160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ
Άρθρο 122Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 58 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που πε- ριέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών, με τις ο- ποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυ- μερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει α- ντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών επι- χειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών. Ε- φαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας έναντι τρίτων χω- ρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών μπορεί να απορρίπτεται, αν το μέρος των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2913/1992 (L 302) του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπι- ση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως ισχύει, υ- περβαίνει το 50% της συνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Για τους σκο- πούς του παρόντος άρθρου, τα λογισμικά που χρησιμο- ποιούνται στον εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως προϊόντα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι ισοδύναμες, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 43, προτιμάται η προσφορά που δεν μπορεί να α- πορριφθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2. Το ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιμών δεν υπερβαίνει το 3%. Δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όταν η απο- δοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να απο- κτήσει υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά α- πό εκείνα του ήδη υφισταμένου υλικού, πράγμα που θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειμέ- νου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες, στις οποίες ε- πεκτείνεται το ευεργέτημα των διατάξεων της Oδηγίας 2004/17/ΕΚ με απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 123Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 59 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή για τις τυχόν γενικού χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουν οι ελληνικές επιχειρή- σεις, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην προσπά- θειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση δημοσίων συμ- βάσεων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή για τις τυχόν δυσχέρειες που συναντούν και α- ναφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, και οι οποίες οφείλονται στη μη τήρηση των διεθνών διατάξεων εργατικού δικαίου που αναφέρο- νται στο παράρτημα XXΙΙΙ του Προσαρτήματος Β΄ στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβά- σεων σε τρίτες χώρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τρί- των χωρών, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφω- νίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στο πλαί- σιο του ΠΟΕ.