160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 73 - Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 50 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 73Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 50 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που α- ναφέρονται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 σημείο στ΄ του παρόντος νόμου, ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, με το ο- ποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώ- νεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην περι- βαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύ- στημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου [EMAS Κα- νονισμός 761/2001 (EE L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλο- ντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρω- παϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή στις αντί- στοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον α- φορά στην πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνω- ρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς ε- γκατεστημένους σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, αποδέ- χονται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέ- τρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκομίζο- νται από τους οικονομικούς φορείς.