160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 68 - Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος (άρθρο 45 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδει- ξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περι- πτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄: α) Για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄ και γ΄, την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, κα- θώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρ- μόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προ- κύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. β) Για την παράγραφο 2 σημεία ε΄ ή στ΄, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγρα- φο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄ ή γ΄, αυτό μπορεί να α- ντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμε- νου ή, στα κράτη - μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δι- καστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμό- διου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγω- γής ή προέλευσης.