160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 138 - Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προ- μηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί Ε- πίσημο Κατάλογο Αναγνωρισμένων Οικονομικών Φορέ- ων του άρθρου 75. Το Μητρώο αυτό συνδέεται διαλει- τουργικά με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελε- τών που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έρ- γων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων. Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του δημόσιου φορέα. Τα παραπάνω στοιχεία δεν καταχωρίζονται πρωτογε- νώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυ- τόματα από το ΚΗΜΔΗΣ. γ. Η μη καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων της παραπάνω περίπτωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλλη- λο που έχει την ευθύνη για την καταχώριση. δ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5. 4. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία της πα- ραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλ- λο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 5, που αφορούν στις ένοπλες δυνά- μεις, καταχωρίζονται σε εσωτερικό διαβαθμισμένο πλη- ροφοριακό υποσύστημα του ΚΗΜΔΗΣ, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργεί- ου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρό- σβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δι- οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμί- ζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα τυχόν επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδο- σης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περί- πτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την κα- ταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετι- κό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών κα- ταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρ- ξη ισχύος του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), δημοσίων συμβάσε- ων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.