160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 85Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 56 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 1336/2013)

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβά- σεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται α- πό τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή είναι ανώτερη από το χρηματικό όριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφω- να με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις δημο- σίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 86Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 57 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις πα- ραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες: α) Εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις έργων στις πε- ριπτώσεις των άρθρων 26 και 27 παράγραφος 1 και 4 του παρόντος νόμου. β) Ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την ά- σκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97 έως 101 του Τρίτου Μέρους, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Άρθρο 87Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (άρθρο 58 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύ- γουν σε σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, γνω- στοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δη- μοσίων έργων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που ανα- φέρονται στο παράρτημα VII B του Προσαρτήματος Α΄ και, ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή, σύμ- φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 58 του παρόντος νόμου που αφορά στην προαιρετική δημοσίευση των προκηρύξεων, εφαρμόζε- ται επίσης και για τις συμβάσεις παραχώρησης δημο- σίων έργων. Προθεσμία Άρθρο 88 (άρθρο 59 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύ- γουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων έργων, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία απο- στολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου. Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 60 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 89Υπεργολαβία (άρθρο 60 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί: α) Είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώ- ρησης δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συμβά- σεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συ- νολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν το αντικεί- μενο της σύμβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό. Το ελάχιστο αυτό ποσο- στό πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης δημόσιου έργου. β) Είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύμβα- σης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι, με τις προσφο- ρές τους, το ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης και που προτί- θενται να αναθέσουν σε τρίτους.

Άρθρο 90Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο (άρθρο 61 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης, ού- τε στην αρχική σύμβαση, και οι οποίες, λόγω απρόβλε- πτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέ- λεση του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβα- ση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον α- νάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό: α. όταν αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρι- σθούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργη- θούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, ή β. όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να δια- χωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, εί- ναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. Το συνολικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συ- μπληρωματικών εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το α- ντικείμενο της παραχώρησης.