160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 8 - Τροποποίηση του ν. 2778/1999
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 2778/1999 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η λήψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και η παροχή πιστώσεων σε αυτήν, για ποσά τα οποία, στο σύ- νολό τους, δεν θα υπερβαίνουν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ενεργητικού της. Τηρουμένου του ορί- ου του πρώτου εδαφίου, στην περίπτωση που οι οντότη- τες των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, στις οποίες έχει επενδύσει η ΑΕΕΑΠ, έχουν λάβει δάνεια και πιστώσεις, το όριο του πρώτου ε- δαφίου υπολογίζεται και επί του ενεργητικού της ενο- ποιημένης οικονομικής κατάστασης της ΑΕΕΑΠ. Το σύ- νολο των δανείων που λαμβάνονται για την αποπεράτω- ση ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ή των ακινήτων των οντοτήτων των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ και των υποπεριπτώσε- ων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσο- στό που αναγράφεται στο πρόγραμμα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επι- τρεπόμενου δανεισμού συμπεριλαμβάνονται και τα δι- καιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων της πε- ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η ΑΕΕΑΠ να συστήνει θυ- γατρική με μοναδικό σκοπό τη λήψη δανείων και τη χρή- ση των δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ΑΕΕΑΠ ή/και των οντοτήτων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22. 2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων που λαμβάνει η ΑΕΕΑΠ επιτρέπεται να συνιστώνται βά- ρη επί των κινητών ή ακινήτων της ΑΕΕΑΠ. 3. Η ΑΕΕΑΠ μπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαμβά- νει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησι- μοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του συ- νόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΕΑΠ μειουμένων κα- τά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα. Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της παραγράφου 1.»