160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 3 - Οργανωτικές ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3Οργανωτικές ρυθμίσεις Υπουργείου ΟικονομικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνονται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον υφιστάμενο κλάδο Εφορια- κών της κατηγορίας ΠΕ (άρθρου 129 του π.δ. 284/1988- Α΄ 128, όπως ισχύει), οι οποίες προστίθενται και προ- σαυξάνουν τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενι- κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι- κονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 της υποπαρα- γράφου Γ.2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

H αληθής έννοια της υποπερίπτωσης ε΄ της περί- πτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) είναι: «ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους και Πε- ριφερειακές Υπηρεσίες αυτού.»