160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο76 Γενικές διατάξεις (άρθρο 66 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 1. Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγω- νισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 76 έως 84 του παρόντος νόμου και τίθενται στη διάθεση ό- λων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνι- σμό μελετών. 2. Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελε- τών δεν περιορίζεται: α) Στην Eλληνική Eπικράτεια ή σε τμήμα της Eλληνι- κής Eπικράτειας. β) Από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων.
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο76 Γενικές διατάξεις (άρθρο 66 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 1. Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγω- νισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 76 έως 84 του παρόντος νόμου και τίθενται στη διάθεση ό- λων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνι- σμό μελετών. 2. Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελε- τών δεν περιορίζεται: α) Στην Eλληνική Eπικράτεια ή σε τμήμα της Eλληνι- κής Eπικράτειας. β) Από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων.
Άρθρο 77Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διαγωνισμοί μελετών οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος: α) Από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυ- βερνητικές αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πα- ράρτημα IV του Προσαρτήματος Α΄, με βάση ένα κατώ- τατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των εκα- τόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (134.000) ευρώ. β) Από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περι- λαμβάνονται στο Παράρτημα IV του Προσαρτήματος Α΄, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) ευρώ. γ) Από όλες τις αναθέτουσες αρχές, με βάση ένα κα- τώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) ευρώ, όταν οι διαγω- νισμοί μελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α του Προσαρτήματος Α΄, υπηρε- σίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι ισοδύναμες με τους αριθμούς ανα- φοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β του Προσαρτήμα- τος Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζο- νται: α) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υ- πηρεσιών. β) Στους διαγωνισμούς μελετών με βραβεία συμμετο- χής ή/και καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέ- χοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου α΄, ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμ- βασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχό- μενων βραβείων συμμετοχής ή/και πληρωμής χρηματι- κού ποσού στους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου β΄, ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και πο- σών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας ε- κτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που μπο- ρεί να ανατεθεί αργότερα δυνάμει του άρθρου 51 παρά- γραφος 3 του παρόντος νόμου, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.

Άρθρο 78Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 68 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν Τμήμα δεν εφαρμόζεται: α) Στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπη- ρεσιών, που διοργανώνονται από αναθέτοντες φορείς 97 έως 101 του Τρίτου Μέρους, και έχουν σκοπό τη συ- νέχιση των δραστηριοτήτων αυτών, ούτε στους διαγωνι- σμούς μελετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμο- γής του εν λόγω Τρίτου Μέρους. β) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 26, 27 παράγραφοι 1 και 4 του παρόντος για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.

Άρθρο 79Προκηρύξεις (άρθρο 69 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να διοργανώ- σουν ένα διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την πρό- θεσή τους αυτή μέσω σχετικής προκήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή ενημερωτική έκθεση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος νόμου και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής. Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την ε- φαρμογή των κείμενων διατάξεων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμι- μα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχει- ρήσεων ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατόν να μη δημοσι- εύονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 57 του παρόντος νόμου που αφορά στη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμού εφαρμόζε- ται και για τους διαγωνισμούς μελετών.

Άρθρο 80Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών (άρθρο 70 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις και οι ενημερωτικές εκθέσεις του άρθρου 79 του παρόντος νόμου περιλαμβάνουν τις πλη- ροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII Δ του Προσαρτήματος Α΄, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2, της Οδη- γίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ενημερωτικές αυτές εκθέσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφοι 2 έως 8.

Άρθρο 81Μέσα επικοινωνίας (άρθρο 71 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 36 παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζεται για όλες τις μορφές επικοινωνίας σχετικά με τους διαγωνι- σμούς μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κοινοποιήσεις, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να ε- ξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και η εμπιστευ- τικότητα του συνόλου των πληροφοριών που διαβιβάζο- νται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών και ότι η κριτική επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχο- μένου των μελετών και σχεδίων μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των με- λετών και σχεδίων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανό- νες: α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδια- γραφές για την παρουσίαση των μελετών και σχεδίων με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και την κρυπτογράφηση, πρέ- πει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών. Επιπλέον, τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων πρέπει να συνάδουν με τις απαιτή- σεις του Παραρτήματος Χ του Προσαρτήματος Α΄. β) Το Ελληνικό Κράτος μπορεί να καθιερώνει μηχανι- σμούς εκούσιας πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για τα συστήματα αυτά.

Άρθρο 82Επιλογή των ανταγωνιζομένων (άρθρο 72 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν οι διαγωνισμοί μελετών συγκεντρώνουν περιορι- σμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των υποψηφίων που κα- λούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

Άρθρο 83Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 73 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυ- σικά πρόσωπα μη συνδεόμενα με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συ- γκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της κριτικής επιτροπής τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Άρθρο 84Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 74 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά τη διατύπωση της γνώμης της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι με τρόπο ανώνυμο και βασιζό- μενη αποκλειστικά στα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η επιτροπή καταχωρίζει, σε πρακτικό, που υπογρά- φεται από τα μέλη της, τις επιλογές στις οποίες προ- βαίνει, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή- ματα κάθε μελέτης, καθώς και τις παρατηρήσεις της ως προς τα σημεία που χρήζουν αποσαφήνισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ανωνυμία τηρείται μέχρι τη γνωμοδότηση από την κριτική επιτροπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, ενδεχομένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχω- ρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρί- νιση οποιουδήποτε στοιχείου της μελέτης. Στην περί- πτωση αυτή τηρούνται πλήρη πρακτικά, όπου καταχωρί- ζονται όσα διημείφθησαν μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.