160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Άρθρο 64Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 24 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφο- ράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προ- σφορές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στην προκήρυξη διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφο- ρές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι εναλλακτι- κές προσφορές δεν επιτρέπονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλα- κτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή υποχρεώσε- ων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υπο- βολής των προσφορών αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μό- νον τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ- βάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δεν μπο- ρούν να απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά μόνο για τον λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι δημόσιας σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη σύμβασης προ- μηθειών και όχι δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Άρθρο 65Υπεργολαβίες (άρθρο 25 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η ανα- θέτουσα αρχή ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτί- θεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Η εκδήλω- ση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου οι- κονομικού φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 66Δικαιούμενοι συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσε- ων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρω- παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υ- πογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσε- ων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγμα- τεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ν. 2513/1997 Α΄ 139), εφόσον η δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας.

Άρθρο 67Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων (άρθρο 44 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44, λαμβανομένων υπό- ψη των διατάξεων του άρθρου 64, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρ- θρα 68 και 69. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγμα- τοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρ- κειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 70 έως 75 του παρόντος νόμου και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα κριτήρια και τους κανόνες που αναφέρονται στην πα- ράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελά- χιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής ε- πάρκειας και τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτή- των, σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 71 του παρόντος νό- μου, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρ- θρα 70 και 71, καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτή- των που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέ- πει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικεί- μενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες δια- πραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να συμμετάσχουν στο διάλογο, υ- πό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υπο- ψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, με την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να εφαρ- μόσουν, τον ελάχιστο αριθμό και, ενδεχομένως, τον μέ- γιστο αριθμό υποψηφίων που καλούνται. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός είναι πέντε (5). Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν δη- μοσίευσης προκήρυξης και στη διαδικασία του ανταγωνι- στικού διαλόγου, ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις (3). Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματι- κό ανταγωνισμό. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων του- λάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια ε- πιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχί- ζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υπο- ψήφιους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτή- των. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει στη διαδικασία αυτή άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυ- νατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτη- ση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6, και στο άρθρο 50 παράγραφος 4, πραγματοποιούν αυτόν τον πε- ριορισμό με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγρα- φή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην τε- λική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη δια- σφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων προσφορών ή υποψηφίων.

Άρθρο 68Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος (άρθρο 45 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβα- ση, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους. α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλί- ου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερό- ντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστη- ριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ο- ρίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη της χρησι- μοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα που α- ναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Επί- σης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσω- πική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερό- ντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λά- βουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερό- ντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέλους όπου είναι εγκα- τεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχο- μένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφά- σεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται α- πό τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν: α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ανα- στολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρό- μοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώ- ρας εγκατάστασής του. γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώ- νει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέ- τουσα αρχή. ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον α- φορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλι- σης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον α- φορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνι- κού δικαίου. ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμο- γή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφο- ρίες αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδει- ξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περι- πτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄: α) Για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄ και γ΄, την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, κα- θώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρ- μόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προ- κύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. β) Για την παράγραφο 2 σημεία ε΄ ή στ΄, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγρα- φο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄ ή γ΄, αυτό μπορεί να α- ντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμε- νου ή, στα κράτη - μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δι- καστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμό- διου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγω- γής ή προέλευσης.

Άρθρο 69Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 46 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια σύμβαση να α- ποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορι- κό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α΄ του Προσαρτήματος Α΄ για τις δημόσιες συμβά- σεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Προσαρτήματος Α΄ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Πα- ράρτημα ΙΧ Γ΄ του Προσαρτήματος Α΄ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπό- μενους όρους στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του. Ει- δικώς, προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης των δη- μοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέ- ση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα κατα- γωγής τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 70Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (άρθρο 47 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή περισσότε- ρα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτεί- ται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστη- μένος ο οικονομικός φορέας. γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου ερ- γασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρή- σεις κατ' ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερο- μηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έ- χει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγ- ματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευ- σης των φορέων αυτών. Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγ- γραφα ορίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομι- κών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 33 του παρόντος νόμου μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκή- ρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής προ- σφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παρά- γραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν, καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν εί- ναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζη- τεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικο- νομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδή- ποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.

Άρθρο 71Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες (άρθρο 48 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων α- ποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους ακό- λουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμη- θειών ή των υπηρεσιών: α) i) Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν ε- κτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευό- μενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντι- κότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονι- κά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητι- κά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή. α) ii) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσε- ων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προη- γούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλή- πτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδει- κνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φο- ρέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημό- σιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου. γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του. δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται εί- ναι σύνθετα ή κατ' εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενερ- γούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι ε- γκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυ- τού. Ο έλεγχος αυτός αφορά στο παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή στις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στα μέσα με- λέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει, καθώς και τα μέ- τρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας. ε) Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προ- σόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών, ή την εκτέλεση των εργασιών. στ) Προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώ- σεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. ζ) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλλη- λικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. η) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστά- σεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβα- σης. θ) Αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχομένως, να ανα- θέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. ι) Όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται: i) Δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντι- κότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κα- τόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής. ii) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που έ- χουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με πα- ραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζε- ται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομι- κής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέ- σουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαί- ους πόρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομι- κών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 33 του παρόντος νόμου, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότη- τες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατά- στασης, ή την παροχή υπηρεσιών ή και την εκτέλεση έρ- γων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παρά- σχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατά- σταση μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνω- σίας, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιο- πιστίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποια δικαιολο- γητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκομισθούν.

Άρθρο 72Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας (άρθρο 49 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργα- νισμούς, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων εξασφάλι- σης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε συστήμα- τα εξασφάλισης της ποιότητας που βασίζονται στη σχε- τική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται α- πό οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανι- σμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, οι ανα- θέτουσες αρχές αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοι- χεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 73Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 50 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που α- ναφέρονται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 σημείο στ΄ του παρόντος νόμου, ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, με το ο- ποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώ- νεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην περι- βαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύ- στημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου [EMAS Κα- νονισμός 761/2001 (EE L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλο- ντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρω- παϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή στις αντί- στοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον α- φορά στην πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνω- ρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς ε- γκατεστημένους σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, αποδέ- χονται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέ- τρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκομίζο- νται από τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 74Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονο- μικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που υπέβαλαν κατ' εφαρ- μογή των άρθρων 68 έως 73.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται το άρθρο 160.

Άρθρο 75Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους κατα- λόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή πα- ρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α΄ έ- ως δ΄ και ζ΄, 69, 70 παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγρα- φοι 1, 2, 5 και 6, 72 και 73. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονο- μικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και επικαλούνται πό- ρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομί- λου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι δια- θέτουν αυτούς τους πόρους καθ' όλη τη διάρκεια της ι- σχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πλη- ρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επι- λογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, ρυθ- μίζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίση- μων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, ό- πως ιδίως η αρμόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι ειδικότε- ρες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγρα- φής και κατάταξης των οικονομικών φορέων σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσής τους και οι περι- πτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους, είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατη- γορία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στα ίδια δια- τάγματα μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσημων καταλόγων ε- γκεκριμένων οικονομικών φορέων είτε συστημάτων πι- στοποίησης από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δι- καίου και να ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες ε- φαρμογής της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπο- ρούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής που εκδί- δεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδί- δεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πι- στοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά, βά- σει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η πι- στοποίηση, καθώς και η σχετική κατάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποι- ούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το πιστοποι- ητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών - μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α΄ έως δ΄ και ζ΄, 69, 70 παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγραφος 2 σημεία α΄ i, β΄, ε΄, ζ΄ και η΄ για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σημεία α΄ ii, β΄, γ΄, δ΄ και ι΄ για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α΄, ii και γ΄ έως θ΄ για τους παρόχους υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιο- λόγηση. Όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοι- νωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυ- νατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι αναθέτου- σες αρχές των άλλων κρατών - μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παρα- γράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος - μέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών - μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την πιστο- ποίησή τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να ζητούνται άλ- λες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζη- τούνται από τους οικονομικούς φορείς που έχουν την ι- θαγένεια του οικείου κράτους και, σε κάθε περίπτωση, ό- χι άλλες από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 68 έως 72 του παρόντος νόμου. Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών - μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύ- ναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη - μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχο- νται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πά- σα στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει δε να ενημερώ- νονται σε σύντομο χρονικό διάστημα για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση.