160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 8 - Τροποποίηση του ν. 2778/1999
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 8Τροποποίηση του ν. 2778/1999ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ σε μετοχές εταιριών των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ αφορούν και σε υπό σύσταση ε- ταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα των εν λό- γω υπό σύσταση εταιριών θα έχουν επενδυθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω περιπτώσεις εντός χρονι- κού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομη- νία επένδυσης της ΑΕΕΑΠ. Για τις επενδύσεις των υπό σύσταση εταιριών παρατίθεται αναλυτική αναφορά στην εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 2778/1999 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η λήψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και η παροχή πιστώσεων σε αυτήν, για ποσά τα οποία, στο σύ- νολό τους, δεν θα υπερβαίνουν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ενεργητικού της. Τηρουμένου του ορί- ου του πρώτου εδαφίου, στην περίπτωση που οι οντότη- τες των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, στις οποίες έχει επενδύσει η ΑΕΕΑΠ, έχουν λάβει δάνεια και πιστώσεις, το όριο του πρώτου ε- δαφίου υπολογίζεται και επί του ενεργητικού της ενο- ποιημένης οικονομικής κατάστασης της ΑΕΕΑΠ. Το σύ- νολο των δανείων που λαμβάνονται για την αποπεράτω- ση ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ή των ακινήτων των οντοτήτων των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ και των υποπεριπτώσε- ων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσο- στό που αναγράφεται στο πρόγραμμα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επι- τρεπόμενου δανεισμού συμπεριλαμβάνονται και τα δι- καιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων της πε- ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η ΑΕΕΑΠ να συστήνει θυ- γατρική με μοναδικό σκοπό τη λήψη δανείων και τη χρή- ση των δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ΑΕΕΑΠ ή/και των οντοτήτων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22. 2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων που λαμβάνει η ΑΕΕΑΠ επιτρέπεται να συνιστώνται βά- ρη επί των κινητών ή ακινήτων της ΑΕΕΑΠ. 3. Η ΑΕΕΑΠ μπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαμβά- νει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησι- μοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του συ- νόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΕΑΠ μειουμένων κα- τά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα. Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της παραγράφου 1.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2778/1999 αντικαθί- σταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής: «3. Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελ- λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του πα- ρόντος νόμου, και υπό την προϋπόθεση της πραγματο- ποίησης της εισαγωγής, απαγορεύεται περαιτέρω η με- ταβίβαση προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που ανήκουν σε: α) μετόχους της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άμεσα ή έμμε- σα, μέσω συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή μέ- σω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την έν- νοια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκα- τό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ και β) μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, γενικούς δι- ευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστεί- ας, καθώς και σε ελεγχόμενα από αυτούς, κατά την ανω- τέρω έννοια, νομικά πρόσωπα. 4. α) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμ- βάνει την εισφορά ακινήτων στην ΑΕΕΑΠ κατά το στά- διο σύστασης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται έως και την εισαγωγή προς διαπραγ- μάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγο- ρά που λειτουργεί στην Ελλάδα. β) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμβά- νει τη μεταβίβαση ακινήτων προς την ΑΕΕΑΠ ή την ει- σφορά τους σε αυτήν εφόσον ο μεταβιβάζων είναι νομι- κό πρόσωπο που εμπίπτει στην παράγραφο 3α ανωτέρω και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ- ποθέσεις: αα) Η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, σε ετήσια βάση, δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύ- σεων της ΑΕΕΑΠ. ββ) Διενεργείται αποτίμηση του μεταβιβαζόμενου ακι- νήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, η δε έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εται- ρείας την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρό- σκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης της επό- μενης υποπερίπτωσης. γγ) Λαμβάνεται προ της μεταβίβασης ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης, για την οποία απαιτείται πλειοψη- φία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των μετόχων που παρευρίσκονται, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου με τον ο- ποίο υπάρχει σχέση ελέγχου, κατά την έννοια του άρ- θρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με το μέτοχο στον οποίο α- νήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.»