160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 75 - Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους κατα- λόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή πα- ρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α΄ έ- ως δ΄ και ζ΄, 69, 70 παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγρα- φοι 1, 2, 5 και 6, 72 και 73. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονο- μικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και επικαλούνται πό- ρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομί- λου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι δια- θέτουν αυτούς τους πόρους καθ' όλη τη διάρκεια της ι- σχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πλη- ρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επι- λογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, ρυθ- μίζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίση- μων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, ό- πως ιδίως η αρμόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι ειδικότε- ρες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγρα- φής και κατάταξης των οικονομικών φορέων σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσής τους και οι περι- πτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους, είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατη- γορία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στα ίδια δια- τάγματα μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσημων καταλόγων ε- γκεκριμένων οικονομικών φορέων είτε συστημάτων πι- στοποίησης από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δι- καίου και να ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες ε- φαρμογής της παρούσας παραγράφου.