160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 132 - Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (άρθρο 54 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 56 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδι- κασίες με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμ- φωνα με το άρθρο 50 του παρόντος νόμου, οι αναθέτου- σες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασί- ζουν ότι, πριν από την ανάθεση μίας δημόσιας σύμβα- σης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηρια- σμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μίας συμφωνίας-πλαισίου, όπως προ- βλέπεται στη 2η περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 54, και τόσο από τις αναθέτουσες αρχές όσο και από τους αναθέτοντες φορείς κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέ- πει το άρθρο 133 του παρόντος νόμου. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά: α) Είτε μόνο τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή. β) Είτε τις τιμές ή τις αξίες των στοιχείων των προ- σφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσε- ων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέ- ρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.