160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 9 - Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/73/ΕΕ και 2011/61/ΕΕ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα υπόβαθρα παραδίδονται από την αρμόδια Υπη- ρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο- νομικών, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση για τις προ- διαγραφές και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τον καθορισμό, επί των υποβάθρων, της προκαταρκτικής ο- ριογραμμής του αιγιαλού από την ΕΚΧΑ Α.Ε.. Εν συνε- χεία, τα υπόβαθρα με την επ΄αυτών προκαταρκτική οριο- γραμμή αιγιαλού, η τεχνική έκθεση και το ψηφιακό μο- ντέλο εδάφους διαβιβάζονται στις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες, καθώς και στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., με την υποχρέωση: α) Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήψη τους, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. υποδεικνύει στις Κτηματικές Υπηρε- σίες τα τμήματα της οριογραμμής που εμπίπτουν στο πε- δίο εφαρμογής του άρθρου 17 και τα υπόβαθρα των ο- ποίων πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λό- γους εθνικής ασφάλειας. β) Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι Κτηματικές Υπηρε- σίες υποχρεούνται: Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγια- λού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμ- μή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως ορι- στική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υ- πάρχουν. Αν η εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού εντοπίζε- ται στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική. γ) Εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη λήψη τους, οι Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγ- ξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραμμή και να υ- ποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραμμή σε περι- πτώσεις εμφανώς εσφαλμένης προκαταρκτικής οριο- γραμμής και για να αντιμετωπισθούν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης και της προκαταρκτικής οριογραμ- μής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της περίπτωσης β΄, τα υπόβαθρα με την επ΄αυτών γραμμή αιγιαλού, προ- καταρκτική και οριστική, και η τεχνική έκθεση αναρτώ- νται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού, εξαιρουμένων των τμημάτων που έχει υποδείξει το Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Ο έλεγχος των Κτημα- τικών Υπηρεσιών διενεργείται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9.