160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 161 - Χρόνος ισχύος των προσφορών
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 161Χρόνος ισχύος των προσφορώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προ- σφέροντες για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδε- κα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της δια- δικασίας ανάθεσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ι- σχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγ- γραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν οι προσφέροντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους πέραν του χρόνου που ορί- ζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, και αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη της ισχύος τους, οι προ- σφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επι- πλέον αυτό χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγ- γράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλε- πόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπά- νω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προ- σφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης υ- ποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρ- χή/ο αναθέτων φορέας κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολο- γημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στη διαδι- κασία ανάθεσης μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατεί- νουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προ- σφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί προσφέροντες.