160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 241 - Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων - κουρείων, περιποίησης χεριών - ποδιών
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 241Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων - κουρείων, περιποίησης χεριών - ποδιών

Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων πα- ροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμω- τηρίων - κουρείων, περιποίησης χεριών - ποδιών, απαιτεί- ται η διαδικασία της γνωστοποίησης από το αρμόδιο όρ- γανο σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/ 27.12.2013 (Β΄3403) όπως κάθε φορά ισχύει. Η γνωστοποίηση για την ίδρυση και λειτουργία των κα- ταστημάτων αυτών παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρό- σωπα. Και στις δύο περιπτώσεις ορίζεται υγειονομικά υ- πεύθυνος του καταστήματος ο οποίος θα κατέχει την α- νάλογη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος. Για τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λει- τουργίας των καταστημάτων αυτών εφαρμόζονται ο ι- σχύον Υγειονομικός Κανονισμός και οι εκάστοτε ισχύου- σες Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Οι γνωστοποιήσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κατα- στημάτων ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για το συγκε- κριμένο κατάστημα, ως χώρο. Αντικατάσταση της γνω- στοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος πα- ροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/34825 (Β΄ 3403). Στα καταστήματα αυτά τηρούνται αρχεία με τα στοι- χεία του προσωπικού τους, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και αρ- χείο με τους προμηθευτές των προϊόντων τους. Τα αρχεία ενημερωμένα και η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης με το συνημμένο παράρτημα των υγειο- νομικών όρων της ΚΥΑ, βρίσκονται πάντα στο κατάστη- μα στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών των υγειονομι- κών υπηρεσιών της Χώρας. Τα ανωτέρω καταστήματα δύναται να λειτουργούν ως αμιγή ή μικτά μεταξύ τους ή μικτά με άλλες εμπορικές ή μη δραστηριότητες, όπως προβλέπεται και στην Υ.Δ. Υ1 γ/Γ.Π,/9516/2009 (Β΄ 139).