160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 150 - Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 150Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγοράΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρό- σκλησης για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των εν- διαφερόμενων οικονομικών φορέων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο, κα- τά την κρίση της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φο- ρέα, μέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Η δαπάνη των τυχόν δημοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο μέσο δημοσιότητας βαρύνει την αναθέτουσα αρχή/αναθέτο- ντα φορέα. Σε περίπτωση συμβάσεων για τις οποίες η ε- φαρμογή της παρούσας διάταξης θα υποχρέωνε τις ανα- θέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς να παράσχουν πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντά τους ή μπορεί να παρα- βλάψει τυχόν απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του προη- γούμενου εδαφίου δεν δημοσιοποιείται, αλλά αποστέλ- λεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία της αναθέτου- σας αρχής/αναθέτοντος φορέα, το αντικείμενο της σύμ- βασης, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής παρατη- ρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε άλλο πληρο- φοριακό στοιχείο σχετικά με τη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διαδικασία διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής α- νακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσκλη- σης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, ιδίως σε περιπτώσεις συμβάσεων μείζονος οικονομικής αξίας ή με ιδιαίτερα σύνθετο αντικείμενο. Μετά τη λήξη της προ- θεσμίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλή- ρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα σχόλια που υποβλήθηκαν.