160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 40 - Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρo 23 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 34 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 40Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρo 23 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 34 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο ση- μείο 1 του Παραρτήματος VΙ του Προσαρτήματος Α΄ και του Παραρτήματος XXI του Προσαρτήματος Β΄, καθορί- ζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως οι προκηρύ- ξεις, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμβατικά έγ- γραφα. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα χαρα- κτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρε- σίες ή οι προμήθειες, καθώς και αν θα απαιτηθεί η μετα- βίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν είναι δυνατό, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές α- νάγκες ή σχεδιασμό που να καλύπτει όλους τους χρή- στες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως απο- τέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων, εφό- σον είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται: α) Είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VI του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XXI του Προσαρτήματος Β΄ με την ε- ξής σειρά προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που μεταφέ- ρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρί- σεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδια- σμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπο- μπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». β) Είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαι- τήσεις. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν περιβαλλοντι- κά χαρακτηριστικά, πρέπει δε να είναι ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση. γ) Είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές α- παιτήσεις, όπως ορίζονται στο στοιχείο β΄, με παραπο- μπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α΄, προκειμένου να τεκμαίρεται η συμμόρφωση προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις. δ) Είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που μνημο- νεύονται στο στοιχείο α΄ για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές α- παιτήσεις που μνημονεύονται στο στοιχείο β΄ για ορι- σμένα άλλα χαρακτηριστικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προ- διαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοι- χείο α΄, δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές, στις οποίες έχουν παρα- πέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προ- σφορά του, με τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρ- χή/ τον αναθέτοντα φορέα, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμέ- νο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να θέσουν απαιτήσεις ως προς τις επιδό- σεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, δεν μπορούν να απορρί- πτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που τηρούν εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοι- νή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγρα- φές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτή- σεις που έχουν ορίσει. Στην προσφορά του ο προσφέρων υποχρεούται να α- ποδεικνύει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αναθέτου- σα αρχή/αναθέτοντα φορέα και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που τηρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνι- στά ενδεδειγμένο μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ε- πιβάλλουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ως προς τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αναφέ- ρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β΄, μπορούν να χρη- σιμοποιούν τις αναλυτικές προδιαγραφές ή, εν ανάγκη, τμήματά τους, όπως ορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ) εθνικά οικολογικά σήματα ή και από κάθε άλλο οικολογι- κό σήμα, εφόσον οι προδιαγραφές αυτές είναι ενδεδειγ- μένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προ- μηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, οι απαιτήσεις για το σήμα διαμορφώνο- νται βάσει επιστημονικών στοιχείων, τα οικολογικά σή- ματα υιοθετούνται μέσω μιας διαδικασίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κα- τασκευαστές, καθώς και οι διανομείς και οι περιβαλλο- ντικές οργανώσεις, και είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφε- ρόμενα μέρη. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέ- τουν οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνι- κές προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει όμως να αποδέχονται και κάθε άλλο ενδεδειγμένο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φά- κελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνω- ρισμένο οργανισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ως «αναγνωρισμένοι οργανισμοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκι- μών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγ- χου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνο- νται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχο- νται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Εφόσον δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευ- σης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ούτε να παραπέ- μπουν σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο, καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορι- σμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, κατ’ εφαρ- μογή των παραγράφων 3 και 4. Η μνεία ή παραπομπή αυ- τή πρέπει να συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».