160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 132 - Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (άρθρο 54 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 56 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 132Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (άρθρο 54 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 56 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηρια- σμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδι- κασίες με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμ- φωνα με το άρθρο 50 του παρόντος νόμου, οι αναθέτου- σες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασί- ζουν ότι, πριν από την ανάθεση μίας δημόσιας σύμβα- σης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηρια- σμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μίας συμφωνίας-πλαισίου, όπως προ- βλέπεται στη 2η περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 54, και τόσο από τις αναθέτουσες αρχές όσο και από τους αναθέτοντες φορείς κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέ- πει το άρθρο 133 του παρόντος νόμου. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά: α) Είτε μόνο τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή. β) Είτε τις τιμές ή τις αξίες των στοιχείων των προ- σφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσε- ων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέ- ρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς που α- ποφασίζουν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού πλει- στηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη που χρησι- μοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλ- λων, τις εξής πληροφορίες: α) Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν α- ντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά, β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υ- ποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδια- γραφές του αντικειμένου της σύμβασης, γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προ- σφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστη- ριασμού και τη χρονική στιγμή που ενδεχομένως τίθε- νται στη διάθεσή τους, δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξα- γωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ε- λάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως, α- παιτούνται για την υποβολή προσφορών και στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιού- μενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τε- χνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, πριν προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανά- θεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχουν καθορισθεί. Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδε- κτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση η- λεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές και/ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πλη- ροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορί- ζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονι- κού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να αρχίζει πριν παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημε- ρομηνία αποστολής των προσκλήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, η πρόσκληση συνο- δεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γί- νεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 43. Η πρόσκληση αναφέρει, επίσης, τον μαθηματικό τύπο, βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό η αυτόματη κατάταξη, σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές και/ή τις νέες αξίες. Ο μα- θηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράς, ό- πως αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμε- νες διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Αν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπε- ται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέ- ροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τουλά- χιστον τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν, επίσης, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό ε- πισημαίνεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν ε- πίσης, οποτεδήποτε, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσε- ων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς περα- τώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με έναν ή πε- ρισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: α) Με την επισήμανση στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό της ημερομηνίας και λήξεως της διαδικασίας που έχει ήδη καθορισθεί. β) Όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι α- ναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της τε- λευταίας υποβολής, πριν περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορί- ζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηρια- σμό, έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους. Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς απο- φασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηρια- σμό, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, ενδεχομένως σε συνδυασμό με την περίπτωση β΄, η πρόσκληση συμμετο- χής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμ- μα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηρια- σμού, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς ανα- θέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο, βάσει των α- ποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν ε- πιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστη- ριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό καθορίσθηκε στην προκήρυξη του διαγωνισμού και διευκρινίστηκε στη συγγραφή υποχρεώσεων.