160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 109 - Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού (άρθρo 42 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 109Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού (άρθρo 42 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υ- πηρεσιών, ο διαγωνισμός αρχίζει με την έκδοση: α) Περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όπως αναφέ- ρεται στο παράρτημα XV Α του Προσαρτήματος Β ή β) προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλο- γής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIV του Προσαρ- τήματος Β, ή γ) Προκήρυξης σύμβασης, όπως αναφέρεται στο πα- ράρτημα XIIΙ του Προσαρτήματος Β, μέρος A, B ή Γ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση των δυναμικών συστημάτων αγο- ρών, ο διαγωνισμός για το σύστημα αρχίζει με την έκ- δοση της προκήρυξης που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, ενώ ο διαγωνισμός για τις συμ- βάσεις που βασίζονται σε τέτοια συστήματα αρχίζει μέ- σω της απλουστευμένης προκήρυξης που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΙΙΙ του Προσαρτήματος Β, μέρος Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν ο διαγωνισμός αρχίζει μέσω περιοδικής εν- δεικτικής προκήρυξης: α) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμε- νο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. β) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ότι η σύμβαση αυ- τή θα συναφθεί με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς εκ των υστέρων δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και να καλεί τους ενδιαφερό- μενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους και γ) Πρέπει να έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με το παράρ- τημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β, το πολύ δώδεκα (12) μή- νες πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλη- σης, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 115. Ο αναθέτων φορέας τηρεί τις προθεσμίες του άρ- θρου 113 του νόμου αυτού.