160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 199 - Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε αναφορά διατάξεων νομοθετικής, κανονιστι- κής ή διοικητικής ισχύος σε διατάξεις που αντικαθίστα- νται από διατάξεις του παρόντος νόμου, ισχύει ως ανα- φορά στις τελευταίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. Ζ. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και οι σύμφωνα με αυτήν εκδοθεί- σες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολου- θούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.