160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 231 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και άλλες διατάξεις
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 231Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4249/2014, μετά τη λέξη ιεραρχία προστίθενται οι λέ- ξεις «αντίστοιχη της στρατιωτικής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο τίτλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ και το άρθρο 15 του ι- δίου ως άνω νόμου αντικαθίστανται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 15 Γενική διάρθρωση, έδρα, αποστολή 1. Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες. 2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι: α. το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, β. οι κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται διοικητικά στο Αρχηγείο: αα. οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληρο- φοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδι- κών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό, ββ. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευ- παθών Στόχων, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, οι ο- ποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό, γγ. οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Οικονομικής Επι- θεώρησης, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου, δδ. η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας. 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ- σαλονίκης, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευ- θύνσεις και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οι Γε- νικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονί- κης και οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις υπά- γονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο- μίας και εποπτεύονται, κατευθύνονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τους Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, κατά τομέα ευθύ- νης. 4. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κράτους και αποτελεί την ανώτα- τη επιτελική Υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και παράλληλα την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνομία. Το έργο του Αρ- χηγείου συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος στο πλαίσιο της πολιτικής κα- τεύθυνσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα- σίας του Πολίτη και προς το σκοπό αυτόν προγραμματί- ζει, σχεδιάζει, παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαί- ες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 5. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί ε- νιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους: α. Κλάδο Τάξης, β. Κλάδο Ασφάλειας, γ. Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, δ. Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυ- ναμικού, ε. Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληρο- φορικής. 6. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουρ- γούν επίσης: α. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.). β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.). γ. Τα Γραφεία του Υπαρχηγού, του Προϊσταμένου Επι- τελείου και των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας. 7. Η διάρθρωση των Κλάδων του Αρχηγείου σε Διευ- θύνσεις και των Διευθύνσεων σε Τμήματα, καθώς επίσης η διάρθρωση των λοιπών Υπηρεσιών του Αρχηγείου, των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερεια- κών Υπηρεσιών του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος νό- μου. Με διατάξεις του ιδίου προεδρικού διατάγματος ρυθμίζονται και τα θέματα έδρας, αντιστοιχίας, καθορι- σμού επιμέρους αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και οργάνων και γενικά όλα τα συναφή με την οργάνωση και τη λει- τουργία των Υπηρεσιών αυτών ζητήματα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου, προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής. «5. Ο εισαγγελικός λειτουργός της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209), όπως η παράγραφος αυτή έ- χει τροποποιηθεί και ισχύει, εποπτεύει και το έργο της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών κα- τά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφο- ριών και στοιχείων. 6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια προκα- ταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης που ενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Διαχείρι- σης και Ανάλυσης Πληροφοριών και Αντιμετώπισης Ειδι- κών Εγκλημάτων Βίας εφαρμόζονται, αναλογικά, οι δια- τάξεις του άρθρου 6 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του άρθρου 3 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121). Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου όπου στο άρθρο 6 του ν.2713/1999 αναφέρεται ο εισαγγελικός λειτουργός του άρθρου 3 του νόμου αυτού, νοείται ο εισαγγελικός λει- τουργός της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 30 του ιδίου νόμου αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Άρθρο 30 Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις 1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται απευ- θείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι: α. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.). β. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.). γ. Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρι- κής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσα- λίας και Βορείου Αιγαίου, οι οποίες με τη Γ.Α.Δ.Θ. συν- θέτουν, ως προς τη χωροταξική τους διάταξη, τον «Το- μέα Βορείου Ελλάδος» και εποπτεύονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. δ. Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι ο- ποίες μαζί με τη Γ.Α.Δ.Α. συνθέτουν, ως προς τη χωρο- ταξική τους διάταξη, τον «Τομέα Νοτίου Ελλάδος» και ε- ποπτεύονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τον Γε- νικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. 2. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας, την άσκηση του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρό- ντος νόμου. 3. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν, αντίστοιχα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις που υπάγονται σε αυτές. Ομοίως, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύν- σεις συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών της περιφέρειάς τους. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών υπάγονται στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και α- σκούν μέσα στα όρια της εδαφικής τους δικαιοδοσίας το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων. Οι Γενικές Πε- ριφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Διευθύν- σεις Αστυνομίας Νομών εδρεύουν όπου και οι αντίστοι- χες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών που λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 4. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της παρ. 1 του παρό- ντος άρθρου, προς το σκοπό αποτελεσματικότερης εκ- πλήρωσης της αποστολής τους και αντιμετώπισης σοβα- ρών ή έκτακτων γεγονότων ή καταστάσεων δύναται, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κατό- πιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών Αστυ- νομίας, να συγκροτούνται Ειδικές Επιχειρησιακές Ομά- δες, Αστυνομικές Μονάδες και Κλιμάκια Υπηρεσιών, ό- πως Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (K.A.M.), Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), Ομάδες Ελέγ- χου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), Ομάδες Ειδικών Δράσεων (Ο.Ε.Δ.), Ειδικές Ομάδων Δίω- ξης Παράνομης Μετανάστευσης και Κλιμάκια Υπηρε- σιών. Ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν στη σύνθεση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, την υπαγωγή, την επι- χειρησιακή δράση και την εν γένει λειτουργία των Ομά- δων, Μονάδων και Κλιμακίων αυτών ρυθμίζονται στο πλαίσιο της διαταγής του προηγούμενου εδαφίου. 5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου Υπηρεσίες, η επιμέρους διάρθρωση και οι αρμο- διότητές τους καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου. Με διατάξεις του ιδίου προεδρικού διατάγματος ρυθμίζονται και τα συναφή με την οργάνωση και τη λειτουργία των Υπηρε- σιών αυτών ζητήματα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 35 του ιδίου νόμου αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Άρθρο 35 Συντονισμός Υπηρεσιών, βαθμοί διοικούντων 1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη διοί- κηση του Σώματος και κατευθύνει, παρακολουθεί και ε- λέγχει τη λειτουργία και τη δράση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Στο πλαίσιο αυτό, σε σοβαρές περιπτώσεις και κα- τόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών Α- στυνομίας, δύναται να διατάσσει την επιχειρησιακή δρα- στηριοποίηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του Σώματος και σε περιοχές εκτός της τοπικής τους αρμοδιότητας. 2. Ο Υπαρχηγός είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και εποπτεύει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς του. 3. Ο Προϊστάμενος Επιτελείου βοηθά τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό του Σώματος στην εκπλήρωση της απο- στολής τους, προΐσταται του Επιτελείου και εποπτεύει, συντονίζει, καθοδηγεί και ελέγχει τους Κλάδους του Ε- πιτελείου και τις αυτοτελείς Διευθύνεις των άρθρων 28 και 29 του παρόντος νόμου. 4. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας Βορείου και Νο- τίου Ελλάδος βοηθούν τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό του Σώματος στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και ε- ποπτεύουν, κατευθύνουν, συντονίζουν και ελέγχουν, κα- τά λόγο αρμοδιότητας, τις περιφερειακές Υπηρεσίες των Τομέων Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, ό- πως οι τομείς αυτοί ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. 5. Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσ- σαλονίκης, οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευ- θυντές, οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των αυτοτελών ή μη κεντρικών Υπηρεσιών και οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώμα- τος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των Υπηρεσιών τους, συντονίζοντας και ελέγχοντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους το έργο των υφισταμένων τους Υπη- ρεσιών και του προσωπικού τους προς το σκοπό αποτε- λεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής τους. 6. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρει το βαθ- μό του Αντιστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέ- ρουν ο Υπαρχηγός, ο Προϊστάμενος Επιτελείου και οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος μετά τον Αρχηγό Αντιστράτηγος Αστυνο- μίας. 7. Οι Προϊστάμενοι των Κλάδων του Επιτελείου, οι Γε- νικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προ- στασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων φέρουν το βαθ- μό του Υποστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέ- ρουν οι μέχρι δύο τον αριθμό ανώτατοι αξιωματικοί, οι ο- ποίοι τοποθετούνται ως βοηθοί του Προϊστάμενου Επιτε- λείου και είναι αρχαιότεροι των Προϊσταμένων των Κλά- δων του Επιτελείου. 8. Οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιμετώ- πισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Διεύθυνσης Οικονο- μικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρο- νικού Εγκλήματος, καθώς και ο υγειονομικός αξιωματι- κός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειο- νομικού, φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου ή του Τα- ξίαρχου Αστυνομίας. 9. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και οι Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρε- σιών επιπέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθμό του Ταξίαρ- χου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή. Επίσης, το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας ή του Αστυνομικού Διευθυντή φέρουν και οι αξιωματικοί που τοποθετούνται ως βοηθοί των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττι- κής και Θεσσαλονίκης, των Γενικών Περιφερειακών Α- στυνομικών Διευθυντών και των Διευθυντών των Διευ- θύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε καθέ- ναν από τους μέχρι τρεις τον αριθμό βοηθούς των Γενι- κών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών ανατίθε- νται, αντιστοίχως, καθήκοντα συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των Υπηρεσιών της οικείας Γενικής Περιφε- ρειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης σε θέμιατα τάξης, α- σφάλειας ή αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Ως βοηθοί των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών τοποθετούνται αξιωματικοί με το βαθμό του Α- στυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή. 10. Διευθυντές, Προϊστάμενοι ή Τμηματάρχες, κατά περίπτωση, των αυτοτελών ή μη Υπηρεσιών επιπέδου Υ- ποδιεύθυνσης, καθώς και Τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων του Επιτελείου τοποθε- τούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευ- θυντές ή Αστυνόμοι Α΄. 11. Διοικητές ή Προϊστάμενοι τον Κεντρικών και Περι- φερειακών, αυτοτελών ή μη, Υπηρεσιών επιπέδου Τμή- ματος τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Α- στυνόμοι Α΄ ή Αστυνόμοι Β΄ ή Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄. Διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Σταθ- μού τοποθετούνται Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ ή Ανθυπα- στυνόμοι - Αρχιφύλακες. 12. Διευθυντές των Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Πο- λιτικού Προσωπικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατά- ξεις προϋποθέσεις. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών μπορεί να τοποθετείται Διευθυντής και πολιτικός υπάλ- ληλος. Σε θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. 13. Οι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνο- μίας τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώμα- τος. Η τοποθέτηση των ομοιόβαθμων Προϊσταμένου Επι- τελείου και Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας πραγμα- τοποιείται ανεξαρτήτως της σειράς αρχαιότητάς τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 36 του ιδίου νόμου καταργούνται και οι παράγραφοι 6 και 7 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4, αντι- στοίχως. Στους στίχους 5 και 3 των παραγράφων 3 και 4 όπως οι παράγραφοι αυτοί αναριθμούνται με το προη- γούμενο εδάφιο, μετά τη λέξη «Κλάδων» διαγράφεται η λέξη «και».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όπου στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ι- δίου νόμου αναφέρονται ως μέλη της Επιτροπής Περι- φερειακής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ε.Π.Σ.Α.) ο Πε- ριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής και ο Περιφερεια- κός Διευθυντής Ασφάλειας, νοείται εφεξής ο οικείος Γε- νικός Αστυνομικός Διευθυντής ή Γ΄ ενικός Περιφερεια- κός Αστυνομικός Διευθυντής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 13 του ν. 2800/ 2000 (Α΄ 41), όπως οι παράγραφοι αυτές αντικαταστάθη- καν με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4249/2014, αντι- καθίστανται ως εξής: «1. Στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτε- λικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συ- γκροτείται από τους: α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, γ. Προϊστάμενο Επιτελείου, δ. Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνομίας και ε. Προϊστάμενους των Κλάδων του Επιτελείου, ως μέ- λη.» «7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλά- χιστον τεσσάρων (4) μελών. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων ή για σοβαρά θέματα ασφάλειας, μπορεί να καλούνται και να συμμετέχουν και οι οικείοι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές ή Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν από τα όργανα διοίκησης της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών της, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, κα- τά το μεταβατικό χρονικό διάστημα από την έναρξη ι- σχύος του ν. 4249/2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος το οποίο εκδίδεται κατ’ εξου- σιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 39 του ιδίου νόμου και ρυθμίζει τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Υπη- ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του προσωπικού της, καθώς και των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρ- θρου 40 του νόμου αυτού κανονιστικών πράξεων, λογί- ζονται νόμιμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι μεταθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 100/2003 (Α΄94) και του π.δ.211/2005 (Α΄ 254), που εξετάστηκαν ή πραγματοποι- ήθηκαν, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας είτε κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, σε χρόνο μεταγε- νέστερο του προβλεπόμενου από τα ως άνω προεδρικά διατάγματα, λογίζεται ότι εξετάστηκαν ή πραγματοποιή- θηκαν, αντίστοιχα, εντός των οριζομένων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν υπέ- βαλαν αίτηση μετάθεσης, δύνανται να υποβάλουν αίτη- ση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών α- πό τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού- νται: α. τα άρθρα 14, 16, 17, 18, 19 παρ. 1 έως και 11, 31, 32, 33, 34 και 37 του ν.4249/2014, β. το π.δ.51/2014 (Α΄ 86), γ. κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις δια- τάξεις του παρόντος νόμου.