160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 111 - Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρo 41 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 111Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρo 41 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προ- κήρυξης, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα XVΑ του Προσαρτήματος Β, και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή ή από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς στο “προφίλ αγοραστή”, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β σημείο 2 στοιχείο β΄: α) Όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών - πλαι- σίων ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, ε- φόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπό- ψη των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τους ανα- θέτοντες φορείς με παραπομπή στην ονοματολογία CPV. β) Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα XVIΙ A του Προσαρτήματος Β κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον η εν λόγω εκτιμώμενη συνο- λική αξία, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της υπο- παραγράφου ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. γ) Όταν πρόκειται για έργα, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων ή των συμφωνιών-πλαισίων που οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, η εκτιμώμενη αξία των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 23, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατό, μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Η προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύ- εται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο, μετά την έ- γκριση του προγράμματος εργασιών στο οποίο εντάσσο- νται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσιο, τις ο- ποίες οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να συνάψουν. Οι αναθέτοντες φορείς που δημοσιεύουν την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη στο “προφίλ αγοραστή” τους, δια- βιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβί- βασης που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧ, σημείο 3 του Προσαρτήματος Β, γνωστοποίηση με την οποία ανα- κοινώνουν τη δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκή- ρυξης στο «προφίλ αγοραστή». Η δημοσίευση των προ- κηρύξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ είναι υποχρεωτική μόνον εφόσον οι αναθέτοντες φο- ρείς έχουν επιλέξει τις συντετμημένες προθεσμίες πα- ραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 113 πα- ράγραφος 4 του παρόντος νόμου. Η παρούσα παράγρα- φος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες χωρίς προηγού- μενη προκήρυξη διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να δημοσι- εύουν ή να αναθέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δη- μοσίευση περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων με αντι- κείμενο σημαντικά έργα, χωρίς να επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί σε προηγούμε- νη περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, εφόσον αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι συμπληρωματι- κές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρμό- σουν σύστημα προεπιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 120 του παρόντος νόμου, συντάσσεται προκήρυξη, σύμφω- να με το τυποποιημένο υπόδειγμα προκήρυξης, που πε- ριλαμβάνεται στο παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β, η οποία αναφέρει τον σκοπό, τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής, και τις λεπτομέρειες της πρόσβα- σης στους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστημα έ- χει διάρκεια άνω των τριών (3) ετών, η προκήρυξη πρέπει να δημοσιεύεται ετησίως. Όταν το σύστημα έχει μικρό- τερη διάρκεια, αρκεί η αρχική προκήρυξη.