160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 195 - Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 195Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου διακρίνονται σε όργα- να με γνωμοδοτική αρμοδιότητα («γνωμοδοτικά όργα- να») και όργανα με αποφασιστική αρμοδιότητα («απο- φαινόμενα όργανα»).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή των αρ- μοδίων οργάνων διοικήσεως αναθετουσών αρχών / ανα- θετόντων φορέων, σύμφωνα με τις ιδρυτικές και κατα- στατικές τους διατάξεις, κατά περίπτωση, μπορεί να ορί- ζονται τα αποφαινόμενα όργανα αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αποφαινόμενα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις ή διοικητικές πράξεις διατη- ρούν τις αρμοδιότητές τους και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των αποφαινόμε- νων οργάνων της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτο- ντος φορέα ασκούνται σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα γνωμοδοτικά όργανα εισηγούνται προς τα απο- φαινόμενα όργανα για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους προκειμένου τα τελευταία να αποφασίσουν σχετικά. Τα αποφαινόμενα όργανα μπορούν να είναι είτε μονομελή είτε συλλογικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ως γνωμοδοτικό όργανο στο στάδιο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται επιτροπή για τη διενέργεια των δια- δικασιών ανάθεσης και την αξιολόγηση των αποτελε- σμάτων. Ενδεικτικά, η επιτροπή αξιολογεί τις προσφο- ρές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψη- φίων, ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ανά- θεσης, ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές και δια- πραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, στο πλαίσιο διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου ή δια- πραγμάτευσης, εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφε- ρόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία ανάθεσης, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτε- λεσμάτων της διαδικασίας ανάθεσης, τη σταδιακή απο- δέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης και γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανα- κύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η επιτροπή της παραγράφου 6 συγκροτείται με από- φαση της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα για συγκεκριμένη σύμβαση, ή σε ετήσια βάση για τις συμβά- σεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φο- ρέας. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από κεντρικές αρχές προμηθειών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21, οι αντίστοιχες επιτροπές συγκρο- τούνται με απόφασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με τις ίδιες αποφάσεις της προηγούμενης παρα- γράφου δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντι- μετώπιση ειδικών θεμάτων αφορώντων στις διαδικασίες ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ως γνωμοδοτικά όργανα στο στάδιο που ακολουθεί την ανάθεση της σύμβασης δύναται να είναι ή συλλογι- κά όργανα κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παρα- γράφους ή και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη δι- οικητική δομή της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φο- ρέα, που ορίζονται με απόφασή της/του. Ενδεικτικά, τα όργανα αυτά εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησια- κούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρί- νεται αναγκαίο, παρακολουθούν και ελέγχουν την προ- σήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και ει- σηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογι- κών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του πα- ρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 5 κατ’ ελάχιστον. Με τους Κανονισμούς Ανάθεσης Συμβάσεων του άρθρου 172 και τους Κανονισμούς Εκτέλεσης Συμβάσεων του άρθρου 178 μπορούν να προσδιορίζονται ειδικότερα τα αποφαι- νόμενα και γνωμοδοτικά όργανα, οι επιμέρους αρμοδιό- τητές τους και το έργο τους, η σύνθεση, ο αριθμός και τα ειδικότερα προσόντα των μελών τους, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους μέσω ορισμού ή κλήρωσης, η αναπλήρωση ή αντικατάσταση των μελών τους, η διάρ- κεια και ο τρόπος λειτουργίας τους, συμπληρωματικά με τις κείμενες διατάξεις, και να προβλεφθεί η υποβοήθηση του έργου τους από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Δημιουργείται και τηρείται στο ΕΣΗΔΗΣ Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται όλοι όσοι μπορούν να είναι α- ξιολογητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πενταετή εμπειρία στο αντι- κείμενο της ειδικότητάς τους. Οι αξιολογητές κατατάσ- σονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επάγγελμα ή/και την ειδικότητά τους και επιλέγονται ανάλογα με τη φύση και το είδος του αντικειμένου του διαγωνισμού. Στο στά- διο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν εμ- φανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των αξιολογητών που θα α- παρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε δια- γωνισμού, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορί- ζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με ηλε- κτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιο- λογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η επιλογή των Α- ξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγη- σης του Διαγωνισμού γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητών των κατη- γοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμε- νο του διαγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Ανά- πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο- θέσεις για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες - ειδικότητες των Αξιολογητών, οι επαγ- γελματικοί και επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.