160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 199 - Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 199Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κα- τά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου: (1) της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), (2) της περίπτωσης δ΄ της παρ. του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22), (3) των άρθρων 8 και 26 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όσον αφορά στους κανονισμούς προμηθειών και υπηρεσιών που ρυθμίζουν όρους και διαδικασίες ανάθεσης μελε- των, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προ- μηθειών κινητών πραγμάτων εξοπλισμού και συναφών εργασιών, (4) του άρθρου 109 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), (5) των άρθρων 1 έως 9 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), (6) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της παρ. Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), (7) της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), (8) του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), (9) της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), (10) της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/ 2012 (Α΄ 86), (11) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), (12) της περίπτωσης λζ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/ 2012 (Α΄ 82), (13) της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/ 2012 (Α΄ 35), (14) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), (15) του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), (16) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), (17) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), (18) της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρ- θρου 30 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), (19) της περίπτωσης β΄ της παρ. VII του άρθρου 186, της παρ. 8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), (20) της περίπτωσης αα΄ της παρ. 1 του άρθρου έβδο- μου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), (21) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49), (22) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25, του άρθρου 25Α και της περίπτωσης β΄ του άρθρου 9 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), (23) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α΄ 45), (24) των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205), (25) της περίπτωσης ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7, του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 10 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), (26) των παραγράφων 1 έως 3, της παραγράφου 9, της παραγράφου 10 του άρθρου 209, της παραγράφου 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της παραγράφου 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), (27) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46), (28) της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100), (29) του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α΄ 212), (30) του άρθρου 24 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110) όσον α- φορά στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, (31) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν. 2947 /2001 (Α΄ 228), (32) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128), (33) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2898/ 2001 (Α΄ 71), (34) του εδαφίου β΄ της υποπαραγράφου 2 της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (Α΄ 251), (35) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), (36) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2744/ 1999 (Α΄ 222), (37) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του Κε- φαλαίου Α΄ και της παραγράφου 6 του άρθρου έβδομου του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2688/1999 (Α΄ 40) στο μέτρο που αφορά κανονισμούς ανάθεσης και εκτέλεσης, (38) του άρθρου 20 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198), (39) της περίπτωσης iii της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), (40) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107), (41) των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252), (42) των άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (A΄ 143), (43) του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παρα- μένουν σε ισχύ για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την ε- κτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προγενεστέρων και των κα- νονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 5 ΙΙ αυτού, (44) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (Α΄ 168), όσον α- φορά την ανάθεση έργων, μελετών και υπηρεσιών, (45) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), (46) της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/ 1993 (Α΄ 48) όσον αφορά στον κανονισμό προμηθειών, (47) της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), (48) της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1845/ 1989 (Α΄ 102) όσον αφορά τον τρόπο προμηθειών, (49) της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 1797/1988 (Α΄ 164), (50) των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 (Α΄ 13), (51) της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 1398/1983 (Α΄ 144), (52) του άρθρου 14 του π.δ. 138/2009 (Α΄ 185), (53) του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63), (54) του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), (55) των παραγράφων 4 έως 5 του άρθρου 12, της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 74, της παραγράφου 5 του άρ- θρου 76, του άρθρου 100, των εδαφίων β΄ και γ΄ της πα- ραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρ- θρου 101 του π.δ. 30/1996 (Α΄ 21), (56) του άρθρου 17 του π.δ. 331/1996 (Α΄ 223), (57) του π.δ. 327/1995 (Α΄ 176), (58) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περι- πτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 8, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και του δευτέρου εδαφίου της παρα- γράφου 1 του άρθρου 12 του π.δ. 99/1992 (Α΄ 46), (59) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84), (60) των άρθρων 1 έως 25 του π.δ. 363/1979 (Α΄ 114), (61) της παραγράφου 5 του άρθρου 38 της υ.α. 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (Β΄ 292), (62) των στοιχείων β΄ και γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β΄ 826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2010 (Α΄ 156), (63) της παραγράφου 2 της υ.α. Π1/3305/2010 (Β΄ 1789), (64) της υ.α. 35130/739/2010 (Β΄ 1291), (65) του άρθρου 18 της υ.α Α-15932/1161/2006 (Β΄ 458), (66) της υ.α. 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β΄ 1280), (67) της κ.υ.α. 27319/2002 (Β΄ 945), (68) της υ.α. 2064/2002 (Β΄ 257), (69) της περίπτωσης iii της παρ. 3β του τρίτου Κεφα- λαίου της απόφασης (συνεδρίαση 26.9.2013) της Συ- γκλήτου της Ακαδημίας Αθήνων (Β΄ 414), (70) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Β. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονι- στικών πράξεων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νό- μου, πλην των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εκτέ- λεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται μέ- χρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178: (1) Κ.Υ.Α. 31/1999 (Β΄ 2302) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Λ.Γ.Α.» (2) Κ.Υ.Α 58192/2000 (61 Β) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» (3) Κ.Υ.Α. 4203/300/2000 (Β΄ 249) «Κανονισμός Προ- μηθειών Ο.Σ.Ε» (4) Κ.Υ.Α. 78870/2001 (Β΄ 1750) «Κανονισμός Προμη- θειών Ε.Ε.Ε.Τ.» (5) Κ.Υ.Α. 78761/7062/2001 (Β΄ 1819) «Κανονισμός Προμηθειών Η.Σ.Α.Π.» (6) Κ.Υ.Α. Α/12681/934/2001 (Β΄ 333) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Α.Σ.Α.» (7) Κ.Υ.Α. 263/2002 (Β΄ 528) «Κανονισμός Προμηθειών της ΚτΠ Α.Ε.» (8) Κ.Υ.Α. 12904/980/2002 (Β΄ 330) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΗΛΠΑΠ» (9) Κ.Υ.Α. Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β΄ 1106) «Κανονι- σμός Προμηθειών της Εγνατίας Οδού Α.Ε.» (10) Κ.Υ.Α. 6317/2003 (Β΄ 1217) «Κανονισμός Προμη- θειών Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.» (11) Κ.Υ.Α. 191038/2003 (Β΄ 1088) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΕΚΕΠ» (12) Κ.Υ.Α. Α/36033/3237/2008 (ΦΕΚ Β 1349) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΕΘΕΛ» (13) Κ.Υ.Α. 56294/2009 (Β΄ 2015) «Ενιαίος Κανονι- σμός Προμηθειών ΚΕΔΚΕ» (14) Κ.Υ.Α. 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (ΦΕΚ Β 1043) «Έ- γκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλε- σης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» (15) Υ.Α. 18259/1990 (Β΄ 419) «Έγκριση του Κανονι- σμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έ- ρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (16) Υ.Α. 49/1994 (Β΄ 19) «Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος» (17) Υ.Α.16151/1994 (Β΄ 511) «Κανονισμός Προμηθει- ών Ε.Λ.Γ.Α.» (18) Υ.Α. 6409/ΦΟΡ/1250 (Β΄ 489) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΚΑΠΕ» (19) Υ.Α. 37568/3992/1995 (Β΄ 49) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΕΘΕΛ Α.Ε.» (20) Υ.Α. Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (Β΄ 611) «Κανονι- σμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Δ17α/08/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β΄ 223), Δ17α/53/1/ΦΝ 393/18.05.1998 (Β΄ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ 393/1.3.2000 (Β΄ 311), Δ17α/163/4/ ΠΕ/ΦΝ 393/13.3.2001 (Β΄ 305), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β΄ 400), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β΄ 400), Δ17α/95/3/ΦΝ 393/19.07.2002 (Β΄ 964), Δ17α/14/4/ΦΝ 393/17.2.2003 (Β΄ 191), Δ 17α/09/53/ΦΝ 393/17.6.2003 (Β΄ 846), Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (Β΄ 1765), Δ17α/08/56/ ΦΝ 393/27.04.2005 (Β΄ 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/ 3.7.2006 (Β΄ 999) και Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.1.2007 (Β΄ 45) και Δ17α/83/7/ΦΝ 393/30.06.2009 (Β΄ 1422) αποφάσεις (21) Υ.Α. Π2Β/2298/1996 (Β΄ 489) «Κανονισμός Προ- μηθειών Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας» (22) Υ.Α. Π2Β/995/1996 (Β΄ 505) «Κανονισμός Προμη- θειών Κέντρου Βρεφών Η Μητέρα» (23) Υ.Α. 970/1997 (Β΄ 970) «Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέμις Κατασκευα- στική Α.Ε.» (24) Υ.Α. 22808/72/1998 (Β΄ 1198) «Κανονισμός Προ- μηθειών ΚΕ.ΕΛ.ΕΝ.» (25) Υ.Α. 5263/ΦΟΡ/559/2000 (Β΄ 897) «Κανονισμός Προμηθειών ΙΤΕ» (26) Υ.Α. 36072/2001 (Β΄ 1441) «Κανονισμός Προμη- θειών Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» (27) Υ.Α. Τ 1436/2001 (Β΄ 290) «Έγκριση Κανονισμού ανάθεσης Έργων και Μελετών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» (28) Υ.Α. Φ/4/2/1446/60/2001 (Β΄ 202) «Κανονισμός α- νάθεσης και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλε- σης μελετών της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (29) Υ.Α. 6483/2002 (Β΄ 613) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας» (30) Υ.Α. 10915/2002 (Β΄ 636) «Κανονισμός Προμήθει- ας Υλικών και Υπηρεσιών Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» (31) Υ.Α. 11140/2002 (Β΄ 1271) «Κανονισμός Προμη- θειών υλικών και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.» (32) Υ.Α. 5/2013 (Β΄ 274) «Έγκριση Κανονισμού Προ- μηθειών ΙΓΜΕ» (33) Υ.Α. Δ1/Γ/12808/2003 (Β΄ 1037) «Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΠΑ Α.Ε.» (34) Υ.Α. Φ25/70826/5824/2003 (Β΄ 1977) «Έγκριση Κανονισμών της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»: α) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέ- λεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών και γ) σύνα- ψης συμβάσεων προμηθειών (35) Υ.Α. 23584/2006 (Β΄ 1487) «Έγκριση του Κανονι- σμού του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχε- τικών συμβάσεων» (36) Υ.Α. Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β΄ 621) «Κανονι- σμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων της ε- ταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»» (37) Υ.Α. Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β΄ 621) «Κανονι- σμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»» (38) Υ.Α. 4900/2008 (ΦΕΚ Β 513) «Κανονισμός σύνα- ψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.» (39) Υ.Α. 258/2008 (Β΄ 2647) «Τροποποίηση του Κανο- νισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.» (40) Υ.Α. 1/491/2008 (Β΄ 2425) «Κανονισμός Προμη- θειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (41) Υ.Α. 19063/2008 (Β΄ 1402) «Έγκριση του Κανονι- σμού του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέ- λεση των σχετικών συμβάσεων» (42) Υ.Α. Φ1/2/6488/40/2010 (Β΄ 1990) «Κανονισμός Προμηθειών ΗΔΙΚΑ Α.Ε» (43) Υ.Α. Δ1 Γ/25457/2011 (Β΄ 2695) «Έγκριση Κανονι- σμών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υ- πηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυ- σικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)» (44) Υ.Α. 6/2012 (Β΄ 38) «Έγκριση Κανονισμού συμβά- σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο» (45) Υ.Α. 18362/2010 (Β΄ 662) «Κανονισμός ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». (46) Υ.Α. Φ 12/22043/2073 (Β΄ 971) «Έγκριση Κανονι- σμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (47) Υ.Α. Φ 27/5857/464 (Β΄ 479) «Έγκριση Κανονι- σμού Σύναψης Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Εταιρείας «Προαστιακός Α.Ε»», (48) Υ.Α. 226959/2003 (Β΄ 748) «Έγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» (49) Υ.Α. 226958/2003 (Β΄ 748): «Έγκριση του Κανονι- σμού Προμήθειας Υλικών και Εξοπλισμού της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»» (50) Υ.Α. 226957/2003 (Β΄ 748): «Έγκριση του Κανονι- σμού Ανάθεσης Υπηρεσιών της εταιρίας «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.»» (51) Κ.Υ.Α. (Β΄ 2168) «Εγκριση Κανονισμού Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών, Ανάθεσης και Εκτέλεσης `Ερ- γων και Προμηθειών της Εταιρείας με την επωνυμία «Ε- ΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» (52) Υ.Α. 3442/431 (Β΄ 233) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.» (53) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» (54) «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΗ (Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008)» (55) «Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκ- ποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» Γ. Καταργείται κάθε νομοθετική διάταξη η οποία εξου- σιοδοτεί για την έκδοση πράξεων κανονιστικής ισχύος για θέματα που ρυθμίζουν τη σύναψη και εκτέλεση δη- μοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις δυνάμει της εν λόγω ε- ξουσιοδότησης, πλην εκείνων των διατάξεων που αφο- ρούν στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οποί- ες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των προεδρι- κών διαταγμάτων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 178, καθώς και εκείνων που αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Δ. Καταργούνται οι κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστε- ρων διατάξεων, όπως ιδίως των ν. 1418/1984 (Α΄ 23), ν. 3316/2005 (Α΄ 42), ν. 3669/2008 (Α΄ 116), ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκδοθείσες διοικητικές πράξεις περί ορισμού των αποφαινομένων οργάνων αναθετουσών αρχών / α- ναθετόντων φορέων, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 195. Ε. Καταργείται κάθε νομοθετικής, κανονιστικής ή διοι- κητικής ισχύος διάταξη που επιφυλάσσει την με οποια- δήποτε τρόπο ή μέσο άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρ- χής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 κατά τρόπο διά- φορο και από φορέα άλλο από αυτόν που ορίζουν οι δια- τάξεις του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως εκάστοτε ισχύει. ΣΤ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέ- ματα αυτά με άλλον τρόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταργούνται οι διατάξεις: α. του άρθρου 11 του ν.4013/2011 (Α΄ 204), πλην της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του αυτού ως άνω άρθρου, περι συστάσεως του Κεντρι- κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), από την έναρξη ισχύος του άρθρου 139, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 201, β. του ν. 3886/2010 (Α΄ 173), από την έναρξη ισχύος των άρθρων 179 έως 194, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201. γ. του ν.3669/2008 (Α΄116), πλην: αα) των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 7 σημεία α΄-στ΄, 2, 4 έως 12, 14, 16 παράγραφοι 1-5, 7 εδάφια α΄, γ΄ και δ΄ και 11,17 παρά- γραφοι 3 έως 8, 20 παράγραφοι 2 και 4, 21, 30 έως 34, 36-40, του άρθρου 41 παρ.1 εδάφιο α΄, 2 εδάφια α΄, γ΄, δ΄ και 3, των άρθρων 42 έως 50, 51 παράγραφοι 1 έως 3 και 5 έως 10, των άρθρων 52-55, 56, 58 έως 64, 67, 70 έ- ως 75, 79 έως 81, 82-91, 92 έως 101, 103, 105 έως 110, 176, 177, 178 παρ. 6 και 182, οι οποίες διατηρούνται σε ι- σχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178 ββ΄ της διάταξης του εδαφίου β΄ της παραγρά- φου 7 του άρθρου 16, η οποία καταργείται από τη δημο- σίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως, γγ) των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 και 10 οι οποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προ- εδρικού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α 157) και δδ) των διατάξεων των άρθρων 76 και 77, τα ο- ποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγ- μάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 201, δ. του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των: αα) διατάξεων των άρθρων 2, 2Α, 3 έως 5,19, 21, 25, 27, 28, 29 παρά- γραφοι 2 έως 9, 30-38, 39 παράγραφοι 1 έως 6, 7 περι- πτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄, 8-9 των άρθρων 40, 42, 45 παρ. 4-6 και 10 και 45Α παράγραφοι 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 172 και 178, ββ) των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3, οι ο- ποίες καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προεδρι- κού διατάγματος του άρθρου 59 του ν.4278/2014 (Α΄ 157) και γγ) των διατάξεων του άρθρου 41, το οποίο δια- τηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων των άρθρων 182, 183 και 187, επιφυλασσομένης της παρα- γράφου 5 του άρθρου 201, ε. του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), εκτός από: α) το άρθρο 15, το οποίο διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ι- σχύος των άρθρων 179-194 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 201 και β) τα άρθρα 26 έως 39, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178, στ. του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11), πλην των διατάξεων των άρθρων 1-10, 12-14, 16-17, 27-66, οι οποίες διατηρού- νται μέχρι την έκδοση των Κανονισμών περί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων των άρθρων 172 και 178 του παρόντος νόμου, ζ. της υ.α. 11389/1993 (Β550), πλην των διατάξεων των άρθρων 27-44, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε αναφορά διατάξεων νομοθετικής, κανονιστι- κής ή διοικητικής ισχύος σε διατάξεις που αντικαθίστα- νται από διατάξεις του παρόντος νόμου, ισχύει ως ανα- φορά στις τελευταίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. Ζ. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και οι σύμφωνα με αυτήν εκδοθεί- σες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολου- θούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.