160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 7 - Δημόσια Προσφορά και Ενημερωτικό Δελτίο
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 7Δημόσια Προσφορά και Ενημερωτικό ΔελτίοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 24 του ν. 3401/2005 (Α΄ 257), προστίθε- νται παράγραφοι 3 και 4, που έχουν ως εξής: «3. Απαγορεύεται η από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσια προσφορά ή διενέργεια, με οποιονδήποτε τρό- πο, διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοι- νώσεων, προς σκοπό την προσέλκυση του κοινού για ε- πένδυση χρηματικών ποσών σε κάθε είδους κινητές α- ξίες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εκτός εάν προηγουμένως, στις μεν περιπτώσεις που οι δημόσιες προσφορές για κινητές α- ξίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νό- μου, έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου απαιτείται, σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως κάθε φο- ρά ισχύει, σε κάθε δε άλλη περίπτωση με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου έχει καταρτισθεί και δημοσιοποιηθεί πληροφοριακό δελ- τίο, το οποίο να περιέχει τα προβλεπόμενα από την από- φαση της παραγράφου 5 άρθρου 1 του παρόντος νόμου, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, στοιχεία και πληροφορίες. Το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός των περιπτώσεων που οι κινητές αξίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή εντάσσονται σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγ- μάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, οπότε το πλη- ροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από το διαχειριστή της ορ- γανωμένη αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού δια- πραγμάτευσης, κατά περίπτωση. 4. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει την απαγόρευση του άρθρου 3 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρ- θρου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάτα- ξης καταργείται το άρθρο 10 του ν. 876/1979 (Α΄ 48).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (Α΄ 106) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως διαδικασία αποκρατικοποίησης για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοείται και η πώληση κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002 ή του ν. 3986/2011