160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 167 - Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης ή ανταγωνιστικού διαλόγου
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 167Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης ή ανταγωνιστικού διαλόγουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης ή ανταγωνιστικού διαλόγου, η διαδικασία α- ποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετο- χής και των προσφορών διενεργείται σύμφωνα με τις ε- πόμενες παραγράφους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογη- τικών συμμετοχής κατά το πρώτο στάδιο της προεπιλο- γής, στο πλαίσιο διαδικασίας διαπραγμάτευσης ή αντα- γωνιστικού διαλόγου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έ- ως 4 του άρθρου 165.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ειδικότεροι όροι διενέργειας των επόμενων στα- δίων της διαπραγμάτευσης ή του ανταγωνιστικού διαλό- γου, καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η διαδικασία ο- λοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού του αρμόδιου οργάνου σχετικά με τα αποτελέσματα της διαπραγμά- τευσης.