160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 178 - Κανονισμοί Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 178Κανονισμοί Εκτέλεσης Δημοσίων ΣυμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υ- πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδεται «Κανονισμός Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμη- θειών». β. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υ- πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εκδίδεται «Κανονισμός Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων». γ. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υ- πουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων εκδίδεται «Κανονισμός Ε- κτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελε- τών Τεχνικών Έργων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 εκδί- δονται μετά από γνώμη της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, η δε έκδοσή τους δεν απο- τελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του. Με τα ανωτέ- ρω διατάγματα ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υ- πηρεσιών και έργων, αντιστοίχως, που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και δεν ρυθμί- ζονται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος. Οι Κανο- νισμοί αυτοί ρυθμίζουν ιδίως: (1) το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων, (2) τους γενικούς και ειδικούς όρους κατάρτισης, τρο- ποποίησης, καταγγελίας και λύσης των συμβάσεων, (3) τους κανόνες που διέπουν τις παραλαβές, τις πα- ραδόσεις, τις πληρωμές, την έκπτωση ή την υποκατά- σταση του αναδόχου και τις συναφείς κυρώσεις, (4) την είσπραξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και την ευθύνη έναντι τρίτων, (5) τη χρηματοδότηση, (6) το ύψος της προκαταβολής επί της συμβατικής α- ξίας, τις προθεσμίες απόδοσης λογαριασμού, τους διά- φορους τρόπους πληρωμής και κάθε άλλο θέμα που α- φορά στην αποπληρωμή του τιμήματος της σύμβασης, (7) τις προϋποθέσεις καταβολής των εγγυήσεων που αφορούν το στάδιο της εκτέλεσης, τον τύπο, το ύψος, τους υποχρέους, τις περιπτώσεις κατάπτωσης, την από- σβεση, συνολική ή τμηματική, το χρόνο επιστροφής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης, (8) τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στην εκτέλεση των συμβά- σεων, (9) οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση σε όσους δεν εκπληρώνουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους, (10) τη διαδικασία, τα όργανα, τα μέσα, τους διαδικα- στικούς κανόνες, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες προ- δικαστικής επίλυσης διαφορών, (11) τη δωσιδικία και το εφαρμοστέο δίκαιο, (12) κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον «Κανονισμό Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων» ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα θέ- ματα: (1) τα ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους που ε- φαρμόζονται κατά περίπτωση, (2) οι υποχρεώσεις των κοινοπρακτούντων αναδόχων, (3) τα θέματα των διάφορων προθεσμιών, (4) οι υποχρεώσεις και ενέργειες των οργάνων της υ- πηρεσίας, (5) η διαμονή του αναδόχου και η εκπροσώπηση αυ- τού, (6) η τήρηση του ημερολογίου του έργου, (7) η επιβολή και κατάπτωση των ποινικών ρητρών, η συνομολόγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη από την προθεσμία περάτωσης του έργου ή μέρους αυτού, (8) η τμηματική απόσβεση εγγυητικής προκαταβολής, τα θέματα επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου μέ- ρους της προκαταβολής μετά τη λύση ή λήξη της σύμ- βασης με οποιονδήποτε τρόπο, (9) η καταμέτρηση των εργασιών και οι υπόχρεοι για την καταμέτρηση, (10) η πιστοποίηση και πληρωμή των εργασιών και η α- ναθεώρηση τους, (11) η εφαρμογή της αναθεώρησης των τιμών και ι- δίως ο τρόπος διαπίστωσης των βασικών τιμών, τα όρ- γανα για τη διαπίστωση αυτή, ο τρόπος που θα υπολογί- ζεται η αναθεώρηση για τα υλικά που πιστοποιούνται πριν ενσωματωθούν ή για τις άλλες ημιτελείς εργασίες, ο περιορισμός της αναθεώρησης στις περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή μηχανήματα από τον φο- ρέα του έργου ή η εξαίρεση από την αναθεώρηση αποζη- μιώσεων του αναδόχου από οποιαδήποτε αιτία, (12) η απολογιστική εκτέλεση των εργασιών, (13) οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, ο κανονι- σμός και η έγκριση τιμών μονάδας νέων εργασιών, (14) οι διαδικασίες για τη διαπίστωση ελαττωμάτων ή ζημιών, η έκπτωση του αναδόχου, ο προσδιορισμός των αποζημιώσεων λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου και ζημιών λόγω ανωτέρας βίας, η επέμβαση του φορέα κατασκευής του έργου για τη διόρθωση ελαττωμάτων, η συνέχιση των εργασιών μετά την έκπτωση, (15) η διακοπή των έργων και η διάλυση των συμβάσε- ων, (16) η αξία του εισκομισθέντων υλικών και του αναπό- σβεστου μέρους των εγκαταστάσεων σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης, (17) οι προθεσμίες παραλαβής του έργου, προσωρι- νής και οριστικής, ο τρόπος που διενεργείται η παραλα- βή, οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης διενέργειας της παραλαβής, τα θέματα που συνδέονται με τη διοικητική παραλαβή και με ενδεχόμενες παραλαβές τμημάτων του έργου, τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη των ε- πιμετρήσεων του έργου και την τυχόν επιβολή στον ανά- δοχο ειδικών ποινικών ρητρών ή άλλων συνεπειών για την καθυστέρηση των επιμετρήσεων, (18) ο καθορισμός του χρόνου συντήρησης, οι συνέ- πειες παραμέλησης από τον ανάδοχο της συντήρησης των έργων, (19) η χρήση του έργου πριν από την παραλαβή, τα ό- ρια, ο τρόπος και ο τύπος παροχής των εγγυήσεων, η α- ντικατάσταση των παρακρατήσεων με εγγυητικές επι- στολές, η απόδοση ή κατάπτωση των εγγυήσεων και εγ- γυητικών επιστολών, (20) η διαδικασία, τα όργανα, τα μέσα, οι διαδικαστικοί κανόνες, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες προδικαστι- κής επίλυσης διαφορών, (21) κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης.