160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 181Αρμόδια όργαναΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 ή άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της πα- ραγράφου 2 του παρόντος, είναι αρμόδια σε πρώτο και τελευταίο βαθμό να αποφανθούν επί των προσφυγών του άρθρου 182 για την ακύρωση πράξεων ή παραλείψε- ων της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προμηθειών. Η Αρχή ή άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του παρόντος είναι αρμόδια να αποφανθούν επί των σχετικών προσφυγών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Οι προσφυγές αφορούν δημόσιες συμβάσεις με ε- κτιμώμενη αξία ανώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιά- δων (60.000) ευρώ, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. β) Οι προσφυγές δεν αφορούν δημόσιες συμβάσεις, τις οποίες συνάπτει η Αρχή ή άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του παρό- ντος, ως αναθέτουσες αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Αρχής με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, το ποσό της παραγράφου 1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται και μπορεί να ανατίθεται στην Αρχή ή σε άλλα όργανα η εξέταση προσφυγών για την ακύρωση πράξεων ή παρα- λείψεων των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέ- ων, ή κεντρικών αρχών προμηθειών, οι οποίες αφορούν τις κατηγορίες συμβάσεων της παραγράφου 1 ή κατηγο- ρίες επιπλέον αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προμηθειών, σε τριμελή σύνθεση, είναι αρμόδιο σε πρώ- το και τελευταίο βαθμό για την εκδίκαση αιτήσεων α- σφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων ακύρωσης κατά απο- φάσεων της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15, ή άλλου οργάνου που ορίζεται με το προεδρικό διάταγ- μα της παραγράφου 2 του παρόντος, που εκδίδονται δυ- νάμει της παραγράφου 1 του άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αρμόδιο, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, για την εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστι- κών μέτρων και αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 2 ή άλλου οργάνου που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της πα- ραγράφου 2 του παρόντος, που αφορούν: α) δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές με εκτι- μώμενη αξία, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25, ανώτερη του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, β) συμβάσεις υψηλής αξίας που συνάπτουν αναθέ- τοντες φορείς, γ) συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων ή υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεις σύμπραξης δημοσίου - ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) και δ) δημόσιες συμβάσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3894/2010 (Α΄ 204). Για την εκδίκαση των διαφο- ρών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλό- γως οι διατάξεις του π.δ.18/ 1989 (Α΄ 8).

Άρθρο 182Προσφυγή ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κε- ντρικής αρχής προμηθειών, να υποβάλει προσφυγή ενώ- πιον της Αρχής ή άλλου οργάνου που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της στην αναθέτουσα αρ- χή/στον αναθέτοντα φορέα ή στην κεντρική αρχή προμη- θειών, υποβάλλοντας πλήρη φάκελο, όπου θα προσδιο- ρίζονται ειδικώς οι νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Με την προσφυγή του προηγούμενου εδαφίου ζητείται η ακύρωση ή η τροπο- ποίηση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέ- τουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα ή της κεντρικής αρχής προμηθειών. Για την εφαρμογή της παρούσας πα- ραγράφου, ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομι- κού φορέα, καθώς και της αιτιολογίας της. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης ή πρόσκλησης, η πλήρης γνώση αποδεικνύεται με βεβαίωση παραλαβής ή αποστολής της στον προσφέροντα/υποψήφιο και, ελ- λείψει τέτοιας βεβαίωσης, τεκμαίρεται ότι συντελέστηκε στο μέσον του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά το άρθρο 37 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφο- ρών/αιτήσεων συμμετοχής, που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής της παραγράφου 1 κατατίθεται παράβολο, το ύψος του ο- ποίου ορίζεται αναλογικά προς την, χωρίς να συνυπολο- γίζεται ο ΦΠΑ, εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβα- σης με κλιμακωτό τρόπο και με ορισμό ανώτατου και κα- τώτατου ορίου ως προς το καταβαλλόμενο ποσό. Δεν μπορεί το κατώτατο όριο να είναι μικρότερο των διακο- σίων (200) ευρώ και το ανώτατο όριο να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση ποσοστιαίου υπολογισμού του παραβόλου, το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα- σης. Το παράβολο δύναται να υπολογίζεται με διαφορε- τικό τρόπο και σε διαφορετικό ύψος ανάλογα με το αν πρόκειται για σύμβαση υψηλής ή χαμηλής αξίας κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 23 αντί- στοιχα. Αν στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται η δυ- νατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα μόνον της υ- πό ανάθεση σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολο- γίζεται επί της, χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ, εκτι- μώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμ- βασης για το οποίο συμμετέχει ο προσφεύγων. Το παρά- βολο της παραγράφου αυτής αποτελεί έσοδο του Κρατι- κού Προϋπολογισμού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδί- δεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των ορίζεται κλιμακωτά το ύψος του παραβόλου, ο τρό- πος υπολογισμού του, το ανώτατο και κατώτατο όριο αυ- τού, ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου, ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του, η τυχόν απόδοσή του, σε περίπτωση ολικής ή μερικής απο- δοχής της προσφυγής, ή σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του πριν τη συζήτη- σή της. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα προβλέπεται επί- σης συγκεκριμένο ποσό παραβόλου σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης δεν είναι γνωστή κατά τον χρόνο άσκησης της προσφυγής, καθώς και η δυνατότητα να ζητηθεί η καταβολή της διαφοράς σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής διαπιστωθεί ότι το ποσό του παραβόλου που κατεβλήθη ήταν πολύ χαμηλό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής του άρθρου αυτού και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη της έκδοσης της πράξης της παραγρά- φου 2 του άρθρου 183.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προ- σφεύγοντος σε κάθε θιγόμενο από τυχόν ολική ή μερι- κή παραδοχή της ή στον εκπρόσωπο ή στον αντίκλητο αυτού. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγε- ται απαράδεκτο της προσφυγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η κοινοποίηση της προσφυγής στην αναθέτουσα αρχή/στον αναθέτοντα φορέα ή στην κεντρική αρχή προμηθειών που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πραγ- ματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος, όπως με η επι- στολή, με τηλεομοιοτυπία, με τα ηλεκτρονικά μέσα και το τηλέφωνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του παρόντος. Εντός δέκα ημερών από την κατάθεση της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ή η κεντρική αρχή προμηθειών οφείλει, εφόσον έχει ειδο- ποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στην Αρχή/άλ- λο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 με κάθε πρόσφορο μέσο τον διοικητικό φάκελο και τις τυχόν απόψεις της. Σε πε- ρίπτωση μη αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα ή την κεντρική αρχή προμη- θειών, η Αρχή/ άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρι- κό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 μπορεί να συνάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής /του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προμη- θειών για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του προ- σφεύγοντος. Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία α- πό την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα ή την κεντρική αρχή προμηθειών, όμως η Αρχή/ άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 μπορεί να κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βάσιμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. Η Αρχή/άλλο όργανο που ο- ρίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής φακέλου και απόψεων ή η καθυστερημένη α- ποστολή τους καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστι- κή παροχή έννομης προστασίας, μπορεί, με την απόφα- ση επί της προσφυγής, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρη- ματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή/στον αναθέτοντα φορέα. Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ ούτε μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, αποτε- λεί δε έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με προε- δρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ο τρόπος και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης της χρηματικής κύρωσης, ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά πρά- ξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλ- λου προσώπου.

Άρθρο 183Διαδικασία λήψης απόφασης ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 λαμβάνει τις αποφάσεις της μετά τη διεξαγωγή διαδικασίας κατ’ αντιμωλίαν. Η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 ορίζει με πράξη του Προέδρου της/του την ημέρα και ώ- ρα εξέτασης της προσφυγής, καθώς και την προθεσμία κλήσης των μερών. Η ημερομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των σαράντα (40) ημερών από την κα- τάθεση της προσφυγής, η δε προθεσμία κλήσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται με επιμέλεια του προσφεύγοντος προς την υπηρεσία που είναι αρμό- δια για την παραλαβή των προσφορών, η οποία οφείλει να ενημερώνει σχετικά και την αναθέτουσα αρχή/τον α- ναθέτοντα φορέα ή την κεντρική αρχή προμηθειών, αν υ- πηρεσία και αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή κε- ντρική αρχή προμηθειών δεν συμπίπτουν, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την κλήση θεωρεί ανα- γκαία η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181. Κάθε εν- διαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέρο- ντα, δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. Τα συμμετέχο- ντα μέρη οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα κρίσιμα έγ- γραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διά- θεσή τους, εντός προθεσμίας που ορίζεται με το διάταγ- μα που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 7.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 μπορεί, με την κατάθεση της προσφυγής και μετά από κλήση της α- ναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κε- ντρική αρχής προμηθειών, προ τριών (3) ημερών, να εκ- δώσει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως, πράξη που καταχωρίζεται κάτω από την προσφυγή και περιέχει τα προσωρινά μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης, όπως την αναστολή της προόδου της διαδικασίας. Μπορεί επίσης, να διατάσσει την άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης, εφόσον η προσφυγή κρίνεται ως προδήλως απαράδεκτη ή προδή- λως αβάσιμη, περί του οποίου αρκεί απλή μνεία. Η πράξη μπορεί να ανακληθεί από την Αρχή/ άλλο όργανο που ο- ρίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρ- χής/του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προ- μηθειών και αφού κληθεί προς ακρόαση ο αιτών προ τριών (3) ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αποφάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζε- ται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 αιτιολογούνται γραπτώς, κατά τις ειδικότε- ρες διατάξεις του διατάγματος που εκδίδεται κατ’ εξου- σιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 7.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Αρχή/ άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 αποφαίνε- ται επί της βασιμότητας των πραγματικών και νομικών αιτιάσεων της προσφυγής σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, της σχετικής λοιπής εσωτερικής νομο- θεσιας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είτε την απορρίπτει είτε την αποδέχεται εν όλω ή εν μέ- ρει, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση αυτών. Στην περίπτωση αποδοχής της προσφυγής ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την παράνομη πράξη της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προμηθειών ή επιβάλλει την οφειλόμενη ρητή ενέργεια. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προ- θεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της προ- σφυγής. Η προσφυγή όμως μπορεί να απορριφθεί αν, α- πό τη στάθμιση της βλάβης του προσφεύγοντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δη- μοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπει- ες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ω- φέλεια του προσφεύγοντος. Η απόρριψη της προσφυ- γής για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώματα του προσφεύγοντος. Το διατακτικό των αποφάσεων αυ- τών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα, εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την εκδίκαση της προσφυγής ή, αν έχει χορηγηθεί προθεσμία στα μέρη για τη νομιμοποίησή τους ή για την υποβολή υπομνήματος, από τη λήξη της προθεσμίας αυτής. Η προθεσμία προς τα μέρη δεν μπο- ρεί, πάντως, να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από την εκδίκαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ή οι κε- ντρικές αρχές προμηθειών συμμορφώνονται με τις απο- φάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 και είτε συνεχίζουν τη διαδικασία είτε ανακαλούν ή τρο- ποποιούν καταλλήλως τη διοικητική πράξη που προκάλε- σε τη διαφορά ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, ή, επί παράλειψης, εκδίδουν την οφει- λόμενη ρητή πράξη, με την επιφύλαξη της προσβολής των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρ- θρου 181 ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 181.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αποφάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζε- ται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρ- θρου 181 δεν ανακαλούνται ούτε τροποποιούνται από τη διοίκηση και προσβάλλονται μόνο ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 181 και το άρθρο 186.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Αρχής, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν- θρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίδεται «Κανονισμός Εκδίκα- σης Προσφυγών» ενώπιον της Αρχής, με τον οποίο ρυθ- μίζεται κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής ή άλλου οργάνου ως οργάνου εξέτασης προσφυ- γών, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 181 και ιδίως: α) η ενώπιόν της διαδικασία, στην οποία συμπεριλαμ- βάνονται οι ειδικότερες προθεσμίες που δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, η γλώσσα διεξαγωγής της διαδικα- σίας, οι ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της Αρχής/άλ- λου οργάνου, ο ορισμός και τα καθήκοντα εισηγητών, β) ο τρόπος και τα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα που αφορούν στην κατάθεση των προσφυγών και στις ε- πιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων, καθώς και της κλήσης των μερών, η εκπροσώπησή τους κατά την ενώ- πιον της Αρχής/άλλου οργάνου διαδικασία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται θέματα παροχής πληρεξουσιότη- τας και διορισμού αντικλήτου, και ο τρόπος άσκησης πα- ρέμβασης, γ) το ελάχιστο περιεχόμενο της προσφυγής, τα προ- σκομιζόμενα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου, ο σχηματισμός φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, δ) η διαδικασία ακρόασης των μερών και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής της ενώπιον της Αρχής/άλλου ορ- γάνου, η διαδικασία συζήτησης της προσφυγής, η διακο- πή, η επανάληψη και η κατάργηση της ενώπιόν της διαδι- κασίας, η υποβολή υπομνημάτων από τα μέρη, ε) τα μέσα και οι κανόνες απόδειξης και ιδίως η δυνα- τότητα και η διαδικασία διορισμού πραγματογνώμονα, στ) οι ειδικότεροι κανόνες λήψης των αποφάσεων από την Αρχή/άλλου όργανο, στους οποίους συμπεριλαμβά- νεται η δυνατότητα συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων σε τμήματα ή περιφερειακά παραρτήματα, ο αριθμός και η σύνθεσή τους, οι κανόνες της διεξαγωγής και του τό- που των συνεδριάσεων, ζ) οι ειδικότεροι κανόνες έκδοσης και δημοσίευσης των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου, η) η εξαίρεση των μελών της Αρχής/άλλου οργάνου, θ) οι ειδικότεροι κανόνες σύνταξης των εισηγήσεων και κατάρτισης των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργά- νου, καθώς και των πρακτικών των συνεδριάσεων, ι) οι επιδόσεις των αποφάσεων της Αρχής/άλλου ορ- γάνου, ια) η διόρθωση των αποφάσεων της Αρχής/άλλου ορ- γάνου λόγω γραφικών ή αριθμητικών σφαλμάτων, ιβ) η τύχη της προσφυγής σε περιπτώσεις αποδοχής της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης, παραίτησης από την προσφυγή, θανάτου ή λύσης των νομικών προ- σώπων, ανάκλησης, ακύρωσης ή τροποποίησης της προ- σβαλλόμενης πράξης ή απόφασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων122/2012 (Α΄ 215) και 123/2012 (Α΄ 216).

Άρθρο 184Δικαστική προστασία κατά αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, όπως αυτό ορίζεται στην πα- ράγραφο 3 του άρθρου 181, τη λήψη προσωρινών μέ- τρων για την επανόρθωση της εικαζόμενης παράβασης ή για την αποτροπή περαιτέρω ζημίας από τις αποφάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρι- κό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, που εκ- δίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 182 και 183, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων αυτών, εφόσον παραβιά- ζουν κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, σχετικού με τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου αυτού, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις του π.δ. 18/1989, η άσκηση αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης και κατατί- θεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοι- νοποίηση στα μέρη της απόφασης της Αρχής/άλλου ορ- γάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγμα της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 181. Η προθεσμία άσκησης της αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, ε- κτός αν, με προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 5 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989, ο αρμόδιος Δικα- στής ή το αρμόδιο Δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. Στο διάστημα αυτό αναστέλλεται και η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγμα της παραγρά- φου 2 του άρθρου 181, εφόσον αυτή επιτρέπει τη σύνα- ψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση των προβλε- πόμενων στο π.δ. 18/1989 ενδίκων βοηθημάτων δεν κω- λύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδί- δεται κατά τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η προθεσμία άσκησης των ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού τη χορήγηση αναστο- λής, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών α- πό την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύ- ριο ένδικο βοήθημα, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. Η δικάσιμος για την εκδίκασή της δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την κατά- θεση του δικογράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα προβλεπόμενα στο π.δ. 18/1989 ένδικα βοηθήμα- τα δεν επιτρέπεται να περιέχουν αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προσφυγής που ασκήθηκε ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρι- κό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εφόσον ασκηθούν τα προβλεπόμενα στο π.δ. 18/1989 ένδικα βοηθήματα, ο αιτών ειδοποιεί αμελλητί σχετικά τα λοιπά μέρη και την Αρχή/άλλο όργανο που ο- ρίζεται από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 36, όπως είναι η επιστολή, η τηλεομοιοτυπία, τα ηλεκτρονικά μέσα και το τηλέφωνο υπό τις προϋπο- θέσεις του άρθρου 36. Σε κάθε περίπτωση, εντός δεκα- πέντε (15) ημερών, η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται α- πό το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρ- θρου 181 οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανω- τέρω, να αποστείλει στο Δικαστήριο, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον πλήρη φάκελο με τα υποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αντίγραφο των σχετικών δικογράφων κοινοποιεί- ται�με επιμέλεια του αιτούντος και προς την Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται από το π.δ. της παραγράφου 2 του άρθρου 181, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της. της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Εφόσον η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή, η αναθέ- τουσα Αρχή/ο αναθέτων φορέας ή η κεντρική αρχή προμηθειών μπορεί να συμμορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόμενο της απόφασης και να α- νακαλέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόμενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθημα που ασκήθηκε, εφαρ- μόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 182 και του άρθρου 190, αν το δικαστήριο ακυρώσει α- πόφαση της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, δυνάμει της οποίας επιτρεπόταν η σύναψη σύμβα- σης, μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η τελευ- ταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψή της είχε ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού με απόφαση επί αιτήσεως αναστολής ή με προσωρινή διαταγή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δικαι- ούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τα αναφερό- μενα στο άρθρο 191.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπι- τυχώς την αίτηση αναστολής και η σύμβαση υπογράφη- κε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από τη συζή- τηση του κύριου ένδικου βοηθήματος, εφαρμόζεται ανα- λόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Άρθρο 185Παράνομη υπογραφή σύμβασης

Η υπογραφή της σύμβασης από την αναθέτουσα αρ- χή/τον αναθέτοντα φορέα ή την κεντρική αρχή προμη- θειών κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 182 και 184, δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννομης προστα- σίας.