο 52Συμφωνίες – πλαίσιο (άρθρο 32 παράγραφοι 1 -2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμ- φωνίες-πλαίσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου, οι αναθέ- τουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανό- νες που ορίζονται στον παρόντα νόμο σε όλα τα στάδια, έως την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομέ- νων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ' εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος νόμου. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συ- νάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 53 και 54 του παρόντος νόμου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρ- χών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περί- πτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 53 του παρόντος νόμου. Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υ- περβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περι- πτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας - πλαισίου. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Άρθρο 53Συμφωνίες πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα (άρθρο 32 παρ. 3 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους ό- ρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για τη σύνα- ψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπο- ρούν να διαβουλεύονται γραπτώς με το φορέα, ζητώ- ντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

Άρθρο 54Συμφωνίες - πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς (άρθρο 32 παρ. 4 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσό- τερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι του- λάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οι- κονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών μπορεί να γίνεται: - Είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, - είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επι- σημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφω- νίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι α- ναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οι- κονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το α- ντικείμενο της σύμβασης. β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο α- παραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών. γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιε- χόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης. δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέρο- ντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κρι- τηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας - πλαισίου με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρίνο- νται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμ- βασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση των συμφωνιών - πλαισίου με πε- ρισσότερους οικονομικούς φορείς, οι προσφέροντες κα- ταθέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία - πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υ- ποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σχετικά με την προσωπική του κατάσταση πριν τη σύναψη κάθε ε- κτελεστικής σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ε- λεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 55Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών (άρθρο 34 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων με αντικείμε- νο τη μελέτη και την κατασκευή συγκροτήματος κοινωνι- κών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της προβλεπόμε- νης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει να καταρτί- ζεται εξ αρχής σε στενή συνεργασία, στα πλαίσια ομά- δας αποτελούμενης από εκπροσώπους των αναθετου- σών αρχών, εμπειρογνώμονες και τον εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία ανάθεσης προ- κειμένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα εργολήπτης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερό- μενοι εργολήπτες να είναι σε θέση να διαμορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην εν λόγω προκήρυ- ξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 68 έως 75 του παρόντος νόμου τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τους προσωπικούς, τεχνικούς, οικονομικούς και χρηματοοικο- νομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υπο- ψήφιοι. Όταν προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι ανα- θέτουσες αρχές εφαρμόζουν τα άρθρα 16 παρ. 1, 36, 56, 57, 59, 60, 63 και 68 έως 75.